Powrót do lat 90 – Baguette bag

Poznaj­cie nową it-bag. Bagu­et­te od Fen­di, bo o niej mowa, to toreb­ka iko­na, któ­ra zasły­nę­ła m.in. dzię­ki seria­lo­wi „Seks w wiel­kim mie­ście” i wła­śnie zysku­je…

Książki, które warto zabrać ze sobą na wakacje. I nie tylko

Czu­je­cie lato? To ozna­cza tyl­ko jed­no:  mnó­stwo cza­su, aby korzy­stać ze słoń­ca, spo­ty­kać się ze zna­jo­my­mi i poćwi­czyć na świe­żym powie­trzu. Jeśli nale­żysz do moli…

Gra w kolory według Chanel – kolor to nowy kanon

Koniec z nudą w maki­ja­żu – sza­ry, nie­bie­ski, zie­lo­ny, wrzo­so­wy. W tym sezo­nie zapo­mnij o czar­nym maki­ja­żu oczu i odważ­nie baw się kolo­rem! W tym sezo­nie…

CHANEL A LA PLAGE – plaża Chanel w centrum Warszawy

Pla­żo­wy look według Cha­nel? Olfak­to­rycz­ne orzeź­wie­nie, połysk uwo­dzi­ciel­skich ust i oczy­wi­ście natu­ral­ny, zdro­wy blask. Tego lata zapo­mi­na­my o wszyst­kim w sty­lo­wy, nie­po­wta­rzal­ny spo­sób. W dniach…

MGIEŁKA TAK MOCNA JAK SERUM

DZIAŁANIE Insti­tut Esthe­derm, w opar­ciu o bada­nia labo­ra­to­ryj­ne stwo­rzył i opa­ten­to­wał mgieł­kę Cel­lu­lar Water Mist, 100% bio­mi­me­tycz­ną, inspi­ro­wa­ną wodą, natu­ral­nie wystę­pu­ją­cą w skó­rze. Woda ta…

Bluzy oversize – must-have nie tylko na lato 2019

Jesz­cze jakiś czas temu, kto by pomy­ślał, że zwy­kła blu­za over­si­ze z kap­tu­rem będzie obo­wiąz­ko­wym, a jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej pożą­da­nym ele­men­tem gar­de­ro­by? Mamy wła­śnie 2019 rok,…

Ochrona przeciwsłoneczna – kremy z wysokim filtrem

Ostat­nio pogo­da nie daje nam ani chwi­li wytchnie­nia i pierw­szy raz od bar­dzo dłu­gie­go cza­su może­my się pochwa­lić ist­nie tro­pi­kal­nym latem! W koń­cu mamy lato,…

Jak mądrze kupować i korzystać z wyprzedaży?

Począ­tek lata to nie tyl­ko dla pro­jek­tan­tów, ale i dla skle­pów emo­cjo­nu­ją­cy i gorą­cy okres. To nie tyl­ko wpro­wa­dza­nie i pre­zen­to­wa­nie nowych, jesien­no-zimo­wych kolek­cji, ale…

Nowa kolekcja jagg. i jagg. vintage

Naj­now­sza kam­pa­nia jagg. prze­no­si nas do sen­su­al­ne­go świa­ta. Zmy­sło­wa kobie­ta na tle eklek­tycz­nych wnętrz opo­wia­da fil­mo­wą histo­rię. Cie­płe, malar­skie świa­tło nada­je zdję­ciom mięk­ko­ści. Roman­tycz­ne sty­li­za­cje…

Przepiękna biżuteria na lato

Jeże­li do tej pory let­nia biżu­te­ria koja­rzy­ła Ci się wyłącz­nie z bran­so­let­ka­mi z let­nich obo­zów czy muszel­ka­mi, czas ją odcza­ro­wać, mimo, że biżu­te­ria z nimi…

Prezenty na Dzień Ojca 2019

Do tej pory na świe­cie obcho­dzo­ny w róż­nych ter­mi­nach, w Pol­sce przy­pa­da 23 czerw­ca – Dzień Ojca to świę­to z kil­ku­dzie­się­cio­let­nią tra­dy­cją, któ­re z roku…

Lniane sukienki na lato

Naresz­cie docze­ka­li­śmy się praw­dzi­wie upal­ne­go lata. Nie­ste­ty, kie­dy jest gorą­co czę­sto się poci­my i nie wie­my jak odpo­wied­nio się ubrać. Nie zawsze bowiem sukien­ka czy…

Stroje kąpielowe – najnowsze trendy 2019

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się lato – świad­czą o tym nie tyl­ko dłuż­sze dni, mnó­stwo słoń­ca ale przede wszyst­kim wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry. A sko­ro mowa o lecie,…