Moda

Vanda Novak – nowa kolekcja, która przenosi nas nad melancholijne wybrzeże północnego morza

Vanda Novak to marka znana z niekonwencjonalnego podejścia do mody, łącząca w sobie tradycję z nowoczesnością. Od lat znajduje inspiracje w nieoczywistych miejscach, tworząc buty o wyjątkowym designie i wysokiej jakości wykonania. W kampanii wiosna-lato 2024 nostalgia za ciepłem przeplata się z surowym klimatem wybrzeża Bałtyku. 

Vanda Novak - nowa kolekcja, która przenosi nas nad melancholijne wybrzeże północnego morza

Van­da Novak – nowa kolek­cja, któ­ra prze­no­si nas nad melan­cho­lij­ne wybrze­że pół­noc­ne­go morza

Kolek­cja ema­nu­je chłod­ny­mi kolo­ra­mi i wyraź­nie zary­so­wa­ny­mi inspi­ra­cja­mi, jak pia­sek, bar­wa mor­skiej wody oraz roman­tycz­ne pej­za­że. Domi­nu­ją­ce odcie­nie przy­wo­dzą na myśl przy­ga­szo­ną bar­wę nie­ba oraz zło­te pro­mie­nie słoń­ca, któ­re pod­kre­śla­ją let­nią atmos­fe­rę. 

W nie­któ­rych mode­lach wybi­ja się tak­że inspi­ra­cja roślin­no­ścią typo­wą dla Pół­noc­nej Euro­py. Nie są to kwit­ną­ca tro­pi­kal­na zie­leń, ale czar­ne, uschnię­te pną­cza, nawią­zu­ją­ce do melan­cho­lij­nej i roman­tycz­nej tęsk­no­ty za praw­dzi­wym latem - mówi Domi­ni­ka Nowak – pro­jek­tant­ka i zało­ży­ciel­ka marki.

W kolek­cji SS24 poja­wia się roz­bu­do­wa­na linia san­da­łów z kwia­ta­mi, któ­rej towa­rzy­szą wyko­na­ne z wyso­kiej jako­ści skó­ry moka­sy­ny oraz trans­pa­rent­ne, pół­prze­źro­czy­ste bale­ri­ny wyko­na­ne z sia­tecz­ki – jeden z gorą­cych tren­dów nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu. Tym pro­jek­tem mar­ka wra­ca do swo­ich korze­ni – kolek­cja z 2019 roku była poświę­co­na po czę­ści obu­wiu wyko­na­ne­mu z siat­ki hafto­wa­nej – opo­wia­da Domi­ni­ka Nowak.

Połą­cze­nie mar­ki z moty­wem kwia­to­wym nie jest przy­pad­ko­we. Van­da, sło­wo pocho­dzą­ce jesz­cze z san­skry­tu, do dzi­siaj uży­wa­ne jest jako nazwa kwia­tów z rodzi­ny stor­czy­ko­wa­tych, któ­re­mu zamien­nie towa­rzy­szy orchi­dea, gr. orkhis, któ­re nadał kwia­tom sta­ro­żyt­ny bota­nik The­oph­ra­stos. 

To jed­na z naj­star­szych zna­nych roślin na świe­cie o nie­zwy­kle boga­tym zasto­so­wa­niu oraz sym­bo­li­ce. W sta­ro­żyt­nej Gre­cji wie­rzo­no, że jest sym­bo­lem płod­no­ści, dla Azte­ków ozna­cza­ła siłę i wła­dzę. W okre­sie wik­to­riań­skim powstał rów­nież język kwia­tów, flo­rio­gra­fia, według któ­rej stor­czy­ki moż­na było poda­ro­wać komuś, aby wyznać miłość lub powie­dzieć kobie­cie, że jest pięk­na. To zna­cze­nie przy­pi­su­je się Van­dom do dzi­siaj, wie­rząc, że sym­bo­li­zu­ją miłość, pięk­no i wyra­fi­no­wa­nie. Motyw orchi­dei jest wyra­zem siły i kobie­cej zmy­sło­wo­ści, w któ­re Van­da Novak ubie­ra swo­je klientki.

Do tej kolek­cji dołą­cza­ją rów­nież pro­jek­ty, któ­re zosta­ły stwo­rzo­ne we współ­pra­cy z reno­mo­wa­nym kolek­ty­wem AZ Fac­to­ry. Latem 2023 roku mar­ka Van­da Novak zosta­ła zapro­szo­na do udzia­łu w pre­sti­żo­wym poka­zie pod­czas Paris Fashion Week. To uni­kal­ne połą­cze­nie pol­skiej kre­atyw­no­ści z fran­cu­skim szy­kiem zaowo­co­wa­ło wyjąt­ko­wym zbio­rem mode­li butów Van­da Novak, któ­re teraz wcho­dzą do sprze­da­ży jako część kolek­cji letniej.

Naj­now­sza kolek­cja mar­ki Van­da Novak jest już dostęp­na onli­ne i w buti­ku przy ul. Moko­tow­skiej 51/53.

Vers-24 subiek­tyw­nie: Pur­les, czy­li połą­cze­nie siły natu­ry i fran­cu­skiej innowacji

Tekst: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust have

Vanda Novak Disco Capsule Collection

W naj­now­szej kolek­cji kap­su­ło­wej mar­ka Van­da Novak, sły­ną­ca z nie­zwy­kle kobie­cych pro­jek­tów, sta­wia na disco glam w sty­lu lat 70. Kolek­cja wie­czo­ro­wa jest nawią­za­niem do począt­ków mar­ki – powra­ca­ją mode­le zdo­bio­ne krysz­ta­ła­mi Swa­ro­vskie­go oraz klasyczne…
Więcej
Moda

W świecie greckich mitów - Vanda Novak Globe Capsule SS22

Kolek­cja san­da­łów Glo­be Cap­su­le na sezon SS22 to nowy, intry­gu­ją­cy począ­tek w mar­ce Van­da Novak. Naj­now­sza, kap­su­ło­wa kolek­cja mar­ki, dzię­ki inspi­ra­cji kulą –  naj­bar­dziej uni­wer­sal­ną for­mą wystę­pu­ją­cą we wszech­świe­cie – aż od mikro­ska­li ato­mu po…
Więcej
Moda

W co warto zainwestować tej jesieni?

Koniec lata zbli­ża się nie­ubła­ga­nie. Czas powi­tać jesień. I cho­ciaż dotych­czas na dłu­gie, let­nie, wietrz­ne dni wystar­czy­ła baweł­nia­na sukien­ka i para san­da­łów, krót­sze dni zwia­stu­ją powrót chłod­niej­szej aury. Czas zatem na wymia­nę odzie­ży. Zwy­kle kapryśna,…
Więcej