NewsroomUroda

Piękna cera to efekt działania bakterii, która żywi się potem?

Nowe odkrycie Instytutu Badań FOREO, które zmotywuje nas do pójścia na trening.

Jak poda­je naj­now­szy raport opu­bli­ko­wa­ny przez Insty­tut Badań FOREO, w cza­sie inten­syw­nych tre­nin­gów fizycz­nych, na powierzch­ni naszej skó­rze powsta­je bak­te­ria, któ­ra pochła­nia mar­twy naskó­rek oraz tok­sy­ny wydzie­la­ne razem z potem. To wła­śnie dzię­ki jej dzia­ła­niu nasza cera wyglą­da na pro­mien­ną i „zdro­wą” zaraz po CARDIO! 

Jak dzia­ła tajem­ni­cza bak­te­ria?

Dzię­ki budo­wie ana­to­micz­nej i otwo­ro­wi gębo­we­mu w for­mie ssaw­ki, paso­żyt ten „odku­rza” skó­rę z mar­twych komó­rek oraz poże­ra bak­te­rie, któ­re po tre­nin­gu mogą wywo­ły­wać m.in. wypry­ski. 

W fil­mie opu­bli­ko­wa­nym wczo­raj w ser­wi­sie YouTu­be, naukow­cy Insty­tu­tu FOREO przed­sta­wi­li swo­je odkry­cie, któ­re czu­le nazwa­li „LUNA-BUG” – lub ofi­cjal­nie: Lunae Radia­tus. 

Jaką funk­cję speł­nia tajem­ni­cza bak­te­ria?

LUNA-roba­czek „odku­rza” cerę z mar­twych komó­rek naskór­ka, jed­no­cze­śnie zapo­bie­ga­jąc zapy­cha­niu porów i infek­cjom po tre­nin­gu. 

Z fil­mu pre­zen­tu­ją­ce­go odkry­cie, dowia­du­je­my się tak­że, że LUNA-roba­czek wystę­pu­je na powierzch­ni skó­ry osób, któ­re ćwi­czą na siłow­ni trzy razy w tygo­dniu. Dzię­ki otwo­ro­wi gębo­we­mu w for­mie ssaw­ki, wcią­ga on i poże­ra mar­twe komór­ki naskór­ka wytwa­rza­ne pod­czas tre­nin­gu. Po osią­gnię­ciu mak­sy­mal­ne­go wzro­stu bak­te­ria samo­ist­nie się roz­pusz­cza – i pozo­sta­wia na skó­rze pro­mien­ny, „wil­got­ny blask”.

A co, jeże­li nie jeste­śmy fana­mi regu­lar­nych ćwi­czeń na siłow­ni?

Odkry­cie to pozwo­li­ło mar­ce FOREO stwo­rzyć nową gamę kosme­ty­ków DAS WASSER o wyso­kiej zawar­to­ści natu­ral­ne­go ludz­kie­go potu, któ­re tra­fią do sprze­da­ży w czerw­cu 2019 r.

Nie każ­dy może sobie pozwo­lić na tre­ning trzy razy w tygo­dniu, aby zapew­nić „robacz­kom” odpo­wied­nie warun­ki wzro­stu. Dla­te­go w naj­bliż­szych mie­sią­cach FOREO wpro­wa­dzi do ofer­ty cał­ko­wi­cie natu­ral­ną i przy­ja­zną wega­nom linię butel­ko­wa­ne­go potu, któ­ry pozwo­li pie­lę­gno­wać swo­je LUNAE RADIATUS nawet tym, któ­rzy zamiast ćwi­czyć wolą pole­żeć.

Zło­tym środ­kiem wyda­ją się trzy tre­nin­gi w tygo­dniu. Aby zapew­nić LUNA-robacz­ko­wi opty­mal­ne warun­ki roz­wo­ju, regu­lar­nie ćwicz z taką czę­sto­tli­wo­ścią, a zapew­ni Ci naj­pięk­niej­szą cerę z moż­li­wych. Paso­ży­ta moż­na też oszu­kać i sto­so­wać pot dostęp­ny w bute­lecz­kach po 25, 50 i 100 mili­li­trów – dosko­na­łych dla każ­de­go. Nawet biz­nes­me­nów podró­żu­ją­cych z baga­żem pod­ręcz­nym.

FOREO jed­no­cze­śnie infor­mu­je, że w wyni­ku trud­no­ści z pozy­ski­wa­niem potu od osób, któ­re nie są pra­cow­ni­ka­mi fir­my, eks­klu­zyw­ne pro­duk­ty z kolek­cji DAS WASSER będą dostęp­ne w mini­mal­nej cenie 40 euro za 25 ml. Fir­ma pro­wa­dzi tak­że roz­mo­wy z klu­ba­mi fit­ness na całym świe­cie, któ­re w przy­szło­ści mogą stać się źró­dłem potu do kar­mie­nia LUNA-roba­ków.

Linia butel­ko­wa­ne­go potu DAS WASSER będzie dostęp­na na FOREO.com już w czerw­cu 2019 r. Chęt­ni do zaku­pu mogą zapi­sać się onli­ne, aby zapew­nić sobie przed­pre­mie­ro­wy dostęp.

Cieszymy się, że jako FOREO – marka produktów do pielęgnacji skóry – możemy przedstawić tak wielkie odkrycie. Nasz wkład w światową naukę zapewni blask skórze osób na całym świecie,” mówi Steve Thomson, Dyrektor Marketingu FOREO.

Tekst/zdjęcia/video: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

ABC prawidłowej pielęgnacji szczoteczki FOREO

Szwedz­ka, pio­nier­ska mar­ka w dzie­dzi­nie hi-tech beau­ty – FOREO, zna­na jest przede wszyst­kim z inno­wa­cyj­nej szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia twa­rzy z linii Luna, zupeł­nie nowe­go spo­so­bu apli­ka­cji kore­ań­skich mase­czek za pomo­cą urzą­dze­nia Ufo, a tak­że sonicz­nych…
Więcej
Uroda

NAPRAWDĘ „CZARNY PIĄTEK DLA FOREO”

2‑godzinne zakłó­ce­nie na stro­nie foreo.com w cza­sie Black Fri­day, kosz­to­wa­ło mar­kę ponad 10 milio­nów dola­rów. Mimo wiel­kich strat, FOREO ogła­sza, że zre­ali­zu­je wszyst­kie zaku­py.     Pol­ska na dru­gim miej­scu w ilo­ści doko­na­nych zaku­pów w…
Więcej
UrodaVers24 favorites

NAJWIĘKSZE ZNIŻKI W HISTORII FOREO Z OKAZJI BLACK FRIDAY

Dla wszyst­kich osób nie mogą­cych docze­kać się zaku­pu pre­zen­tów świą­tecz­nych, mar­ka FOREO ma ide­al­ną pro­po­zy­cję. Ofi­cjal­nie potwier­dzi­ła swo­ją spe­cjal­ną ofer­tę ‑45% na zaku­py z oka­zji Black Fri­day. Pro­mo­cja ta będzie obo­wią­zy­wać przez tydzień na wybra­ne…
Więcej