ModaTrendy

BOSS EYEWEAR KOLEKCJA WIOSNA - LATO 2024

Gru­pa Safi­lo i BOSS pre­zen­tu­ją kolek­cję oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych na wio­snę – lato 2024. Inspi­ru­ją­ca kam­pa­nia #BeY­ourOwn­BOSS cele­bru­je życie pro­wa­dzo­ne według wła­snych zasad, ema­nu­ją­ce pew­no­ścią sie­bie, sty­lem oraz odważ­nym spoj­rze­niem w przy­szłość. W cen­trum uwa­gi staje…

Więcej
ModaTrendy

Najnowsza kolekcja Levi’s® na wiosnę lato 2022

W naj­now­szym sezo­nie na wio­snę lato 2022 mar­ka Levi’s® sta­wia przede wszyst­kim na wygo­dę i kom­fort –  wszyst­ko to w praw­dzi­wie sty­lo­wym wyda­niu. A wszyst­ko dla­te­go, że już wio­sną 2022 mar­ka chce przede wszyst­kim przenieść…

Więcej
ModaTrendy

Jakie buty będziemy nosić wiosną-latem 2020? 

Obec­nie świat opa­no­wał trend na bycie eko. Nie ina­czej jest też w świe­cie mody – i to nie­wąt­pli­wie nas cie­szy. Dla­te­go u pro­gu nowe­go sezo­nu let­nie­go war­to się zasta­no­wić, czy napraw­dę potrze­bu­je­my kolej­nej pary butów?…

Więcej
ModaPolecaneTrendy

Koszula z dużym kołnierzykiem - trend na wiosnę 2020

Lubi­my takie powro­ty w modzie. Wik­to­riań­ski, pięk­ny trend – bia­ła koszu­la z dużym, obszer­nym koł­nie­rzem wła­śnie powró­cił w tym sezo­nie. Świat mody, któ­ry nie­ustan­nie sta­ra się nas zaska­ki­wać wyraź­nie zmie­rza w kie­run­ku zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju i…

Więcej
ModaTrendy

Prezent na Walentynki?

Alarm dla wszyst­kich zako­cha­nych: Walen­tyn­ki zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Z pew­no­ścią niko­go nie trze­ba prze­ko­ny­wać, że bez wzglę­du na to, czy nale­ży do zwo­len­ni­ków tego świę­ta, czy może wręcz prze­ciw­nie, zamiast Świę­ta Zako­cha­nych uwa­ża je…

Więcej
ModaTrendy

„NO BODY IS PERFECT” – KAMPANIA POLSKIEJ MARKI W DUCHU BODY POSITIVE

Ruch „Body posi­ti­ve’’ dzia­ła­ją­cy już od lat 90., miał czas zako­rze­nić się w świa­do­mo­ści spo­łe­czeń­stwa. Cho­ciaż w mediach, a szcze­gól­nie na Insta­gra­mie ogrom­ną popu­lar­no­ścią wciąż cie­szą się wzor­ce „ide­al­nej” syl­wet­ki, to wie­le ogól­no­świa­to­wych marek próbuje…

Więcej
ModaNewsroomTrendy

STAR WARSTM x LEVI’S® JESIEŃ ZIMA 2019

Ist­nie­je nie­wie­le ele­men­tów popkul­tu­ry, któ­re wzbu­dzi­ły tyle emo­cji, nostal­gii i poświę­ce­nia wśród fanów, co saga Star War­sTM. Od cza­su pre­mie­ry fil­mu Star Wars: Część IV – Nowa Nadzie­ja, legen­dar­na seria fil­mów fan­ta- sy o przygodach…

Więcej
ModaNewsroomTrendy

Nowa it-bag – Chanel 19

Cha­nel 19 – taką nazwę przy­brał naj­now­szy model tor­by fran­cu­skie­go domu mody, zapro­jek­to­wa­ny przez  Kar­la Lager­fel­da i Vir­gi­nie Viard, któ­ry odda­je hołd kul­to­wej 2.55 zapro­jek­to­wa­nej przez Coco w lutym 1955 roku.  Numer 19 nie inaczej…

Więcej
ModaTrendy

Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem

Jeśli zasta­na­wia­li­ście się dokąd kie­ro­wa­ła się linia talii przez ostat­nich kil­ka sezo­nów, to odpo­wiedź brzmi: na pół­noc. W tym sezo­nie zoba­czy­my nowe mode­le w gamie spodni Levi’s® z wyso­kim sta­nem: 720 High- Rise Super Skinny,…

Więcej