NewsroomUroda

Céline Dion – nowa ambasadorka L’Oréal Paris

L’Oréal Paris, kosmetyczna marka numer jeden na świecie, ma zaszczyt ogłosić, że nową, globalną ambasadorką została legendarna piosenkarka, ikona muzyki pop, autorka tekstów i producentka – Céline Dion.

Celine Dion Loreal ambasadorka

Céli­ne Dion to jed­na z naj­bar­dziej zna­nych i podzi­wia­nych kobiet na świe­cie. Poza swo­im potęż­nym gło­sem i nie­spo­ży­tą ener­gią na sce­nie, jest doce­nia­na za ogrom­ne muzycz­ne osią­gnię­cia, dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną i nie­zwy­kłą oso­bo­wość. Nie­złom­na, pew­na sie­bie, bez­kom­pro­mi­so­wa, wiel­ko­dusz­na, a jed­no­cze­śnie skrom­na. Jest sym­bo­lem kobie­cej siły oraz uosa­bia praw­dzi­we kobie­ce wartości.

Jestem w momen­cie swo­je­go życia, gdzie mogę użyć moje­go gło­su, by prze­ko­nać innych, aby czu­li się pięk­ni, nabra­li pew­no­ści i nauczy­li się kochać samych sie­bie.”-  Celi­ne Dion.                           

L’Oréal Paris od wie­lu lat wspie­ra kobie­ty w dro­dze do reali­za­cji sta­wia­nych sobie celów, ale na ich wła­snych zasa­dach. Przy­ję­cie Céli­ne Dion, do rodzi­ny L’Oréal Paris, wpi­su­je się w naszą misję pole­ga­ją­cą na mówie­niu gło­sem sil­nych, samo­wy­star­czal- nych, aser­tyw­nych i nie­zwy­kle róż­no­rod­nych amba­sa­do­rek mar­ki. Céli­ne Dion to artyst­ka, któ­ra w dąże­niu do celu idzie za swo­im ser­cem, wal­czy ze ste­reo­ty­pa­mi i wyty­cza nową ścież­kę dla wie­lu kobiet. W peł­ni uosa­bia więc prze­kaz mar­ki ‘Bo jestem tego war­ta’” – tłu­ma­czy Pier­re-Emma­nu­el Ange­lo­glou Pre­zes L’O­réal Paris Glo­bal Brand.

W czerw­cu tego roku po 15 latach zakoń­czy się pro­jekt sce­nicz­ny Céli­ne Dion w Las Vegas. Dla artyst­ki będzie to dopie­ro począ­tek nowe­go roz­dzia­łu w jej życiu zawo­do­wym. Nadal będzie umac­niać swo­ją pozy­cję iko­ny sty­lu w mediach spo­łecz­no- ścio­wych, a dodat­ko­wo w tym roku ma zamiar wydać nowy, dłu­go ocze­ki­wa­ny, album.

51-lat­ka w swo­jej nowej roli zade­biu­tu­je w rekla­mie farb do wło­sów Excel­len­ce Color Cre­me od L‘Oréal Paris. Krę­co­ny w ser­cu Pary­ża spot tele­wi­zyj­ny, pod­kre­śla humo­ry­stycz­ną i zabaw­ną stro­nę Céli­ne Dion.

Pre­mie­ra tele­wi­zyj­na Excel­len­ce Hair Color z udzia­łem gwiaz­dy, będzie mia­ła swo­ją pre­mie­rę na świe­cie, już 22 kwiet­nia 2019 roku.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażUroda

Najlepszy błyszczyk

O tym jak waż­ne są pięk­ne, pod­kre­ślo­ne i zadba­ne usta wie­dzia­ła już Hol­ly Goli­gh­tly, boha­ter­ka kul­to­we­go fil­mu Śnia­da­nie u Tiffany’ego. Jak powie­dzia­ła „Dziew­czy­na nie może czy­tać takich rze­czy bez szmin­ki”. Rów­nież w real­nym życiu większość…
Więcej