UrodaVers24 favorites

Vers-24 subiektywnie – TOP 5 produktów marki Eisenberg

Wybór TOP 5 najlepszych produktów Eisenberg Paris nie był prosty. W ofercie marki znajdziemy bowiem nie tylko pielęgnację, ale także kosmetyki do makijażu. Pierwsze produkty pod marką Eisenberg José Eisenberg wprowadził w 2000 roku, po 15 latach badań naukowych i testów klinicznych. Obecnie, rodzinna tradycja kontynuowana jest przez jego syna Edmonda, który kontynuuje rodzinną tradycję pracując nad rozwojem marki na całym świecie.

Wybór TOP 5 najlepszych produktów Eisenberg Paris

Wybór TOP 5 naj­lep­szych pro­duk­tów Eisen­berg Paris: Eisen­berg Soin Anti-Stress – pie­lę­gna­cja prze­ciw­stre­so­wa, Eisen­berg Masque Ten­seur Remo­de­lant – masecz­ka ujędr­nia­ją­co-mode­lu­ją­ca, Eisen­berg Sérum Affi­nant Visa­ge – serum mode­lu­ją­ce twarz, Eisen­berg The Eye Serum – serum pod oczy, Eisen­berg ultra­drob­ny puder syp­ki zapew­nia­ją­cy natych­mia­sto­wy efekt mato­wej i nie­ska­zi­tel­nej cery.

Jed­no­cze­śnie, nie­ustan­nie przy­świe­ca­ją mu głów­ne war­to­ści wpo­jo­ne mu przez ojca: dąże­nie do dosko­na­ło­ści oraz umi­ło­wa­nie pięk­na i ponad­cza­so­wej nowo­cze­sno­ści, co jest nie­zwy­kle  cha­rak­te­ry­stycz­ne dla mar­ki. Nic dziw­ne­go, że Eisen­ber­go­wie są dobrze zorien­to­wa­ni w nauce o pięk­nie. Star­szy Eisen­berg od lat 70 jest bowiem pio­nie­rem sztucz­nej inte­li­gen­cji, zaś od 1985 r. zaj­mu­je się bada­nia­mi bio­tech­no­lo­gicz­ny­mi: to wła­śnie to mia­ło wpływ na pro­duk­ty Eisen­berg Paris, w tym opa­ten­to­wa­ną for­mu­łę Trio-Mole­cu­lar For­mu­la z enzy­mem bio­sty­mu­li­ną z mło­dych pędów buku i cyto­ki­ną pep­ty­do­wą. Wybór TOP 5 naj­lep­szych pro­duk­tów Eisen­berg Paris nie był pro­sty. W ofer­cie mar­ki znaj­dzie­my bowiem nie tyl­ko pie­lę­gna­cję, ale tak­że kosme­ty­ki do makijażu. 

Wybór TOP 5 najlepszych produktów Eisenberg Paris

Z pew­no­ścią nie moż­na przejść obo­jęt­nie obok ujędr­nia­ją­co-mode­lu­ją­cej masecz­ki Masque Ten­seur Remo­de­lant  inten­syw­nym dzia­ła­niu prze­ciw­sta­rze­nio­wym. Zapew­nia nie tyl­ko bły­ska­wicz­ny efekt liftin­gu, ale wspa­nia­le zagęsz­cza skó­rę, doda­jąc jej wital­no­ści przez cały dzień. W dodat­ku, zawar­ta w niej lek­ka emul­sja z mikro­kap­suł­kia­mi wita­min A i E, ole­jek z pestek wino­gron oraz wycią­gu z zie­lo­nej her­ba­ty sku­tecz­nie zapo­bie­ga utra­cie jędr­no­ści, redu­ku­je zmarszcz­ki i chro­ni przed prze­bar­wie­nia­mi pig­men­ta­cyj­ny­mi. Masecz­ka szcze­gól­nie wspa­nia­le zadzia­ła na skó­rę  twa­rzy i oczu, dla­te­go pole­ca­my ją zwłasz­cza tymi któ­rzy na co dzień bory­ka­ją się z pro­ble­mem zmę­czo­nej cery.

Wie­lo­za­da­nio­we i ultra skon­cen­tro­wa­ne serum pod oczy The Eye Serum to mie­szan­ka wita­min, skład­ni­ków bota­nicz­nych i pep­ty­dów o dzia­ła­niu liftin­gu­ją­cym, nawil­ża­ją­cym, wygła­dza­ją­cym i zapo­bie­ga­ją­cym zmę­cze­niu. Skład­ni­ki te wzmac­nia­ją barie­rę ochron­ną skó­ry, popra­wia­jąc jej wygląd wokół oczu. Ten wyjąt­ko­wy pro­dukt to przede wszyst­kim nie­zwy­kle wyse­lek­cjo­no­wa­ne skład­ni­ki, tj. eks­trak­ty z Albi­zia i Euph­ra­sia poma­ga­ją­ce sko­ry­go­wać opa­da­ją­ce powie­ki, a tak­że wygła­dzić zmarszcz­ki, kurze łap­ki. Dzię­ki popra­wie mikro­krą­że­nia, deli­kat­ne, a jed­no­cze­śnie żel-serum o inten­syw­nym dzia­ła­niu sku­tecz­nie  zmniej­sza cie­nie pod ocza­mi, zwal­cza­jąc  przed­wcze­sne sta­rze­nie się skó­ry i zapew­nia­jąc efekt unie­sio­ne­go, gład­kie­go i pro­mien­ne­go kon­tu­ru oczu.

Marzysz, o nie­ska­zi­tel­nej, mato­wej cery, z jed­no­cze­snym natu­ral­nym wykoń­cze­niem? Ultra­drob­ny, syp­ki puder Ultra-Per­fec­ting & Blur­ring Loose Powder z pew­no­ścią sta­nie się nie­od­łącz­ną czę­ścią Two­jej kosme­tycz­ki. Kon­sy­sten­cja pro­duk­tu pozo­sta­wia mięk­ką, jedwa­bi­stą powło­kę, a jed­no­cze­śnie nie pod­kre­śla drob­nych linii i porów, deli­kat­nie roz­my­wa­jąc wszel­kie nie­do­sko­na­ło­ści i odsła­nia­jąc jed­no­li­tą i pro­mien­ną cerę. Ponad­to, per­fek­cyj­ną apli­ka­cję pudru gwa­ran­tu­je inno­wa­cyj­na kaset­ka z wbu­do­wa­nym luster­kiem i eks­klu­zyw­nym pędz­lem, wprost ide­al­na do popra­wek w cią­gu dnia, gdzie­kol­wiek będziesz.

Sil­nie skon­cen­tro­wa­ne serum mode­lu­ją­ce twarz  Sérum Affi­nant Visa­ge wspa­nia­le toni­zu­je i ujędr­nia, a przy tym mode­lu­je policz­ki, prze­ciw­dzia­ła­jąc wiot­cze­niu skó­ry pod­bród­ka i szyi. Zawar­ta w jego skła­dzie kofe­ina w spo­sób bez­po­śred­ni  oddzia­łu­je na meta­bo­lizm skó­ry, zmniej­sza­jąc kumu­la­cję tłuszczu.l, a zawar­tość glau­cy­ny sty­mu­lu­je pro­duk­cję kola­ge­nu. Pro­dukt w wyraź­ny spo­sób mode­lu­je owal twa­rzy, i odmła­dza bez udzia­łu skal­pe­la, a pierw­sze efek­ty zauwa­żysz już po 4 tygodniach!

Naj­lep­sza broń w wal­ce z upły­wa­ją­cym cza­sem, to regu­lar­ność, zapo­bie­ga­nie, odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja i … brak stre­su. Pie­lę­gna­cja prze­ciw­stre­so­wa Soin Anti-Stress to wspa­nia­le roz­pusz­cza­ją­cy się na skó­rze, nie­mal cał­ko­wi­cie nie­wi­docz­ny krem. Odżyw­cze o połą­cze­nie masła Kari­te i Bisa­bo­lo­lu relak­su­je i łago­dzi skó­rę, usu­wa­jąc tok­sy­ny. Ten pro­dukt szcze­gól­nie poko­cha­ją posia­dacz­ki skó­ry podraż­nio­nej i z nie­do­sko­na­ło­ścia­mi, bowiem wspa­nia­le har­mo­ni­zu­je oraz prze­ciw­dzia­ła nie­ko­rzyst­nym reak­cjom na stres, spra­wia­jąc, że cera odzy­sku­je zdro­wy i roz­świe­tlo­ny wygląd. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy