Pielęgnacja i blask, czyli Bobbi Brown Crushed Oil – Infused Gloss

Pie­lę­gna­cja, blask i nawil­że­nie – te trzy sło­wa bez wąt­pie­nia naj­le­piej opi­su­ją naj­now­szy, ultra – nawil­ża­ją­cy  pro­dukt mar­ki Bob­bi Brown – błysz­czyk Cru­shed Oil –…

Sparkling Nights od IsaDory!

Świę­ta, Syl­we­ster, Kar­na­wał tuż tuż! Nad­szedł już czas na zbie­ra­nie wszyst­kich potrzeb­nych akce­so­riów do świą­tecz­nych oraz kar­na­wa­ło­wych sty­li­za­cji. Nie może w niej zabrak­nąć kosme­ty­ków, któ­re…

Ekskluzywna kreacja, czyli kolekcja Holiday 2019 – Les Ornaments de Chanel

Poczuj magię świąt wspól­nie z domem mody Cha­nel, któ­ry całą swo­ją świet­ność i prze­pych  zawdzię­cza Gabriel­le, któ­ra zaczerp­nę­ła je z baro­ku. W naj­now­szej odsło­nie świą­tecz­nej…

Kosmetyki Matis dostępne od listopada na Douglas.pl 

Powsta­ła w Pary­żu, w 1936 roku rewo­lu­cjo­ni­zu­jąc ówcze­sną bran­żę kosme­tycz­ną. Mar­kę Matis stwo­rzył Euge­ne Mavcro­ma­ti, inży­nier che­mii, któ­ry za cel obrał sobie stwo­rze­nie kosme­ty­ków, któ­re…

Nowe palety cieni do powiek & Other Stories

Nowe pale­ty cie­ni do powiek & Other Sto­ries skom­po­no­wa­no z aksa­mit­nych barw, któ­re pozwa­la­ją two­rzyć róż­no­rod­ne połą­cze­nia inspi­ro­wa­ne natu­rą.  Ofer­ta kosme­ty­ków kolo­ro­wych & Other Sto­ries…

POKŁAD ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR STAY-IN-PLACE MAKEUP

  Jeże­li marzysz o nie­ska­zi­tel­nej cerze przez cały dzień, koniecz­nie wypró­buj best­sel­le­ro­wy i kul­to­wy pod­kład w pły­nie od Estée Lau­der – Double Wear Stay-in-Pla­ce Makeup,…

ESTÉE LAUDER SUMPTUOUS REBEL LENGTH + LIFT MASCARA

NOWOŚĆ! Estée Lau­der Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra łamie wszel­kie zasa­dy! W roli głów­nej wysmu­kła szczo­tecz­ka dostar­cza­ją­ca rzę­som mega­daw­ki tuszu. Efekt? Natu­ral­na dłu­gość, brak…

Aksamitny mat na ustach od Chanel – Rouge Allure Ink Fusion  

Nowa, trwa­ła i ultra­ma­to­wa pomad­ka do ust Cha­nel w pły­nie – Rouge Allu­re Ink Fusion, któ­rej twa­rzą zosta­ła wło­ska model­ka – Vit­to­ria Cerer­ri.    To…

Najtrwalszy tusz do rzęs? To Active All Day Wear od IsaDory

Każ­da kobie­ta szu­ka swo­je­go tuszu do rzęs, któ­re­go nie będzie musia­ła ście­rać spod oczu w cią­gu dnia. O któ­re­go nie trze­ba będzie się mar­twić, bo…

LIMITOWANA KOLEKCJA KOSMETYKÓW KARL LAGERFELD x L’ORÉAL PARIS

Gdy w lip­cu tego roku ofi­cjal­nie ogło­szo­no nawią­za­nie współ­pra­cy mię­dzy dwie­ma naj­więk­szy­mi fran­cu­ski­mi mar­ka­mi, w świe­cie mody i uro­dy zawrza­ło. Zapo­wie­dzia­no wów­czas, iż ofi­cjal­na pre­mie­ra…

ULTRA LE TEINT VELVET od Chanel – trwałe i naturalne wykończenie 

Do rodzi­ny gamy pod­kła­dów Cha­nel wła­śnie dołą­czył kolej­ny –  ULTRA LE TEINT VELVET, bo o nim mowa, to praw­dzi­wy pod­kład do zadań spe­cjal­nych. Jego sekret…

Kolekcja ESTÉE LAUDER x DURO OLOWU

Estée Lau­der przed­sta­wia Estée Lau­der x Duro Olo­wu Col­lec­tion, – dyna­micz­ną, nową, limi­to­wa­ną kolek­cję kosme­ty­ków do maki­ja­żu, któ­ra powsta­ła we współ­pra­cy z bry­tyj­skim pro­jek­tan­tem o…

Nowe pędzle od Real Techniques

Jesień zawsze nie­sie ze sobą duże zmia­ny. Nie tyl­ko w naszych sza­fach, ale tak­że w akce­so­riach! Mar­ka Real Tech­ni­qu­es prze­szła gene­ral­nie odświe­że­nie – od logo­ty­pu…