UrodaZdrowie

5 głównych zasad warunkujących zdrowie

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Pin­te­rest, Vers-24 Ze zdro­wym sty­lem życia idą w parze nie­zli­czo­ne korzy­ści dla nasze­go cia­ła i ducha.  Dobrze dobra­na die­ta i aktyw­ność fizycz­na mogą zapo­bie­gać cho­ro­bom lub obni­żyć ryzy­ko ich wystą­pie­nia, dostar­czyć…

Więcej
Zdrowie

Wszystko o wapniu – część 2

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Powszech­nie uwa­ża się, że naj­lep­szym źró­dłem wap­nia jest mle­ko. Co jakiś czas w mediach orga­ni­zo­wa­ne są kam­pa­nie pro­pa­gu­ją­ce ten napój jako naj­lep­szy wybór dla dziec­ka sta­no­wią­cy cen­ne źró­dło wap­nia, tak…

Więcej
Zdrowie

Jedzenie poprawiające nastrój

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Krót­kie i sza­re jesien­ne dni oraz dłu­gie wie­czo­ry u nie­któ­rych osób wywo­łu­ją spa­dek nastro­ju.  Nie nale­ży się tym mar­twić, ponie­waż naj­czę­ściej nie jest to depre­sja, lecz SAD czy­li sezo­no­we zabu­rze­nia…

Więcej
MakijażUroda

Słoneczny pocałunek

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: luellemag.com, asos.com, harrods.com Jest taki kosme­tyk, po któ­re­go uży­ciu nasza skó­ra wyda­je się być deli­kat­nie muśnię­ta pro­mie­nia­mi słoń­ca nawet wte­dy, gdy lato ode­szło w nie­pa­mięć. Zapew­ne domy­śla­cie się, że mowa o bron­ze­rze,…

Więcej
UrodaZdrowie

Skarby owocowo-warzywne prosto z targu

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Poma­rań­czo­wy, żół­ty, czer­wo­ny, zie­lo­ny to pięk­ne kolo­ry, któ­re powin­ny towa­rzy­szyć Ci każ­de­go dnia na tale­rzu. Wcze­sna jesień to dosko­na­ły moment na wzbo­ga­ce­nie posił­ków w pro­duk­ty, któ­re są dostęp­ne o tej…

Więcej
Uroda

Odmłodzenie bez skalpela

Ujędr­nia­ją, uela­stycz­nia­ją skó­rę twa­rzy i spra­wia­ją, że bez zbęd­nych zabie­gów w salo­nach kosme­tycz­nych męż­czy­znom uby­wa zmarsz­czek. Dro­dzy Pano­wie, poznaj­cie osiem pre­pa­ra­tów do twa­rzy, któ­re dzię­ki swo­im nie­ty­po­wym skład­ni­kom posia­da­ją nie­mal magicz­ne wła­ści­wo­ści!

Więcej
Zdrowie

Jak wzmocnić układ odpornościowy?

Okres jesien­no-zimo­wy to ide­al­ny czas dla bak­te­rii i wiru­sów na ata­ko­wa­nie ukła­du odpor­no­ścio­we­go czło­wie­ka. Codzien­ny nad­miar obo­wiąz­ków, stres i nie­do­sy­pia­nie dodat­ko­wo pogar­sza­ją sytu­ację. Oczy­wi­ście nie mamy wpły­wu na wszyst­kie czyn­ni­ki zapal­ne. Są jed­nak aspek­ty, o…

Więcej
Zdrowie

Niedobór żelaza, czyli co jeść w przypadku niedokrwistości?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Nie­do­sta­tecz­na podaż żela­za w codzien­nej die­cie może pro­wa­dzić do nie­do­krwi­sto­ści (anemii).Zgodnie z defi­ni­cją Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) nie­do­krwi­stość jest to stan, w któ­rym docho­dzi do obni­że­nia stę­że­nia hemo­glo­bi­ny w suro­wi­cy…

Więcej
Zdrowie

Suplementacja witaminy D

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: pinterest.com Wita­mi­na D to jed­na z czte­rech wita­min roz­pusz­czal­nych w tłusz­czach. Jest nie­zbęd­na przede wszyst­kim do regu­la­cji gospo­dar­ki wap­nio­­wo- fos­fo­ra­no­wej, zapo­bie­ga­nia krzy­wi­cy, hipo­kal­ce­mii i oste­oma­la­cji. Powsta­je w skó­rze (a dokład­nie w…

Więcej
Zdrowie

Organiczne piękno - ekologiczne kosmetyki na wagę złota

Nie­wie­le z nas wie, że w ostat­nim cza­sie poza Fashion Week w NY odby­wał się tak­że Orga­nic Beau­ty Week! Obcho­dy trwa­ły od 8 do 14 wrze­śnia i pro­pa­go­wa­ły pięk­ny wygląd oraz wspa­nia­łe samo­po­czu­cie, któ­re moż­na zawdzię­czać pomo­cy natu­ral­nych skład­ni­ków.

Więcej
UrodaVers24 Bloguje

Cztery dni z Vaseline. Na tym się nie skończy!

Tekst: Adria­na Jan­kow­ska Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Dotych­czas idea kosme­ty­ku wie­lo­funk­cyj­ne­go do mnie nie prze­ma­wia­ła. Lan­so­wa­ny w rekla­mach szam­pon z odżyw­ką, żel z peelin­giem czy tonik z mlecz­kiem, uwa­ża­łam po pro­stu za sła­biej dzia­ła­ją­ce na mnie pro­duk­ty…

Więcej