KalendarzModaNewsroom

KALENDARZ WYPRZEDAŻY

Gru­dzień to nie tyl­ko mie­siąc, w któ­rym nie­cier­pli­wie wycze­ku­je­my Świąt. To tak­że mie­siąc, w któ­rym sie­ciów­ki roz­po­czy­na­ją wyprze­daż jesie­n­no-zimo­­wych kolek­cji. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­ły­śmy kalen­darz zimo­wych wyprze­da­ży 2016. W nie­któ­rych skle­pach obniż­ki już trwa­ją! W…

Więcej
KalendarzWydarzenia

Moda na garażówki

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Potocz­ne poję­cie ‘gara­żów­ka’ ozna­cza tyle co wymia­na, pchli targ, czy po pro­stu kier­masz rze­czy uży­wa­nych. Jed­nym pozwa­la pozbyć się nie­po­trzeb­nych rze­czy, któ­re z kolei mogą przy­dać się innym. Trend orga­ni­zo­wa­nia wyprze­da­ży gara­żo­wych przybył…

Więcej
KalendarzKultura

ZACHĘTA – NARODOWA GALERIA SZTUKI. „Czekając na lepsze czasy”.

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: zacheta.art.pl Miej­sce Pro­jek­tów Zachę­ty w War­sza­wie zapra­sza wszyst­kich miło­śni­ków sztu­ki na wysta­wę zbio­ro­wą przed­sta­wia­ją­cą foto­gra­fie, wideo, per­for­man­ce i rysun­ki autor­stwa mło­dych moł­daw­skich arty­stów. W dniach od 14 lute­go do 12 kwiet­nia pre­zen­to­wa­ne będą…

Więcej
DesignKalendarz

DESIGN ZNÓW OPANUJE WARSZAWĘ czyli WAWA DESIGN FESTIWAL

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we W dniach 5–14 wrze­śnia 2014 w SOHO Fac­to­ry odbę­dzie się dru­ga edy­cja war­szaw­skie­go festi­wa­lu desi­gnu WAWA DESIGN FESTIWAL.  W tym roku pod hasłem PRZYNALEŻNOŚĆ. Po zeszło­rocz­nym suk­ce­sie orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li roz­bu­do­wać ofer­tę festiwalowych…

Więcej
KalendarzWydarzenia

Line Up Orange Warsaw Festival 2014

To jeden z naj­go­ręt­szych let­nich festi­wa­li muzycz­nych. Świa­to­we hity roz­grze­ją War­sza­wę już po raz siód­my. W tym roku na Sta­dio­nie Naro­do­wym zoba­czy­my i usły­szy­my m.in. Davi­da Guet­tę, Flo­ren­ce and the Machi­ne, Kings of Leon, Queens of the Sto­ne Age i The Pro­di­gy. Impre­za star­tu­je już jutro. Po raz pierw­szy w histo­rii festi­wal potrwa trzy dni, a arty­ści wystą­pią, aż na dwóch scenach.

Więcej
KalendarzKulturaNewsroomWydarzenia

"Annie Hall" w DKF "IMAGINARIUM" już 9 czerwca

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, dvdactive.com 9. czerw­ca o godz. 19.30 Kino Pra­ha zapra­sza na fil­mo­we spo­tka­nie, któ­re odbę­dzie się w ramach Dys­ku­syj­ne­go Klu­bu Fil­mo­we­go „IMAGINARIUM”. Poka­że­my film „Annie Hall”, reż. Woody Allen, a spotkanie…

Więcej
KalendarzKulturaMuzykaWydarzenia

W Berlinie otwarto wystawę o Davidzie Bowie

Ten legen­dar­ny muzyk roc­ko­wy, bar­dzo zain­te­re­so­wa­ny nowo powsta­ją­cą muzy­ką nie­miec­ką, pod koniec roku 1976 pod­jął decy­zję o prze­no­si­nach do Ber­li­na Zachod­nie­go. To wła­śnie tu żył i two­rzył przez następ­ne kil­ka lat, by póź­niej nagrać dwa kla­sycz­ne albu­my i zająć się pro­duk­cją nagrań innych wyko­naw­ców, w szcze­gól­no­ści Iggy­’e­go Popa. 

Więcej