Zdrowie

Przedsylwestrowa akcja – reanimacja

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Świę­ta się skoń­czy­ły, za 4 dni syl­we­ster, a Tobie nie uda­ło się oprzeć w Świę­ta i sukien­ka jest za bar­dzo opię­ta? Nie mar­tw­cie się! Pod­po­wie­my Wam dzi­siaj jak tych kil­ka dni…

Więcej
UrodaZdrowie

Joga - recepta na zdrowie

Tekst: Alek­san­dra Jaku­bow­ska Zdję­cia:  thelimetreeyoga.com Jeśli od dłuż­sze­go cza­su szu­ka­łaś sku­tecz­ne­go spo­so­bu na zwal­cze­nie stre­su – być może zna­la­złaś ide­al­ne roz­wią­za­nie. Życie w cią­głym napię­ciu wpły­wa zarów­no na nasze zdro­wie psy­chicz­ne, ale też odbi­ja się na tym…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Ubierz paznokcie na Święta

Wczo­raj­sze popo­łu­dnie redak­cja Vers-24 spę­dzi­ła na przy­go­to­wa­niach świą­tecz­nych. Oprócz pomy­słów na wyjąt­ko­we i magicz­ne sty­li­za­cje, pró­bo­wa­ły­śmy róż­nych lakie­rów. Mia­ły­śmy do wybo­ru kil­ka róż­nych marek. Wybie­ra­jąc odpo­wied­ni lakier głów­nym kry­te­rium była trwa­łość i kolor. Osta­tecz­nie wybór…

Więcej
NewsroomUroda

Rewolucyjne lakiery OPI- trwałe jak hybryda

 Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: opi.com Ame­ry­kań­ska mar­ka lakie­rów do paznok­ci nie­zmien­nie zaska­ku­je dba­jąc o naj­wyż­szą jakoś usług i zado­wo­le­nie klientek.Tym razem OPI stwo­rzy­ło dla nas lakier, któ­ry swo­ją trwa­ło­ścią dorów­nu­je mani­cu­re­’o­wi hybry­do­we­mu. Wygo­da użyt­ko­wa­nia pole­ga na tym,…

Więcej
TechnologiaZdrowie

Motywacja Aplikacyjna: Zdrowie za jednym kliknięciem

Tekst: Vers-24 Zdję­cia: itunes.apple.com Apli­ka­cje uła­twia­ją­ce życie Wie­lo­krot­nie chcia­łaś pro­wa­dzić zdro­wy styl życia, ale nawet zbli­ża­jąc się do celu, coś sta­wa­ło ci na prze­szko­dzie? To nie powód do wsty­du – każ­dej z nas zda­rza­ją się potknię­cia,…

Więcej
Uroda

Forever Young. Jak zachować młody wygląd skóry?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Zegar tyka. Pierw­sze zmarszcz­ki poja­wia­ją się już oko­ło 25 roku życia, po 30-ce możesz narze­kać jesz­cze na „kurze łap­ki”, w wie­ku 40 lat sta­ją się już one bar­dziej widocz­ne.…

Więcej
NewsroomUroda

MAC PRZEDSTAWIA KOLEKCJĘ LIGHTNESS OF BEING

Tekst, zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we Poetyc­kie kolo­ry w mistrzow­skiej odsło­nie nowej, wital­nej zimo­wej kolek­cji, prze­peł­nio­nej odcie­nia­mi muska­ją­cy­mi twarz niczym wol­ny duch inspi­ro­wa­ny kapry­sem fan­ta­zji. Uwol­nij się od ciem­nych kolo­rów i wyko­naj ruch w kie­run­ku mroź­nej lawen­dy, per­ło­we­go szam­pa­na…

Więcej
Zdrowie

Białko zwierzęce vs. białko roślinne

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: pinterest.com Biał­ko – jest makro­skład­ni­kiem dostar­cza­nym codzien­nie w posił­kach. Czę­sto sły­szy się, że powin­ni­śmy  tak kom­po­no­wać die­tę, aby nie zabra­kło go w jadło­spi­sie. Szcze­gól­nie męż­czyź­ni uczęsz­cza­ją­cy na siłow­nie drżą o jego…

Więcej
Zdrowie

Czy wszystkie konserwanty to trucizna?

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Rysu­nek: Vers-24 Nie­wąt­pli­wie panu­je wła­śnie moda na wszyst­ko co jest eko, bio, light, sugar­free, glu­ten­free itd. Do tej listy zde­cy­do­wa­nie moż­na dołą­czyć „BEZ KONSERWANTÓW“. Wszy­scy, jed­nym gło­sem powta­rza­ją w mediach, na uli­cy,…

Więcej
Newsroom

Świat piękna w jednym miejscu

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Zdję­cia: cosmetics-online.pl Miło nam zapre­zen­to­wać Pań­stwu nową mar­kę, któ­ra poja­wi­ła się nie­daw­no na ryn­ku – dro­ge­rię inter­ne­to­wą MISTIC. To praw­dzi­wa skarb­ni­ca kosme­ty­ków do maki­ja­żu, mani­cu­re­’u, pie­lę­gna­cji twa­rzy i cia­ła oraz akce­so­riów kosme­tycz­nych. Jej…

Więcej
Zdrowie

Czym są probiotyki?

  Pod­czas wizy­ty u leka­rza, przy wypi­sy­wa­niu recep­ty na anty­bio­tyk czę­sto sły­szy­my, że koniecz­nie musi­my zaku­pić pro­bio­tyk, aby ochro­nić układ pokar­mo­wy przed nie­po­rzą­da­nym dzia­ła­niem leku. Jest w tym dużo praw­dy, ponie­waż anty­bio­ty­ki nisz­cząc pato­gen­ne bak­te­rie,…

Więcej
Zdrowie

Właściwości antynowotworowe witaminy C

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Pod nazwą wita­mi­na C kry­ją się dwa związ­ki – kwas L‑askorbinowy i kwas L- dehy­dro­askor­bi­no­wy. Zapo­trze­bo­wa­nie dobo­we zdro­wej oso­by wyno­si od 30 do 100 mg. Pala­cze, alko­ho­li­cy, dia­be­ty­cy i nad­ci­śnie­niow­cy…

Więcej