Wiosenny, koralowy makijaż z IsaDora

IsaDora to szwedzka marka kosmetyków do makijażu powstała w 1983 roku w Malmo. Odpowiednia dla kobiet w każdym wieku – dla tych, które cenią sobie wysoką jakość kosmetyków, a jednocześnie na bieżąco chcą podążać za trendami. Jaka jest najnowsza kolekcja IsaDory? To odzwierciedlenie panujących trendów. 

IsaDora nowe kosmetyki

Według Insty­tu­tu Pan­to­ne, rok 2019 upły­nie nam pod zna­kiem kolo­ru kora­lo­we­go, któ­ry ocie­pla i ener­ge­ty­zu­je zara­zem. Koral poja­wia się nie tyl­ko na ubra­niach czy akce­so­riach, ale i w maki­ja­żu. Kora­lo­we będą policz­ki, usta i powie­ki. Z uwa­gi na wio­dą­ce tej wio­sny tren­dy mar­ka Isa­Do­ra przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ną kolek­cję zło­żo­ną z trzech best­sel­le­ro­wych kosme­ty­ków w nowych odsło­nach. Dzię­ki nim wyko­nasz naj­mod­niej­szy tej wio­sny, kora­lo­wy maki­jaż. W skład zesta­wu wcho­dzi pale­ta cie­ni do kon­tu­ro­wa­nia oka Eye Sculp­tor Bar w nowych kolo­rach – Peach Sculpt zarów­no z błysz­czą­cym jak i mato­wym wykoń­cze­niem; pale­ta do mode­lo­wa­nia twa­rzy Face Sculp­tor w nowych odcie­niach: Peach Nougat w skład któ­rej wcho­dzi bron­zer, roz­świe­tlacz i róż oraz pomad­ka Per­fect Moistu­re Lip­stick w kolo­rze Ten­der Peach. Dzię­ki nim za pomo­cą kora­lo­we­go różu stwo­rzysz sub­tel­ny make up no-make up z pomo­cą kora­lo­we­go różu, a dzię­ki pale­cie cie­ni wycza­ru­jesz na swo­ich powie­kach kora­lo­we smo­key-eye. Całość pod­kre­ślisz inten­syw­ną, kora­lo­wą pomad­ką. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy