MARKI, KTÓRE ZMIENIAJĄ OBLICZE POLSKIEJ MODY 

Jeśli szukacie na polskim rynku mody nowości, zwiastujemy Wam unikalne marki, które zadebiutowały i przyciągnęły naszą uwagę pomysłowością!

NO BODY IS PERFECT” – KAMPANIA POLSKIEJ MARKI W DUCHU BODY POSITIVE

Ruch „Body posi­ti­ve’’ dzia­ła­ją­cy już od lat 90., miał czas zako­rze­nić się w świa­do­mo­ści spo­łe­czeń­stwa. Cho­ciaż w mediach, a szcze­gól­nie na Insta­gra­mie ogrom­ną popu­lar­no­ścią wciąż…

STAR WARSTM x LEVI’S® JESIEŃ ZIMA 2019

Ist­nie­je nie­wie­le ele­men­tów popkul­tu­ry, któ­re wzbu­dzi­ły tyle emo­cji, nostal­gii i poświę­ce­nia wśród fanów, co saga Star War­sTM. Od cza­su pre­mie­ry fil­mu Star Wars: Część IV…

Nowa it-bag – Chanel 19

Cha­nel 19 – taką nazwę przy­brał naj­now­szy model tor­by fran­cu­skie­go domu mody, zapro­jek­to­wa­ny przez  Kar­la Lager­fel­da i Vir­gi­nie Viard, któ­ry odda­je hołd kul­to­wej 2.55 zapro­jek­to­wa­nej…

Klasyczna garderoba – co warto kupić w Zarze tej jesieni?

Czas na odświe­że­nie jesien­nej gar­de­ro­by? Jak zawsze z naj­now­szy­mi kolek­cja­mi wycho­dzi Zara. Niko­go więc nie dzi­wi, że w skle­pach peł­no jest już naj­więk­szych tren­dów na…

Duch carskiej Rosji w ekskluzywnej biżuterii Le Paris Russe de Chanel

Fran­cu­ski dom mody Cha­nel stwo­rzył wyjąt­ko­wą kolek­cja eks­klu­zyw­nej biżu­te­rii Le Paris Rus­se zain­spi­ro­wa­ne histo­rią, Rosją i samą Coco Cha­nel. Tak powsta­ły: The Muses, The Lovers,…

Nowe modele spodni Levi’s® z wysokim stanem

Jeśli zasta­na­wia­li­ście się dokąd kie­ro­wa­ła się linia talii przez ostat­nich kil­ka sezo­nów, to odpo­wiedź brzmi: na pół­noc. W tym sezo­nie zoba­czy­my nowe mode­le w gamie…

TOREBKI, KTÓRE UROZMAICĄ TWÓJ LOOK JESIENIĄ 2019

Siła tkwi w dodat­kach, bo to one potra­fią odmie­nić nawet naj­prost­szą sty­li­za­cję. Zobacz­cie naj­mod­niej­sze toreb­ki na jesień 2019! Wśród nich nie bra­ku­je retro kufer­ków i…

Brave Traditions – nowa kolekcja EDITED

Kra­ta, sztruks i przy­tul­ne swe­try – EDITED rein­ter­pre­tu­je zimo­we kla­sy­ki wnaj­now­szej kolek­cji Bra­ve Tra­di­tions w zupeł­nie nowy, świe­ży spo­sób. Rezul­ta­tem są inspi­ro­wa­ne lata­mi 70. kobie­ce…

Najpiękniejsze torebki Chanel

Od ponad­cza­so­wych kla­sy­ków, któ­re wzbu­dza­ją w nas pożą­da­nie, bo odważ­ne i nie­oczy­wi­ste mode­le pro­sto z wybie­gu – hula hoop, kar­ton mle­ka, a może fla­kon per­fum? …

DŻINSY TYPU MOM FIT – GDZIE ZNALEŹĆ?

W tym sezo­nie wybie­gi mody pod­bi­ja­ją dżin­sy o kro­ju mom fit. Uwiel­bia­my je za to, że świet­nie mode­lu­ją syl­wet­kę, pozo­sta­ją ultra kobie­ce i w sty­lu…

JEDWABNE UBRANIA NA LATO – ZA CO JE KOCHAMY?

Jeśli chce­cie zbu­do­wać sza­fę w sty­lu fran­cu­skich it-girls, nie może w niej zabrak­nąć jedwa­biu. Tka­ni­na ta jest nie tyl­ko ele­ganc­ka i szla­chet­na, ale rów­nież dosko­na­ła…

Stroje kąpielowe – najnowsze trendy 2019

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się lato – świad­czą o tym nie tyl­ko dłuż­sze dni, mnó­stwo słoń­ca ale przede wszyst­kim wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry. A sko­ro mowa o lecie,…