Wydarzenia

GRAND BAZAR SALE Modne Targi/ 12 stycznia (sobota) 2019 r.

Zapra­sza­my na polo­wa­nie na prze­ce­ny! Stycz­nio­wa edy­cja tar­gów Grand Bazar pod hasłem SALE powra­ca do prze­strze­ni Elek­trow­ni Powi­śle, a dokład­nie na par­ter nowo wybu­do­wa­nych budyn­ków, sąsia­du­ją­cych z zabyt­ko­wy­mi obiek­ta­mi Elek­trow­ni, któ­re są w trak­cie rewitalizacji.…

Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie VERS-24

W czwar­tek, 14 grud­nia w buti­ku TFH Kon­cept w War­sza­wie odby­ło się nasze świą­tecz­ne spo­tka­nie, pod­czas któ­re­go mogli­ście wybrać pre­zen­ty dla swo­ich bli­skich oraz poznać się i wspól­nie poroz­ma­wiać. Z tego miej­sca dzię­ku­je­my wszyst­kim przybyłym…

Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…

Więcej
KalendarzModaNewsroom

KALENDARZ WYPRZEDAŻY

Gru­dzień to nie tyl­ko mie­siąc, w któ­rym nie­cier­pli­wie wycze­ku­je­my Świąt. To tak­że mie­siąc, w któ­rym sie­ciów­ki roz­po­czy­na­ją wyprze­daż jesie­n­no-zimo­­wych kolek­cji. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­ły­śmy kalen­darz zimo­wych wyprze­da­ży 2016. W nie­któ­rych skle­pach obniż­ki już trwa­ją! W…

Więcej
Konkursy

Konkurs Vers-24 x La Mania na Instagramie

UWAGA, UWAGA! Mamy dla Was kon­kurs! Do wygra­nia must have każ­dej fashio­nist­ki – aksa­mit­ny cho­ker mar­ki  La Mania! Co nale­ży zro­bić, żeby go wygrać? Zasa­dy są bar­dzo pro­ste: Zaob­ser­wuj kon­to @vers24 na Insta­gra­mie Udo­stęp­nij zdjęcie…

Więcej
KulturaWydarzenia

ZAPLANUJ ORYGINALNIE NOC MUZEÓW

Noc Muze­ów to w Pol­sce już nie­mal­że tra­dy­cja, któ­ra jest kul­ty­wo­wa­na od 13 lat. Począt­ko­wo uczest­ni­czy­ło w niej 11 pla­có­wek i jak sama nazwa wska­zu­je, były to wyłącz­nie muzea. W tym roku, aż 250 insty­tu­cji bie­rze udział w wyda­rze­niu, w tym amba­sa­dy oraz mini­ster­stwa. Celem akcji jest przede wszyst­kim popu­la­ry­za­cja zbio­rów muzealnych.

Więcej
ModaRunway

Chanel haute couture spring / summer 2016

Naj­pięk­niej­sze poka­zy w świe­cie mody. Naj­droż­sze mate­ria­ły, boga­to zdo­bio­ne kre­acje war­te kosmicz­ne sumy pie­nię­dzy, a na widow­ni naj­bo­gat­si ludzie, dla któ­rych taki pokaz jest oka­zją do zapla­no­wa­nia zaku­pu kolej­nej ele­ganc­kiej sukien­ki, czy płasz­cza. Mowa oczywiście…

Więcej
ModaWydarzenia

Relacja z prezentacji Balmain x H&M

 Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we W dniu wczo­raj­szym w Show­ro­omie H&M odby­ła się pre­zen­ta­cja dam­skiej i męskiej kolek­cji Bal­ma­in x H&M. Kolek­cja Bal­ma­in x H&M dostęp­na będzie od 5 listo­pa­da w 2 skle­pach w Pol­sce: War­sza­wa, ul. Mar­szał­kow­ska 104/122,…

Więcej
KulturaNewsroomWydarzenia

Sierpniowe wydarzenia w Warszawie

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: kopernik.org.pl, filmowastolica.pl, mate­ria­ły pra­so­we Dla tych, któ­rzy już wró­ci­li ze sło­necz­ne­go urlo­pu oraz dla tych, któ­rzy jesz­cze na nie­go cze­ka­ją, nasza redak­cja przy­go­to­wa­ła zestaw naj­cie­kaw­szych wyda­rzeń odby­wa­ją­cych się w sierp­niu w Warszawie.…

Więcej
ModaWydarzenia

Charlotte Rouge i Universum – prezentacja najnowszej kolekcji

Tekst: Beata Chro­mik Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we W magicz­nych wnę­trzach kamie­ni­cy przy alei Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia w War­sza­wie odby­wa się pre­zen­ta­cja naj­now­szej kolek­cji Nata­lii Kon­trak­te­wicz – Uni­ver­sum. Inspi­ra­cją do jej powsta­nia były podró­że. Kobie­cość jako połą­cze­nie maksymalnej…

Więcej