Styl życia

Jak wstać wcześnie? Oto skuteczne strategie

Czy wczesne wstawanie to dla Ciebie koszmar? Nie martw się, nie jesteś sam! Dla wielu osób poranne godziny są czasem walki między chęcią drzemki a potrzebą rozpoczęcia dnia. Ale nie musi być tak ciężko. Istnieją sprawdzone strategie, które pomogą Ci wstać o świcie z uśmiechem na twarzy i gotowością do podboju dnia.

Jak wstać wcześnie? Oto skuteczne strategie

Jak wstać wcze­śnie? Oto sku­tecz­ne stra­te­gie. Zdję­cia: Bru­ce Mars z Unsplash

Pierw­szym klu­czem do suk­ce­su jest regu­lar­ność. Ustal sobie har­mo­no­gram snu i trzy­maj się go nawet w week­en­dy. Twój orga­nizm kocha ruty­nę, więc im bar­dziej sta­łe będą Two­je godzi­ny wsta­wa­nia i kła­dze­nia się spać, tym łatwiej będzie Ci wyjść rano z łóżka.

Ale co zro­bisz, gdy Two­je cia­ło nadal będzie krzy­czeć: “Jesz­cze pięć minut!”? Przy­go­tuj się na noc wcze­śniej. Zrób listę rze­czy do zro­bie­nia na kolej­ny dzień, spa­kuj swo­je rze­czy, a nawet przy­go­tuj sobie ulu­bio­ną prze­ką­skę na poran­ne śnia­da­nie. Im mniej musisz robić rano, tym bar­dziej zachę­co­ny będziesz do wstania.

A teraz czas na tro­chę nauki o bio­lo­gii. Two­je cia­ło ma w sobie zegar bio­lo­gicz­ny, któ­ry regu­lu­je sen i czu­wa. Aby pomóc mu dzia­łać pra­wi­dło­wo, ogra­nicz eks­po­zy­cję na świa­tło nie­bie­skie wie­czo­rem. Wyłącz tele­wi­zor, kom­pu­ter i tele­fon co naj­mniej godzi­nę przed snem. To pomo­że Two­je­mu mózgo­wi wypro­du­ko­wać mela­to­ni­nę, hor­mon nie­zbęd­ny do spo­koj­ne­go snu.

Ale czy wiesz, że moty­wa­cja może być klu­czem do wcze­sne­go wsta­wa­nia? Zasta­nów się, dla­cze­go chcesz wstać wcze­śnie. Może to być czas na poran­ną medy­ta­cję, czy­ta­nie ulu­bio­nej książ­ki lub popra­wie­nie swo­ich umie­jęt­no­ści kuli­nar­ne przy goto­wa­niu śnia­da­nia. Zna­le­zie­nie powo­du do rado­ści w poran­nym wsta­wa­niu spra­wi, że będzie Ci to łatwiejsze.

Ostat­nia rada, ale nie mniej waż­na: bądź kon­se­kwent­ny. Nawet jeśli pierw­sze kil­ka razy będzie trud­ne, nie pod­da­waj się. Wstań, nawet jeśli masz ocho­tę zanu­rzyć się ponow­nie w podusz­ce. Im bar­dziej będziesz prak­ty­ko­wał wcze­sne wsta­wa­nie, tym łatwiej będzie Ci się obudzić.

Pod­su­mo­wu­jąc, wcze­sne wsta­wa­nie nie musi być męczar­nią. Dzię­ki regu­lar­ne­mu har­mo­no­gra­mo­wi snu, odpo­wied­nie­mu przy­go­to­wa­niu i moty­wa­cji, możesz zmie­nić swo­je nawy­ki snu i cie­szyć się korzy­ścia­mi wcze­śniej­sze­go wsta­wa­nia. Przy­go­tuj się na pew­ne trud­no­ści, ale pamię­taj, że każ­dy dzień zaczy­na się od pierw­sze­go kro­ku — nawet jeśli jest to krok z łóż­ka o świcie.

Dlaczego nie potrafimy cieszyć się szczęśliwymi chwilami?

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życia

Jak przełamać lody: sztuka prowadzenia małej rozmowy

Czy kie­dy­kol­wiek czu­łeś się nie­pew­nie pod­czas pierw­sze­go kon­tak­tu z nowo pozna­ny­mi ludź­mi? Czy moment roz­mo­wy z oso­bą, któ­rą dopie­ro co spo­tka­łeś, wyda­je Ci się wyjąt­ko­wo stre­su­ją­cy? Nie martw się, nie jesteś sam. Dla wie­lu z…
Więcej
Styl życia

Kilka faktów na temat osobowości 

Cho­ciaż oso­bo­wość to coś, o czym roz­ma­wia­my przez cały czas opi­su­jąc innych ludzi, defi­ni­cja oso­bo­wo­ści może być dla wie­lu zasko­cze­niem, ponie­waż psy­cho­lo­go­wie nie zga­dza­ją się co do jed­nej defi­ni­cji. Oso­bo­wość jest opi­sy­wa­na jako cha­rak­te­ry­stycz­ne wzor­ce myśli,…
Więcej
Vers24 Bloguje

Jak sobie radzić z kryzysowym zmęczeniem? 

Rok 2020 nas nie roz­piesz­cza. Pan­de­mia COVID-19 od mie­się­cy jest dla wszyst­kich poważ­nym źró­dłem zmar­twień i stre­su (w dodat­ku bez bli­skie­go koń­ca). Dodat­ko­wo docho­dzi do róż­nych pro­te­stów na tle poli­tycz­nym i spo­łecz­nym. Wie­lu z nas…
Więcej