Ekskluzywna kreacja, czyli kolekcja Holiday 2019 – Les Ornaments de Chanel

Poczuj magię świąt wspól­nie z domem mody Cha­nel, któ­ry całą swo­ją świet­ność i prze­pych  zawdzię­cza Gabriel­le, któ­ra zaczerp­nę­ła je z baro­ku. W naj­now­szej odsło­nie świą­tecz­nej…

10 rzeczy polskich marek, ktore musisz mieć w tym sezonie

Jesz­cze kil­ka dobrych lat temu nikt nie śmiał by nawet pomy­śleć, że Pol­ska moda znaj­dzie się na tak wyso­kim, świa­to­wym pozio­mie.  Mag­da Butrym, Chy­lak to…

Nowa kolekcja marki NAGO – Drop 5. Autumn Dreams

Drop 5. to jesien­na baza, któ­ra pozwo­li zbu­do­wać prak­tycz­ną, kap­su­ło­wą gar­de­ro­bę. NAGO nie chce narzu­cać sezo­no­wych tren­dów. Zda­niem pro­jek­tan­tów każ­da kobie­ta dosko­na­le wie, co jest…

Pielęgnacja włosów – odżywka do zadań specjalnych

Odżyw­ki do wło­sów nigdy nie powin­naś trak­to­wać jako opcjo­nal­ne­go dodat­ku, ale jako pod­sta­wę codzien­nej pie­lę­gna­cji wło­sów. Zdro­we wło­sy to bez wąt­pie­nia jed­na z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych…

9 rzeczy z COS, w które warto zainwestować 

Szwedz­ka mar­ka COS to przede wszyst­kim suro­we, nowo­cze­sne kolek­cje stwo­rzo­ne z myślą o ponad­cza­so­wym sty­lu. Głów­ną inspi­ra­cją przy każ­dej z kolek­cji jest archi­tek­tu­ra, foto­gra­fia, tek­sty­lia…

Aksamitny mat na ustach od Chanel – Rouge Allure Ink Fusion  

Nowa, trwa­ła i ultra­ma­to­wa pomad­ka do ust Cha­nel w pły­nie – Rouge Allu­re Ink Fusion, któ­rej twa­rzą zosta­ła wło­ska model­ka – Vit­to­ria Cerer­ri.    To…

Najlepsze klasyki, które warto kupić w Arket

Arket to współ­cze­sna mar­ka z gru­py kon­cer­nu H&M, w któ­rej ofer­cie znaj­dzie­cie pod­sta­wo­we  pro­duk­ty kobiet, męż­czyzn, dzie­ci oraz domu. Arket dąży przede wszyst­kim do tego,…

Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Chcesz, by Twój uko­cha­ny zapach towa­rzy­szył Ci przez cały dzień? Dzię­ki wyjąt­ko­wej, deli­kat­nej mgieł­ce do wło­sów, któ­ra  prze­dłu­ża aurę zapa­chu Gabriel­le Cha­nel – to moż­li­we.…

Nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020

Każ­dy pokaz domu mody Cha­nel to jeden z naj­waż­niej­szych i zara­zem naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych  punk­tów pary­skie­go Tygo­dnia Mody. Tym razem Grand Pala­is zamie­nił się w pary­ski…

9 rzeczy marki H&M, które warto kupić tej  jesieni

Dni sta­ją się coraz krót­sze, a wie­czo­ry chłod­niej­sze – to znak, że nasta­ła już jesień. Nie­rzad­ko dopie­ro wte­dy zasta­na­wia­my się nad kom­ple­to­wa­niem jesien­no-zimo­wej gar­de­ro­by. Poszu­ku­je­my,…

ULTRA LE TEINT VELVET od Chanel – trwałe i naturalne wykończenie 

Do rodzi­ny gamy pod­kła­dów Cha­nel wła­śnie dołą­czył kolej­ny –  ULTRA LE TEINT VELVET, bo o nim mowa, to praw­dzi­wy pod­kład do zadań spe­cjal­nych. Jego sekret…

Duch carskiej Rosji w ekskluzywnej biżuterii Le Paris Russe de Chanel

Fran­cu­ski dom mody Cha­nel stwo­rzył wyjąt­ko­wą kolek­cja eks­klu­zyw­nej biżu­te­rii Le Paris Rus­se zain­spi­ro­wa­ne histo­rią, Rosją i samą Coco Cha­nel. Tak powsta­ły: The Muses, The Lovers,…

Najpiękniejsze i najcieplejsze swetry na jesień 

Po cudow­nym, upal­nym lecie i mie­sią­cach wyso­kich tem­pe­ra­tur w koń­cu  zawi­ta­ła do nas praw­dzi­wie magicz­na pora roku – jesień i wprost nie może­my się już…