DREAMING OF CAPRI – wiosenna kolekcja marki BOBBI BROWN

Lśnią­ca skó­ra, powie­ki pod­kre­ślo­ne linią  w kolo­rze głę­bo­kie­go gra­na­tu, czer­wo­ne paznok­cie oraz usta mówią­ce – la dolce vita! Wio­sen­na kolek­cja Bob­bi Brown  to pro­mien­ny maki­jaż przy­wo­łu­ją­cy…

ESTEE LAUDER PRZEDSTAWIA NOWE KOREKTORY DOUBLE WEAR CUSTOM COVERAGE CORRECTING DUO

Jeden kolor. Dwa pozio­my kry­cia. Nowa, łatwa w uży­ciu linia korek­to­rów z podwój­ną koń­ców­ką. Stwo­rzo­ne przez wiza­ży­stów for­mu­ły, odpo­wied­nie do każ­de­go odcie­nia skó­ry, two­rzą per­fek­cyj­ną…

Chanel Neapolis Spring Summer 2018 #CHANELMAKEUP

Czas na podróż w nie­zwy­kle uro­kli­we i kolo­ro­we rejo­ny Neapo­lu – w tym sezo­nie Karl Lager­feld razem z glo­bal­ną dyrek­tor maki­ja­żu Cha­nel Lucią Pica odkry­wa­ją…

Paletki do makijażu, w które warto zainwestować

W dro­ge­riach wie­le jest pale­tek do maki­ja­żu, któ­re przy­cią­ga­ją nas kolo­ra­mi i opa­ko­wa­niem. Pro­du­cen­ci obie­cu­ją wspa­nia­łą jakość cie­ni i wypusz­cza­ją coraz to więk­sze nowo­ści, pró­bu­jąc…

Twoje rzęsy jeszcze nigdy nie były tak długie. Nowość od Estée Lauder.

Two­je rzę­sy jesz­cze nigdy nie były tak dłu­gie, a jed­no­cze­śnie pod­krę­co­ne i per­fek­cyj­nie roz­dzie­lo­ne, zacho­wu­jąc przy tym swo­ją obję­tość. Taki efekt to zasłu­ga naj­now­szej czar­nej,…

Podkłady dla suchej cery

Jak bar­dzo wyma­ga­ją­ca potra­fi być sucha cera, naj­le­piej wie­dzą jej posia­dacz­ki. Taka sucha skó­ra potrze­bu­je przede wszyst­kim odpo­wied­nie­go, dogłęb­ne­go nawil­że­nia i o ile w kwe­stii…

Druga skóra – Estee Lauder Double Wear Nude

Wśród setek pod­kła­dów, chy­ba żaden nie budzi tak skraj­nych emo­cji, jak kul­to­wy Double Wear od Estee Lau­der – albo się go kocha, albo nie. Kobie­ty…

Jesienny makijaż – barwy sezonu

Nie­ste­ty, musi­my pogo­dzić się z tym, że lato dobie­gło koń­ca. Jed­nak zamiast się zała­my­wać, cho­wać pod kocem i ze zre­zy­gno­wa­niem cze­kać na nadej­ście mro­zów, war­to…

Nowości kosmetyczne na jesień w kolekcji H&M

Pięk­ne rewo­lu­cje – jesień z H&M Jesie­nią H&M Beau­ty wpro­wa­dza nowe kolo­ry, tek­stu­ry i inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty, dając nam nie­skoń­czo­ne moż­li­wo­ści wyra­ża­nia swo­je­go uni­kal­ne­go sty­lu. W…

TOUCHE ÉCLAT LE CUSHION YSL – ODRODZENIE SYMBOLU ŚWIATŁA

Dwa­dzie­ścia pięć lat po pre­mie­rze pierw­sze­go TOUCHE ÉCLAT, iko­na maki­ja­żu powra­ca w nowej odsło­nie. Tym razem zło­ty pędze­lek zmie­nia się w… podu­szecz­kę! Wyjąt­ko­wy sys­tem dozo­wa­nia…

Błyszczące i ponętne usta dzięki Prologwear Last Lips od M∙A∙C Cosmetics

  Inten­syw­ny, lśnią­cy i dłu­go­trwa­ły kolor – to wszyst­ko możesz teraz mieć dzię­ki Pro­lon­gwe­ar Last Lips od MAC Cosme­tics! Pora poże­gnać wysy­cha­ją­ce, bled­ną­ce czy roz­my­te…

NAJGORĘTSZE TRENDY MAKIJAŻOWE WEDŁUG LANCÔME

Kolo­ro­we, świe­że, zmy­sło­we! Nowe tren­dy poja­wia­ją się i mie­sza­ją ze sobą na każ­dym kro­ku. Nie­waż­ne, w któ­rym zakąt­ku świa­ta mają swój począ­tek, w momen­cie, gdy…

GIORGIO ARMANI KOLEKCJA JESIEŃ/ZIMA 2017–2018

HARMONIA RÓŻNORODNOŚCI Nowa kolek­cja Gior­gio Arma­ni na sezon jesień/zima 2017–2018 zachwy­ca feerią barw, bogac­twem fak­tur oraz faso­nów. Pro­jek­tant pro­po­nu­je kon­tra­sto­we połą­cze­nia: piko­wa­nej saty­ny z mięk­kim…

Najlepsze korektory pod oczy

To kosme­tyk, któ­ry pozwa­la ukryć, że nasza noc była zde­cy­do­wa­nie za krót­ka. Gdy roz­świe­tla­my skó­rę pod ocza­mi, twarz od razu zysku­je bla­sku. Korek­tor pod oczy…

BĄDŹ SEKSOWNA NA WALENTYNKI Z YVES SAINT LAURENT

Jaki inny dzień w roku koja­rzy się z czer­wo­ny­mi usta­mi tak bar­dzo jak Walen­tyn­ki? Kolor miło­ści kró­lu­je w maki­ja­żu Yves Saint Lau­rent, a sam legen­dar­ny…

Długotrwały, mocno kryjący podkład od Giorgio Armani

Gior­gio Arma­ni stwo­rzył power fabric – nowy pod­kład, któ­ry łączy trwa­łość kry­cia z świe­tli­stym, lek­kim jak dru­ga skó­ra wykoń­cze­niem. Pod­kład gwa­ran­tu­je nie­ska­zi­tel­ny maki­jaż. Podob­nie jak…