MakijażPolecaneUroda

Naturalność według Chanel – Les Beiges 2019

Tak subtelnej i naturalnej kolekcji kosmetyków do makijażu marki Chanel jeszcze nie było – zainspirowana lekkością powietrza na skórze linia Les Beiges już od kilku sezonów zupełnie odmienia postrzeganie piękna. To kosmetyki niemal niewidoczne na skórze, które idealnie się z nią stapiają i dają nieskazitelny, lekki i naturalny efekt. Elegancka i ponadczasowa paleta neutralnych, beżowych kolorów stwarza na twarzy naturalny, zdrowy blask. Po raz kolejny twórca kolorów i globalna makijażystka francuskiego domu mody – Lucia Pica, stworzyła zupełnie nową, oryginalną wizję cery w 2019 roku, w której bezapelacyjnie króluje pigment. Wykorzystanie najnowszych technologii pozwoliło zaprojektować kosmetyki, które perfekcyjnie naśladują nagą skórę, czego najlepszym dowodem jest nowy produkt Chanel – rozświetlająca mgiełka, która subtelnie podkreśla naturalne piękno. 

Marine VACTH, Chanel Les Beiges 2019

W 2019 r. sta­wia­my na natu­ral­ność. Kolor ust pod­kre­śla­my inten­syw­nym, roz­świe­tla­ją­cym bal­sa­mem Les Beiges Heal­thy Glow, któ­ry doda­je war­gom żywe­go kolo­ru. Cegla­na czer­wień inspi­ro­wa­na gli­nia­ny­mi kor­ta­mi teni­so­wy­mi to odcień, któ­ry został zapro­jek­to­wa­ny z myślą o wszyst­kich odcie­niach skó­ry, a kre­mo­wa kon­sy­sten­cja z dodat­kiem wita­mi­ny E i masła morin­ga, odży­wia, chro­ni i pie­lę­gnu­je usta. Oczy pod­kre­śla­my pale­tą pod­sta­wo­wych, natu­ral­nych cie­ni Les Beiges Natu­ral. Pica zafa­scy­no­wa­na pięk­nem nagiej skó­ry stwo­rzy­ła dzie­więć cie­ni do powiek, któ­re stwa­rza­ją zdro­wy, zewnętrz­ny blask. Beże lek­kie jak powie­trze, różo­we, odbi­ja­ją­ce świa­tło, suro­we kakao, goła skó­ra, blask księ­ży­ca, mato­we kha­ki, gorą­ca cze­ko­la­da, mine­ral­ny brąz i sien­na… to kolo­ry Pan­to­ne inspi­ro­wa­ne naj­bar­dziej powierzch­nia­mi zie­mi: od poroz­rzu­ca­nych kamie­ni po gli­nia­ne kor­ty, mięk­kie pia­ski i żyzne pod­ło­ża. Każ­dy z nich per­fek­cyj­nie współ­gra z każ­dym odcie­niem skó­ry. Nowa odsło­na legen­dar­ne­go, syp­kie­go pudru Les Beiges Heal­thy Glow w nowym opa­ko­wa­niu spra­wi, że zapra­gniesz go mieć. Odświe­ża­ją­cy i gwa­ran­tu­ją­cy efekt zdro­we­go bla­sku. Puder z for­mu­łą bez SPF dostęp­ny w aż sied­miu odcie­niach, zamknię­ty jest w beżo­wym fute­ra­le z odręcz­nym pod­pi­sem „Cha­nel” , któ­ry wytło­czo­ny został tak­że na pudrze i jest dokład­ną repli­ką pod­pi­su Gabriel­le Cha­nel. Mgieł­ka roz­świe­tla­ją­ca Les Beiges Water-Fresh Tint to ele­gan­cja bez dodat­ko­we­go wysił­ku, któ­ra jed­no­cze­śnie pozwa­la skó­rze oddy­chać i pod­kre­śla pięk­no każ­dej kobie­ty. Świe­ża, wod­na i drob­na kon­sy­sten­cja pig­men­tu sta­pia się z natu­ral­nym odcie­niem skó­ry, zapew­nia­jąc natu­ral­ny i świe­tli­sty efekt maki­ja­żu.

Chanel – Les Beiges 2019

Twa­rzą naj­now­szej linii kosme­ty­ków do maki­ja­żu Cha­nel Les Beiges 2019 zosta­ła fran­cu­ska aktor­ka Mari­ne Vacth, zna­na przede wszyst­kim ze swo­ich ról w fil­mach, m.in. Jeu­ne et Jolie (Mło­da i pięk­na) czy L’A­mant double (Podwój­ny kocha­nek) w reży­se­rii Fra­nço­is Ozo­na. Dys­kret­na i tajem­ni­cza, jest uoso­bie­niem kobie­ty nie­za­leż­nej i wol­nej co dosko­na­le odzwier­cie­dla war­to­ści tej linii Les Beiges: natu­ral­ne pięk­no, pro­sto­tę, wol­ność i zdro­wy blask. 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej