UrodaVers24 favorites

Odkryj moc aloesu i jego magiczne właściwości dla skóry

Aloes to niezwykła roślina znana od wieków. Pochodzi z Afryki i półwyspu Arabskiego, a jego lecznicze działanie odkryła już ludność starożytnego Egiptu, Chin i Indii. Tysiące lat temu roślina ta znajdowała swoje zastosowanie przede wszystkim przy leczeniu oparzeń, a także innych chorób. Obecnie od kilku lat jest ona także składnikiem wielu kosmetyków. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak silne posiada właściwości. 

Holika Holika Aloes

W tej wyjąt­ko­wej, lecz­ni­czej rośli­nie kry­je się ponad 200 róż­nych skład­ni­ków aktyw­nych – wita­min, skład­ni­ków mine­ral­nych, ami­no­kwa­sów, enzy­mów, dzię­ki cze­mu  znaj­du­je on wyko­rzy­sta­nie w kosme­ty­ce czy medy­cy­nie.  Liście alo­esu wypeł­nia jasna, żelo­wa sub­stan­cja, w któ­rej znaj­du­je się nawet do 99% wody. Alo­es z uwa­gi na swo­je wła­ści­wo­ści łago­dzą­ce oraz cen­ne skład­ni­ki odżyw­cze z powo­dze­niem wyko­rzy­sty­wa­ny jest tak­że w kosme­ty­ce. To rośli­na o nie­by­wa­łej zdol­no­ści prze­trwa­nia, nawet gdy w pobli­żu bra­ku­je źró­dła wody. 

Alo­es potra­fi prze­ni­kać w głąb skó­ry – to  dla­te­go jego wła­ści­wo­ści pie­lę­gna­cyj­ne z powo­dze­niem zna­la­zły zasto­so­wa­nie w kosme­ty­ce. Alo­es świet­nie spraw­dza się w codzien­nej pie­lę­gna­cji twa­rzy, jako natu­ral­ny, dosko­na­ły śro­dek nawil­ża­ją­cy i odmła­dza­ją­cy skó­rę. Widocz­nie popra­wia jej kon­dy­cję oraz redu­ku­je nie­do­sko­na­ło­ści, dosko­na­le tak­że nawil­ża, rege­ne­ru­je i zmięk­cza. Jego wła­ści­wo­ści łago­dzą­ce i prze­ciw­za­pal­ne spra­wia­ją, że czę­sto jest skład­ni­kiem kosme­ty­ków prze­zna­czo­nych dla skór pro­ble­ma­tycz­nych. Oprócz tego, zwięk­sza on jej ela­stycz­ność poprzez pobu­dza­nie do pro­duk­cji kola­ge­nu i ela­sty­ny. Redu­ku­je nie­ko­rzyst­ne dzia­ła­nie wol­nych rod­ni­ków, dzię­ki cze­mu wyko­rzy­sty­wa­ny jest jako śro­dek odmła­dza­ją­cy w kre­mach prze­zna­czo­nych dla skór doj­rza­łych. Co wię­cej, alo­es poma­ga w dostar­czać tlen do komó­rek skó­ry, co pozwa­la wzmoc­nić pro­ces rege­ne­ra­cji tka­nek, a tak­że zwięk­sza prze­pływ krwi poprzez roz­sze­rze­nie naczyń wło­so­wa­tych w skó­rze. Alo­es to rów­nież źró­dło nie­zbęd­nych dla skó­ry wita­min: A, C i E, któ­re sil­nie nawil­ża­ją, uela­stycz­nia­ją, natłusz­cza­ją i wygła­dza­ją skó­rę oraz zwięk­sza­ją pro­duk­cję kwa­su hia­lu­ro­no­we­go.

Przy­glą­da­jąc się kosme­ty­kom pie­lę­gna­cyj­nym z zawar­to­ścią alo­esu, war­to zwró­cić uwa­gę na wie­lo­funk­cyj­ny żel Holi­ka Holi­ka Aloe 99% Soothing Gel, któ­ry zawie­ra wycią­gi roślin­ne: sok z alo­esu, eks­trakt z Cen­tel­la Asia­ti­ca, eks­trakt z liści pędów bam­bu­sa oraz eks­trakt z ogór­ka. Moż­na z powo­dze­niem sto­so­wać go zarów­no do pie­lę­gna­cji cia­ła, twa­rzy i wło­sów. Posia­da wła­ści­wo­ści nawil­ża­ją­ce, chło­dzą­ce i koją­ce, a zawar­tość alo­esu zapew­nia głę­bo­kie nawil­że­nie skó­ry przy jed­no­cze­snym utrzy­ma­niu odpo­wied­nie­go pozio­mu jej nawod­nie­nia. Pro­dukt nie zawie­ra para­be­nów, sztucz­nych barw­ni­ków i skład­ni­ków pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go.

Tekst/zdjęcia: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Olejki do demakijażu - pielęgnują i odżywiają

Kobie­ty je poko­cha­ły. Nic dziw­ne­go, sko­ro pie­lę­gnu­ją i odży­wia­ją – olej­ki do dema­ki­ja­żu twa­rzy, któ­re obec­nie są nie­od­łącz­ną czę­ścią codzien­nej pie­lę­gna­cji. I cho­ciaż do tej pory koja­rzy­ły się głów­nie z zasa­da­mi kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji, mają znacz­nie…
Więcej