NewsroomUroda

my CLARINS – moc natury

My CLARINS to nowa linia kosmetyków stworzona specjalnie dla kobiet pomiędzy 18 a 29 rokiem życia – 9 wyjątkowych formuł które nawilżają, przywracają równowagę i podkreślają urodę każdej skóry. 

My CLARINS

Każ­dy kosme­tyk prze­peł­nio­ny jest wycią­ga­mi z kwia­tów i owo­ców, tak, by jak naj­le­piej pie­lę­gno­wać i upięk­szać skó­rę, gwa­ran­tu­jąc jej zdro­wy wygląd. Inno­wa­cyj­na linia to wegań­skie for­mu­ły opar­te na opra­co­wa­nym na wyłącz­ność kom­plek­sie roślin­nym Heal­thy Skin i Anti-pol­lu­tion, z któ­rych 88% to skład­ni­ki pocho­dze­nia natu­ral­ne­go  (prócz pro­duk­tów o ukie­run­ko­wa­nym dzia­ła­niu PORE-LESS i CLEAR-OUT). W dodat­ku mar­ka wspie­ra śro­do­wi­sko – każ­de z opa­ko­wań wyko­na­ne jest w 25%b ze szkła i pla­sti­ku pocho­dzą­ce­go z recy­klin­gu oraz kar­to­nu eko. Kom­pleks Zdro­wej Skó­ry [In&Out] przy­no­si jej wszyst­ko, co dobre, a więc wita­mi­ny, mine­ra­ły i pier­wiast­ki śla­do­we, któ­re poma­ga­ją pozbyć się wszyst­kie­go, co ją zanie­czysz­cza. Zawar­tość wody koko­so­wej wspa­nia­le opty­ma­li­zu­je wchła­nia­nie skład­ni­ków odżyw­czych (mikro­ele­men­tów) przez komór­ki, a eks­trakt z róża­necz­ni­ka alpej­skie­go przy­spie­sza ich detok­sy­ka­cję.

My CLARINS

Filo­zo­fia my CLARINS opie­ra się na wie­rze, że gdy skó­ra jest zadba­na od wewnątrz, widać to tak­że na zewnątrz. By cera mogła pozo­sta­wać przez dłu­gie lata w dosko­na­łej kon­dy­cji potrzeb­ne jest jej zdro­we i zrów­no­wa­żo­ne “odży­wia­nie”. My CLARINS to pro­duk­ty opar­te na pro­stych for­mu­łach odpo­wied­nich dla każ­dej skó­ry i do codzien­ne­go sto­so­wa­nia. Są peł­ne wycią­gów  z owo­ców, roślin, kwia­tów, nasion i przy­no­szą skó­rze wszyst­ko, co dobre (wita­mi­ny, mine­ra­ły i pier­wiast­ki śla­do­we), poma­ga­jąc pozby­wać się wszyst­kie­go, co ją zanie­czysz­cza. Spe­cjal­nie opra­co­wa­ne i stwo­rzo­ne for­mu­ły trosz­czą się o skó­rę oraz pobu­dza­ją zmy­sły za pomo­cą roz­kosz­nych kwia­to­wo-owo­co­wych zapa­chów i spra­wia­ją, że codzien­na pie­lę­gna­cja sta­je się przy­jem­no­ścią, a świe­że żelo­we for­mu­ły, spray’e i kre­mo­we kon­sy­sten­cje, czy­nią apli­ka­cję pro­stą i szyb­ką. 

Dla­cze­go poko­cha­li­śmy my CLARINS?  Mar­ka dokła­da wszel­kich sta­rań, by upew­nić się, że to co jest dobre dla nas, jest dobre tak­że dla pla­ne­ty, a do pro­duk­cji kosme­ty­ków zaopa­tru­je się w skład­ni­ki pocho­dze­nia orga­nicz­ne­go pocho­dzą­ce od spraw­dzo­nych dostaw­ców. 

Tekst: Male­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy