PolecaneUrodaVers24 favorites

Najskuteczniejsze kremy nawilżające

Jesienią i zimą suche, klimatyzowane pomieszczenia, wiosną i latem wysokie temperatury oraz opalanie– wszystko to źle odbija się na stanie naszej skóry, która szybko wysycha a jej włókna kolagenowe ulegają uszkodzeniu. Na kondycję naszej cery negatywny wpływ wywiera również kawa i  alkohol, które odwadniają i pozbawiają nas cennych substancji odżywczych. W negatywny sposób na naszej skórze odbija się także stres, a jego skutki to powracające niedoskonałości, podrażnienia, zaczerwienienia ale głównie  przyspieszone starzenie się skóry i jej przesuszenie. Picie wody będące podstawą dobrego nawilżenia od środka niestety nie jest jednak wystarczające – niezwykle istotny dla nawilżenia od zewnątrz jest wybór odpowiedniego środka do pielęgnacji cery, ponieważ brak odpowiedniego natłuszczania prowadzi w efekcie do zachwiania równowagi wodno-lipidowej i pogorszenie jej kondycji. Skóra stanie się wówczas  mało elastyczna, pojawią się pierwsze zmarszczki. Na szczęście procesy te można opóźnić stosując skuteczne i odpowiednie kremy nawilżające.  

kremy nawilżające, Avène, Charlotte Tilbury, Chanel, Uriage, La Praire, Embryolisse, Nuxe, Youth To The People, Murad, Pat&Rub by Kinga Rusin

Avène, Char­lot­te Til­bu­ry, Cha­nel, Uria­ge, La Pra­ire, Embry­olis­se, Nuxe, Youth To The People, Murad, Pat&Rub by Kin­ga Rusin

Krem nawil­ża­ją­cy na dzień z linii Face (Pat&Rub by Kin­ga Rusin) to natu­ral­na i kobie­ca kom­po­zy­cję zapa­cho­wa opar­ta na deli­kat­nej esen­cji mimo­zy, jaśmi­nu i słod­kim zapa­chu mig­da­łów. Dzię­ki swo­jej boga­tej for­mu­le dzia­ła rewi­ta­li­zu­ją­co, a przede wszyst­kim dosko­na­le wygła­dza, nawil­ża i oży­wia zmę­czo­ną skó­rę. Odpo­wied­nio dobra­ne skład­ni­ki natu­ral­ne poma­ga­ją opóź­nić pro­ce­sy sta­rze­nia się zapo­bie­ga­jąc wiot­cze­niu oraz popra­wia­jąc ela­stycz­ność i jędr­ność. Dodat­ko­wo krem chro­ni przed szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków zewnętrz­nych, koi, łago­dzi zaczer­wie­nie­nia skó­ry dzię­ki zawar­to­ści natu­ral­nej beta­iny. Zawie­ra tak­że natu­ral­ne fil­try prze­ciw­sło­necz­ne, a zawar­tość natu­ral­nych skład­ni­ków, m.in. masła morin­ga, ole­ju arga­no­we­go czy SPF spra­wia, że skó­ra sta­je się pro­mien­na już od pierw­sze­go uży­cia.

Boga­ty krem aktyw­nie nawil­ża­ją­cy (Uria­ge) do skó­ry suchej a tak­że bar­dzo suchej, któ­rej bra­ku­je nawod­nie­nia. Zawar­tość Hydro-Ther­mal Com­plex, tj. wodę ter­mal­ną Uria­ge, nawil­ża­ją­cy opa­tru­nek H2O oraz Aqu­axyl oraz masła Shea zna­ne­go ze swo­ich wła­ści­wo­ści odżyw­czych oraz zmięk­cza­ją­cych skó­rę, dzię­ki zawar­tym w nim kwa­som tłusz­czo­wym koi, zapew­nia­jąc kom­fort suchej skó­rze przez cały dzień.

Cel­lu­lar Time Reale­se Moistu­ri­zer Inten­si­ve (La Pra­ire) to luk­su­so­wy krem sta­le dostar­cza­ją­cy nawil­że­nia tak, by skó­ra przez cały dzień wyglą­da­ła pięk­nie. Jego skład­ni­ki wni­ka­ją głę­bo­ko w skó­rę i uwal­nia­ne są stop­nio­wo, co nie­mal trzy­krot­nie zwięk­sza poziom jej nawil­że­nia. Z dnia na dzień cera sta­je się bar­dziej mięk­ka, ela­stycz­na i zre­ge­ne­ro­wa­na. Krem zawie­ra potrój­ną for­mu­łę emul­sji: opa­ten­to­wa­ną tech­no­lo­gię „woda – olej – woda” , któ­ra łączy w sobie bogac­two naj­bar­dziej luk­su­so­we­go kre­mu na bazie olej­ku z lek­ką kon­sy­sten­cją emul­sji na bazie wody; kom­pleks z koen­zy­mem Q10; kwas mle­ko­wy, któ­ry poma­ga odno­wić struk­tu­rę skó­ry i przy­spie­sza pro­ces złusz­cza­nia, a tak­że wita­mi­ny C i E dzia­ła­ją­ce anty­ok­sy­da­cyj­nie. Taki  kom­pleks komór­ko­wy nawil­ża i ener­ge­ty­zu­je, jed­no­cze­śnie odży­wia­jąc skó­rę.

Hydra Beau­ty Micro Crème (Cha­nel) to pierw­szy taki krem z mikro­kro­pel­ka­mi kame­lii. Eks­trakt kame­lii zabez­pie­czo­ny jest wewnątrz mikro­kro­pe­lek w naj­czyst­szej posta­ci po to, by w momen­cie apli­ka­cji mikro­kro­pel­ki łączy­ły się ze skó­rą i wni­ka­ły w jej głąb. W efek­cie cera sta­je się inten­syw­nie wypeł­nio­na, sprę­ży­sta i pro­mien­na. Dzia­ła­nie wypeł­nia­ją­ce przy­wra­ca skó­rze obję­tość i ela­stycz­ność, a skó­ra jest nie tyl­ko inten­syw­nie nawil­żo­na, ale wypeł­nio­na bar­dziej odpor­na na stre­su­ją­ce czyn­ni­ki śro­do­wi­ska zewnętrz­ne­go, dzię­ki anty­ok­sy­da­cyj­nej for­mu­le. 

Inten­syw­nie nawil­ża­ją­cy, bez­tłusz­czo­wy żel-krem Nutrient Char­ged Water Gel (Murad) zawie­ra rewo­lu­cyj­ną tech­no­lo­gię Cumu­la­ti­ve Hydra­tion Rele­ase, któ­ra utrzy­mu­je odpo­wied­nie nawil­że­nie skó­ry nawet do 5 dni! For­mu­ła boga­ta w skład­ni­ki odżyw­cze  łączy pep­ty­dy, wita­mi­ny i mine­ra­ły wzmac­nia­jąc barie­rę ochron­ną skó­ry, któ­ra sta­je się bar­dziej sprę­ży­sta i gład­ka w doty­ku – jak skó­ra dziec­ka.

Wie­lo­funk­cyj­ny, lek­ki krem nawil­ża­ją­cy  do twa­rzy Age Pre­ven­tion Super­fo­od Cre­am (Youth To The People) z jar­mu­żem, szpi­na­kiem, zie­lo­ną her­ba­tą i kwa­sem hia­lu­ro­no­wym. Zawar­tość natu­ral­nych skład­ni­ków i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go zapew­nia nawil­że­nie skó­ry przez cały dzień; łago­dzi i „wyci­sza” wszel­kie podraż­nie­nia. Wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny, bar­dzo nawil­ża­ją­cy krem ide­al­ny do codzien­ne­go użyt­ku. Magic Cre­am (Char­lot­te Til­bu­ry) to sku­tecz­na odpo­wiedź na zmę­czo­ną, mato­wą skó­rę mode­lek pod­czas tygo­dni mody. Dzię­ki magicz­nej, wyjąt­ko­wej kom­bi­na­cji olej­ków i sub­stan­cji aktyw­nych, ten luk­su­so­wy, kul­to­wy krem natych­miast nawil­ża, łago­dzi i upięk­sza skó­rę w każ­dym wie­ku.

Upięk­sza­ją­ca emul­sja nawil­ża­ją­ca Aqu­abel­la (Nuxe) nawil­ża nawet naj­głęb­sze war­stwy skó­ry. Wszyst­ko to dzię­ki eks­trak­to­wi z bia­łej lilii i kwa­so­wi hia­lu­ro­no­we­mu. Puder z krze­mion­ki poma­ga mato­wić prze­tłusz­cza­ją­ce się par­tie skó­ry, a Natu­ral Blur Com­plex dzia­ła upięk­sza­ją­co. Już po pierw­szej apli­ka­cji, skó­ra mie­sza­na zosta­je sku­tecz­nie nawil­żo­na i zma­to­wio­na. Aqu­abel­la odpo­wia­da potrze­bom skó­ry mie­sza­nej, a zapach przy­po­mi­na­ją­cy mor­ską bry­zę łączy sło­dycz kwia­tów jaśmi­nu z nutą zie­lo­ne­go ogór­ka i szczyp­tą cytry­ny, co pozo­sta­wia skó­rę oczysz­czo­ną i świe­żą.

Krem Hydran­ce Riche (Avène) został stwo­rzo­ny do codzien­nej pie­lę­gna­cji odwod­nio­nej skó­ry wraż­li­wej suchej, a tak­że bar­dzo suchej. Kom­pleks Cohe­derm – trio lipi­do­we skła­da­ją­ce się ze ste­ro­li, podwój­nych estrów i trój­gli­ce­ry­dów, zapew­nia kom­plek­so­we nawil­że­nie skó­ry poprzez wzmoc­nie­nie spój­no­ści komór­ko­wej, przy­wró­ce­nie pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia  barie­ry hydro­li­pi­do­wej. Odbu­do­wu­je natu­ral­ne zapa­sy wody w skó­rze, a uni­kal­ne połą­cze­nie tego kom­plek­su z wodą ter­mal­ną  Avène pobu­dza nawil­że­nie w mikros­fe­rach, sku­tecz­nie przy­wra­ca­jąc i utrzy­mu­jąc odpo­wied­ni poziom nawil­że­nia gór­nych warstw naskór­ka. Jego kre­mo­wa, odżyw­cza kon­sy­sten­cja, o aksa­mit­nym wykoń­cze­niu, pozo­sta­wia po nało­że­niu uczu­cie odświe­że­nia, przy­wra­ca­jąc kom­fort i blask przez cały dzień.

Ulu­bie­niec der­ma­to­lo­gów, mode­lek, maki­ja­ży­stów, sekret uro­dy Pary­ża­nek, esen­cja fran­cu­skiej apte­ki – krem odżyw­czo-nawil­ża­ją­cy (Embry­olis­se) zawie­ra­ją­cy uni­kal­ne połą­cze­nie skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, nie­zbęd­nych nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych i wita­min. Dostar­cza skó­rze skład­ni­ki odżyw­cze, rege­ne­ru­jąc, nawil­ża­jąc i chro­niąc ją przed szko­dli­wy­mi czyn­ni­ka­mi śro­do­wi­ska. Krem moż­na sto­so­wać zarów­no jako bazę pod maki­jaż oraz jako kura­cję rege­ne­ru­ją­co-odżyw­czą na noc. Masło kari­te, wosk psz­cze­li, aloe vera i pro­te­iny soi -  skład­ni­ki pocho­dze­nia natu­ral­ne­go mie­sza­ne według ory­gi­nal­nej recep­tu­ry to gwa­ran­cja odży­wio­nej i nawil­żo­nej cery przez całą dobę.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy