Marka FOREO partnerem pokazów mody

Szwedz­ka mar­ka, któ­rej nazwa powsta­ła od słów „For Eve­ry One” (dosłow­nie „Dla każ­de­go”) w sfe­rze beau­ty nie­ustan­nie two­rzy i udo­sko­na­la jak naj­lep­sze roz­wią­za­nia tak, by…

Aplikacje ułatwiające pracę

Tech­no­lo­gia w dzi­siej­szych cza­sach roz­wi­ja się bły­ska­wicz­nie. Powsta­je nie­zli­czo­na ilość star­tu­pów doty­czą­cych apli­ka­cji. Nie­któ­re osią­ga­ją ogrom­ny suk­ces, inne zni­ka­ją bez śla­du. Ludzie coraz bar­dziej doce­nia­ją…

H&M we współpracy z Happy Plugs

H&M ma przyjemność zapre­zen­to­wać eks­klu­zyw­ną kolek­cję zapro­jek­to­wa­ną we współpracy z Hap­py Plugs. H&M połączył siły ze szwedz­ką fir­mą modo­­wo-tech­no­­lo­­gi­cz­ną Hap­py Plugs, aby wspólnie stwo­rzyć limi­to­wa­ną…

Prisma – nowa aplikacja zdobywająca serca internautów

Marzy Ci się stwo­rze­nie praw­dzi­we­go dzie­ła sztu­ki, lecz nie posia­dasz wystar­cza­ją­cych umie­jęt­no­ści manu­al­nych? Nic stra­co­ne­go! Twór­cy coraz to now­szych apli­ka­cji na smart­fo­ny nie spo­czy­wa­ją na…

Przedstawiamy pierwszą w Polsce markę okularów przeciwsłonecznych drukowanych w technologii 3D!

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: Tomasz Mąkol­ski Fir­ma BAWSOME ofe­ru­je oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne pro­du­ko­wa­ne przy uży­ciu tech­no­lo­gii dru­ku 3D. Tech­no­lo­gia ta otwie­ra prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­ne moż­li­wo­ści dosto­so­wy­wa­nia oku­la­rów do ocze­ki­wań…

Snapchat- banalna aplikacja, czy nowa siła internetu?

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com, mashable.com Czym tak napraw­dę jest Snap­chat i czy war­to w ogó­le poświę­cać mu oddziel­ny arty­kuł? Otóż oka­zu­je się, że jest o czym mówić,…

Ile masz lat? Powie Ci … aplikacja

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: dazeddigital.com Ładu­jesz zdję­cie i po kil­ku sekun­dach wiesz na ile wyglą­dasz. Apli­ka­cja ana­li­zu­je dane odczy­ta­ne z twa­rzy i sta­ra się odgad­nąć wiek, choć…

Technologia przyszłości blisko nas

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Trud­no dziś obyć się bez nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, nawet gdy­by­śmy chcie­li, to dla­cze­go by nie uła­twić sobie życia? To wła­śnie…

Canon XC10 – niewielka i lekka kamera z funkcją fotografowania!

Canon zapre­zen­to­wał XC10 – nie­wiel­ką i lek­ką kame­rę z funk­cją foto­gra­fo­wa­nia, któ­ra daje moż­li­wość nagry­wa­nia w jako­ści 4K. Model ten skie­ro­wa­ny jest do począt­ku­ją­cych ope­ra­to­rów i użyt­kow­ni­ków, któ­rzy chcą sta­le roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści. Kame­ra zosta­ła wypo­sa­żo­na w funk­cje zna­ne już z serii Cine­ma EOS. Ofe­ru­je nie­zwy­kłą wszech­stron­ność reje­stro­wa­nia obra­zu, a dzię­ki nie­wiel­kim roz­mia­rom spraw­dza się w pra­cy nie­za­leż­nych ope­ra­to­rów oraz jako dodat­ko­wa kame­ra na pla­nie więk­szych pro­duk­cji fil­mo­wych.

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

Jesz­cze kil­ka lat temu nikt o nim nie sły­szał, dziś mobil­ny album zdjęć świe­ci trium­fy na całym świe­cie, zdo­by­wa­jąc coraz więk­szą popu­lar­ność wśród młodych(choćby duchem), pięk­nych i twór­czych osób.

Motywacja Aplikacyjna: Zdrowie za jednym kliknięciem

Tekst: Vers-24 Zdję­cia: itunes.apple.com Apli­ka­cje uła­twia­ją­ce życie Wie­lo­krot­nie chcia­łaś pro­wa­dzić zdro­wy styl życia, ale nawet zbli­ża­jąc się do celu, coś sta­wa­ło ci na prze­szko­dzie? To nie…

iPhone 6 & iPhone 6 plus

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: youtube.com Nowe­go pro­duk­tu fir­my Apple nie trze­ba rekla­mo­wać. Fir­ma stwo­rzo­na przez Steve’a Jobs’a mimo  ogól­nej miło­ści i zaufa­nia jakim darzą ją…

Tradycja analogowego zegarka połączona z nowoczesną funkcjonalnością!

iCor­ner, dział pro­duk­tów kon­su­menc­kich Alstor, wpro­wa­dza do sprze­da­ży Cogi­to POP – ana­lo­go­wy zega­rek kom­pa­ty­bil­ny z urzą­dze­nia­mi z sys­te­mem iOS oraz Andro­id. Iko­ny na tar­czy zegar­ka infor­mu­ją o przy­cho­dzą­cych i nie­ode­bra­nych połą­cze­niach, sms’ach, email’ach czy wia­do­mo­ściach na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych. Cogi­to POP został wyróż­nio­ny 2 nagro­da­mi: CES Inno­va­tions Design Awards 2014 oraz Bron­ze A’ Design Award.