GRAND BAZAR Targi mody/ 11 marca

Wszy­scy cze­ka­my z utę­sk­nie­niem na cie­plej­sze dni. Słoń­ce świe­ci coraz moc­niej, a dni są coraz dłuż­sze. To ozna­cza tyl­ko jed­no – wio­sna nad­cho­dzi, a wraz…

H&M DWORZEC WIELKI ODJAZD W CZERWCU

W czerw­cu razem z H&M wje­dzie­my w kli­mat waka­cyj­nych festi­wa­li. Już 9.06 wystar­tu­je w War­sza­wie pro­jekt muzycz­ny – H&M DWORZEC. Przez kolej­ne 3 week­en­dy, piąt­ko­we…

KALENDARZ WYPRZEDAŻY

Gru­dzień to nie tyl­ko mie­siąc, w któ­rym nie­cier­pli­wie wycze­ku­je­my Świąt. To tak­że mie­siąc, w któ­rym sie­ciów­ki roz­po­czy­na­ją wyprze­daż jesie­n­no-zimo­­wych kolek­cji. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­ły­śmy kalen­darz…

Wystawa BOGACTWO/ Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Gdzie: Zachę­ta – Naro­do­wa Gale­ria Sztu­ki Arty­ści: Azor­ro, Ewa Axel­rad, Tymek Borow­ski, Rafał Domi­nik, Mau­ry­cy Gomu­lic­ki, Nico­las Gro­spier­re, Łukasz Jastrub­czak, Moni­ka Kmi­ta, Luxus, Mister D. i…

22. FESTIWAL FILMOWY WIOSNA FILMÓW

PONAD 80 NAJLEPSZYCH fil­mów 

z NAJWAŻNIEJSZYCH festi­wa­li świa­ta

w 9 SEKCJACH

22. Festi­wal Fil­mo­wy WIOSNA FILMÓW odbę­dzie się w tym roku w dniach 15 – 24 kwiet­nia, jak zwy­kle w War­sza­wie. Sean­se odby­wać się będą w kinach PRAHA oraz APOLONIA. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wu­ją praw­dzi­wie kró­lew­ską ucztę dla kino­ma­nów, a tak­że wie­le imprez towa­rzy­szą­cych wyda­rze­niu.

BVRS & GLASS HUNTERS w NIEBO. Powrót do lat 90!

Żyli­śmy jak zwie­rzę­ta. Bez iPa­dów, LTE i Inter­ne­tu. Dziew­czy­ny bobry mia­ły zaro­śnię­te. Rzad­ko goli­ły nogi. Nic nie było wyje­ba­ne w kosmos. Nic nie było zapi­sa­ne…

H&M Loves Music Warsaw

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Już 5 czerw­ca w War­sza­wie wystar­tu­je wyjąt­ko­wy pro­jekt H&M Loves Music War­saw. Przez kolej­ne 4 tygo­dnie, na pły­wa­ją­cej sce­nie, któ­ra przy­bi­jać będzie do brze­gów Wisły,…

Moda na garażówki

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: tumblr.com, jedenactkocek.cz Potocz­ne poję­cie ‘gara­żów­ka’ ozna­cza tyle co wymia­na, pchli targ, czy po pro­stu kier­masz rze­czy uży­wa­nych. Jed­nym pozwa­la pozbyć się nie­po­trzeb­nych…

Zosia Wichłacz. Debiut w Teatrze Polonia

Ma dopie­ro 20 lat, a w swo­im dorob­ku arty­stycz­nym rolę „Bie­dron­ki” w fil­mie „Mia­sto 44” Jana Koma­sy oraz Meli Dul­skiej w insce­ni­za­cji „Moral­no­ści Pani Dul­skiej”, w Teatrze Tele­wi­zji. Teraz debiu­tu­je na sce­nie Teatru Polo­nia i zno­wu nas zachwy­ca.

Mauro Gasperi na Fashion Designer Awards

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Mau­ro Gaspe­ri to medio­lań­ski pro­jek­tant, któ­ry został prze­wod­ni­czą­cym jury i hono­ro­wym gościem 7. edy­cji Fashion Desi­gner Awards. Na zapro­sze­nie Joan­ny Soko­łow­skiej – Pro­no­bis…

Naukowy zawrót głowy! 19. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik

19. Pik­nik Nauko­wy Pol­skie­go Radia i Cen­trum Nauki Koper­nik odbę­dzie się 9 maja.
To już dzie­wią­ta edy­cja naj­więk­szej ple­ne­ro­wej impre­zy nauko­wej w War­sza­wie.
Na sto­iskach zapre­zen­tu­ją się insty­tu­cje nauko­we nie tyl­ko z Pol­ski, ale tak­że z zagra­ni­cy.
Pik­nik łączy wszyst­kie dys­cy­pli­ny nauko­we – od nauk huma­ni­stycz­nych do nauk ści­słych.
W tym roku tema­tem prze­wod­nim impre­zy będzie ŚWIATŁO.

Beton Film Festival 2015 – Architektura w Centrum

Zasta­nów­my się nad prze­strze­nią – od 9 do 12 kwiet­nia będzie moż­na obej­rzeć 26 fil­mów, któ­re poru­sza­ją temat archi­tek­tu­ry i sztu­ki. Wyjąt­ko­wy festi­wal obej­mie trzy blo­ki tema­tycz­ne, a fil­my to nie jedy­ne pro­po­zy­cje orga­ni­za­to­rów.

Święto Kwiatów w Warszawie

Tekst: Moni­ka Matzullok/materiały pra­so­we Zdję­cie: mate­ria­ły pra­so­we Maga­zyn USTA i MYSIA 3 zapra­sza­ją na wyjąt­ko­we wyda­rze­nie – tzw. Kwiet­ny Dzień. Poka­za­ne zosta­ną róż­ne odmia­ny roślin…