Intensywność i precyzja – Chanel Rouge Allure Camelia

Kame­lia – ulu­bio­ny kwiat Coco Cha­nel, łączą­cy w sobie natu­ral­ny urok, a jed­no­cze­śnie efek­tow­ny, któ­ry stał się tak­że sym­bo­lem fran­cu­skie­go domu mody, tym razem stal…

Desert dream – kolekcja Chanel wiosna-lato 2020 

Glo­bal­na dyrek­tor kre­atyw­na maki­ja­żu i pro­jek­tant­ka kolo­rów fran­cu­skie­go domu mody – Lucia Pica przy­zna­ła, że przy two­rze­niu naj­now­szej kolek­cji maki­ja­żu Cha­nel na wio­snę-lato 2020 poszu­ki­wa­ła…

Najnowsza wiosenna kolekcja EDITED

Nowe wcie­le­nie Bau­hau­su! Naj­now­sza wio­sen­na kolek­cja EDITED ‘Pop Mini­ma­lism’ inter­pre­tu­je na nowo styl Bau­hau­su i mik­su­je go z tren­da­mi lat 80. i 90. Połą­cze­nie rze­mieśl­ni­czych…

Pielęgnacja włosów  – jak dbać o włos po zimie?

Nadej­ście zimy odczu­wa dotkli­wie nie tyl­ko nasza skó­ra, ale rów­nież nasze wło­sy. Pod­czas zim­nych mie­się­cy nasze wło­sy sta­ją się suche, nie­sfor­ne i tra­cą połysk. Pod­czas…

Trzy formuły stworzone dla Twoich potrzeb – Chanel Le Lift Creme

Pie­lę­gna­cja skó­ry to według Coco Cha­nel nie tyl­ko codzien­na ruty­na, ale przede wszyst­kim wyjąt­ko­we pro­duk­ty, będą­ce nie­od­łącz­nym ele­men­tem nasze­go życia, pozwa­la­ją­ce odzy­skać i prze­jąć kon­tro­lę…

Pielęgnacja i blask, czyli Bobbi Brown Crushed Oil – Infused Gloss

Pie­lę­gna­cja, blask i nawil­że­nie – te trzy sło­wa bez wąt­pie­nia naj­le­piej opi­su­ją naj­now­szy, ultra – nawil­ża­ją­cy  pro­dukt mar­ki Bob­bi Brown – błysz­czyk Cru­shed Oil –…

TOM FORD SOLEIL NEIGE – zimowy i zniewalający zapach prosto z Alp

 Naj­now­szy, orien­tal­ny i kobie­cy zapach z kolek­cji Toma For­da Sole­il Neige to zimo­we obli­cze sło­necz­ne­go zapa­chu Sole­il. Peł­ny bla­sku, cie­pły zapach przy­wo­dzi na myśl ośnie­żo­ne,…

Zacznij rok od idealnej szafy, czyli klasyki H&M Premium

Pew­nie nie raz zda­rza się, że gorącz­ko­wo prze­szu­ku­jesz rano sza­fę w poszu­ki­wa­niu tego jedy­ne­go, ide­al­ne­go t‑shirtu czy swe­tra. Jeśli cho­dzi o praw­dzi­we kla­sy­ki, naj­le­piej mieć…

Affair kolekcja wiosna – lato 2020

Ener­gia kali­for­nij­skie­go słoń­ca wple­cio­na w syl­wet­ki inspi­ro­wa­ne lata­mi 80. Taka jest naj­now­sza kolek­cja Affa­ir. Mar­ka wła­śnie wypusz­cza swo­ją dru­gą kolek­cję. Do cha­rak­te­ry­stycz­nych koper­to­wych sukie­nek w…

5 wnętrzarskich trendów w 2020 roku/Decoroom

Bio­phi­lic design, kolo­ry zie­mi z moc­ny­mi akcen­ta­mi, kamień, welur i geo­me­tria – to one w nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach pod­bi­jać będą nasze ser­ca i… domy. Jakie ten­den­cje…

Kilian Paris – luksus zamknięty w wyjątkowym flakonie

Luk­su­so­wa mar­ka pio­nie­rów luk­su­su – pro­du­cen­tów konia­ku to praw­dzi­wy powrót do rodzin­nej tra­dy­cji i praw­dzi­we wzy­wa­nie.    Dzie­ciń­stwo Kilia­na to przede wszyst­kim rodzin­ne piw­ni­ce peł­ne…

10 sukienek na święta z H&M

Gru­dzień to mie­siąc, któ­ry szyb­ko zapeł­nia się świą­tecz­ny­mi impre­za­mi – od kiep­skich i nud­nych spo­tkań w pra­cy, po sza­lo­ne spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi do bia­łe­go rana,…

Prezenty do 60 zł, które sprawią radość Twoim bliskim

Świą­tecz­ne pio­sen­ki pusz­cza­ne w skle­pach, set­ki neo­nów i świa­te­łek nie­uchron­nie przy­po­mi­na­ją nam, że świę­ta tuż za rogiem. Do Gwiazd­ki już tyl­ko nie­speł­na tydzień, a Ty…