GRAND BAZAR Targi mody/ 11 marca

Wszy­scy cze­ka­my z utę­sk­nie­niem na cie­plej­sze dni. Słoń­ce świe­ci coraz moc­niej, a dni są coraz dłuż­sze. To ozna­cza tyl­ko jed­no – wio­sna nad­cho­dzi, a wraz…

Świąteczne spotkanie VERS-24

W czwar­tek, 14 grud­nia w buti­ku TFH Kon­cept w War­sza­wie odby­ło się nasze świą­tecz­ne spo­tka­nie, pod­czas któ­re­go mogli­ście wybrać pre­zen­ty dla swo­ich bli­skich oraz poznać…

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej…

Premiera kolekcji Levi’s ® Line 8 w TFH

W war­szaw­skim skle­pie TFH Kon­cept przy uli­cy Szpi­tal­nej 8, po raz pierw­szy w Pol­sce zapre­zen­to­wa­na zosta­ła kolek­cja LINE 8 mar­ki Levi’s®. TFH Kon­cept jedy­ne w Pol­sce…

H&M DWORZEC WIELKI ODJAZD W CZERWCU

W czerw­cu razem z H&M wje­dzie­my w kli­mat waka­cyj­nych festi­wa­li. Już 9.06 wystar­tu­je w War­sza­wie pro­jekt muzycz­ny – H&M DWORZEC. Przez kolej­ne 3 week­en­dy, piąt­ko­we…

Polish Fashion Market – konferencja w Polskim Instytucie Kultury w Wilnie

Wczo­raj w Wil­nie w Pol­skim Insty­tu­cie Kul­tu­ry odby­ła się kon­fe­ren­cja „Polish Fashion Mar­ket: moż­li­wo­ści oraz wyzwa­nia”. Jej celem było zapo­zna­nie mło­dych pro­jek­tan­tów z Litwy z…

KALENDARZ WYPRZEDAŻY

Gru­dzień to nie tyl­ko mie­siąc, w któ­rym nie­cier­pli­wie wycze­ku­je­my Świąt. To tak­że mie­siąc, w któ­rym sie­ciów­ki roz­po­czy­na­ją wyprze­daż jesie­n­no-zimo­­wych kolek­cji. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­ły­śmy kalen­darz…

BLOW Premium Trend Show. PROGRAM SPOTKAŃ I WARSZTATÓW

BLOW Pre­mium Trend Show, czy­li nowa for­mu­ła tar­gów, odbę­dzie się od 18 do 20 listo­pa­da w budyn­ku Roy­al Wila­nów, oczy­wi­ście w war­szaw­skim Wila­no­wie. Dla­cze­go wyda­rze­nie…

Konkurs „BĄDŹ PIĘKNA I INNA”

KONKURS Weź udział w kon­kur­sie „BĄDŹ PIĘKNA I INNA”! Prze­ślij Nam zdję­cie swo­jej jesien­nej sty­li­za­cji 2016 i wygraj METAMORFOZĘ WIZERUNKU W PEARL BEAUTY CLINIC&SPA, PRESTIŻOWYM SALONIE…

Wystawa BOGACTWO/ Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

Gdzie: Zachę­ta – Naro­do­wa Gale­ria Sztu­ki Arty­ści: Azor­ro, Ewa Axel­rad, Tymek Borow­ski, Rafał Domi­nik, Mau­ry­cy Gomu­lic­ki, Nico­las Gro­spier­re, Łukasz Jastrub­czak, Moni­ka Kmi­ta, Luxus, Mister D. i…

CLOUDMINE SUMMER SALE

29–31 lip­ca, godz. 15–20 ul.Oleandrów 3, War­sza­wa Co praw­da jed­na połów­ka lata odcho­dzi, ale zapew­nia­my Was, że to będzie histo­ria miło­sna ze szczę­śli­wym zakoń­cze­niem. Lubi­my…

Konkurs Vers-24 x La Mania na Instagramie

UWAGA, UWAGA! Mamy dla Was kon­kurs! Do wygra­nia must have każ­dej fashio­nist­ki – aksa­mit­ny cho­ker mar­ki  La Mania! Co nale­ży zro­bić, żeby go wygrać? Zasa­dy…

ZAPLANUJ ORYGINALNIE NOC MUZEÓW

Noc Muze­ów to w Pol­sce już nie­mal­że tra­dy­cja, któ­ra jest kul­ty­wo­wa­na od 13 lat. Począt­ko­wo uczest­ni­czy­ło w niej 11 pla­có­wek i jak sama nazwa wska­zu­je, były to wyłącz­nie muzea. W tym roku, aż 250 insty­tu­cji bie­rze udział w wyda­rze­niu, w tym amba­sa­dy oraz mini­ster­stwa. Celem akcji jest przede wszyst­kim popu­la­ry­za­cja zbio­rów muze­al­nych.

22. FESTIWAL FILMOWY WIOSNA FILMÓW

PONAD 80 NAJLEPSZYCH fil­mów 

z NAJWAŻNIEJSZYCH festi­wa­li świa­ta

w 9 SEKCJACH

22. Festi­wal Fil­mo­wy WIOSNA FILMÓW odbę­dzie się w tym roku w dniach 15 – 24 kwiet­nia, jak zwy­kle w War­sza­wie. Sean­se odby­wać się będą w kinach PRAHA oraz APOLONIA. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wu­ją praw­dzi­wie kró­lew­ską ucztę dla kino­ma­nów, a tak­że wie­le imprez towa­rzy­szą­cych wyda­rze­niu.

BVRS & GLASS HUNTERS w NIEBO. Powrót do lat 90!

Żyli­śmy jak zwie­rzę­ta. Bez iPa­dów, LTE i Inter­ne­tu. Dziew­czy­ny bobry mia­ły zaro­śnię­te. Rzad­ko goli­ły nogi. Nic nie było wyje­ba­ne w kosmos. Nic nie było zapi­sa­ne…

Wyniki konkursu VERS-24 x JOICO

Kocha­ni, dzię­ku­je­my za tak licz­ny udział w naszym kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym wspól­nie z mar­ką Joico. Poni­żej pre­zen­tu­je­my wyni­ki, sprawdź­cie, czy  dopi­sa­ło Wam szczę­ście 😉