Eko Plebiscyt Lirene. Oddaj swój głos i pomóż wygrać kobietom – innowatorkom.

Eko Ple­bi­scyt Lire­ne wkra­cza w decy­du­ją­cy dla kan­dy­da­tek etap – gło­so­wa­nie inter­nau­tów.  Tym razem to od nich zale­ży, któ­re z 9 fina­li­stek znaj­du­ją­cych się, dzię­ki…

GRAND BAZAR SALE Modne Targi/ 12 stycznia (sobota) 2019 r.

Zapra­sza­my na polo­wa­nie na prze­ce­ny! Stycz­nio­wa edy­cja tar­gów Grand Bazar pod hasłem SALE powra­ca do prze­strze­ni Elek­trow­ni Powi­śle, a dokład­nie na par­ter nowo wybu­do­wa­nych budyn­ków,…

Świąteczne spotkanie VERS-24

W czwar­tek, 14 grud­nia w buti­ku TFH Kon­cept w War­sza­wie odby­ło się nasze świą­tecz­ne spo­tka­nie, pod­czas któ­re­go mogli­ście wybrać pre­zen­ty dla swo­ich bli­skich oraz poznać…

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej…

Polish Fashion Market – konferencja w Polskim Instytucie Kultury w Wilnie

Wczo­raj w Wil­nie w Pol­skim Insty­tu­cie Kul­tu­ry odby­ła się kon­fe­ren­cja „Polish Fashion Mar­ket: moż­li­wo­ści oraz wyzwa­nia”. Jej celem było zapo­zna­nie mło­dych pro­jek­tan­tów z Litwy z…

KALENDARZ WYPRZEDAŻY

Gru­dzień to nie tyl­ko mie­siąc, w któ­rym nie­cier­pli­wie wycze­ku­je­my Świąt. To tak­że mie­siąc, w któ­rym sie­ciów­ki roz­po­czy­na­ją wyprze­daż jesie­n­no-zimo­­wych kolek­cji. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­ły­śmy kalen­darz…

Konkurs Vers-24 x La Mania na Instagramie

UWAGA, UWAGA! Mamy dla Was kon­kurs! Do wygra­nia must have każ­dej fashio­nist­ki – aksa­mit­ny cho­ker mar­ki  La Mania! Co nale­ży zro­bić, żeby go wygrać? Zasa­dy…

ZAPLANUJ ORYGINALNIE NOC MUZEÓW

Noc Muze­ów to w Pol­sce już nie­mal­że tra­dy­cja, któ­ra jest kul­ty­wo­wa­na od 13 lat. Począt­ko­wo uczest­ni­czy­ło w niej 11 pla­có­wek i jak sama nazwa wska­zu­je, były to wyłącz­nie muzea. W tym roku, aż 250 insty­tu­cji bie­rze udział w wyda­rze­niu, w tym amba­sa­dy oraz mini­ster­stwa. Celem akcji jest przede wszyst­kim popu­la­ry­za­cja zbio­rów muze­al­nych.

Wyniki konkursu VERS-24 x JOICO

Kocha­ni, dzię­ku­je­my za tak licz­ny udział w naszym kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym wspól­nie z mar­ką Joico. Poni­żej pre­zen­tu­je­my wyni­ki, sprawdź­cie, czy  dopi­sa­ło Wam szczę­ście 😉

Konkurs VERS-24 x JOICO

Kocha­ni, redak­cja VERS-24 wraz z mar­ką JOICO przy­go­to­wa­ła dla Was kon­kurs! Do wygra­nia jest spray do nada­wa­nia tek­stu­ry i obję­to­ści JOICO Hair Sha­ke.

Chanel haute couture spring / summer 2016

Naj­pięk­niej­sze poka­zy w świe­cie mody. Naj­droż­sze mate­ria­ły, boga­to zdo­bio­ne kre­acje war­te kosmicz­ne sumy pie­nię­dzy, a na widow­ni naj­bo­gat­si ludzie, dla któ­rych taki pokaz jest oka­zją…

Relacja z prezentacji Balmain x H&M

 Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we W dniu wczo­raj­szym w Show­ro­omie H&M odby­ła się pre­zen­ta­cja dam­skiej i męskiej kolek­cji Bal­ma­in x H&M. Kolek­cja Bal­ma­in x H&M dostęp­na będzie od 5…

Sierpniowe wydarzenia w Warszawie

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Zdję­cia: kopernik.org.pl, filmowastolica.pl, mate­ria­ły pra­so­we Dla tych, któ­rzy już wró­ci­li ze sło­necz­ne­go urlo­pu oraz dla tych, któ­rzy jesz­cze na nie­go cze­ka­ją, nasza…