Sekret młodości tkwi w śnie – Estee Lauder Advanced Night Repair

Urządzenia elektroniczne, stres, ilość bodźców – wszystko to negatywnie wpływa na jakość naszego snu. Mając świadomość, jak bardzo wpływa on na nasza urodę, zdrowie, samopoczucie oraz ogólną kondycje organizmu, warto szczególnie zadbać o jego higienę. 

Nale­ży pamię­tać, że dobry, głę­bo­ki i odpo­wied­nio dłu­gi sen odmła­dza, relak­su­je, regu­lu­je gospo­dar­kę hor­mo­nal­ną, wydłu­ża życie oraz pozy­tyw­nie wpły­wa na nasze samo­po­czu­cie. W wal­ce o jego jakość szcze­gól­ne zna­cze­nie mają czyn­no­ści, któ­re wyko­nu­je­my przed poło­że­niem się do łóż­ka, a więc: wie­czor­na pie­lę­gna­cja, odpo­wied­nie wyci­sze­nie, odło­że­nie smart­fo­na czy kom­pu­te­ra na bok. Brak odpo­wied­niej ilo­ści snu odbi­ja się szcze­gól­nie na Naszej uro­dzie. Zabu­rzo­ne są wszel­kie pro­ce­sy rege­ne­ra­cyj­ne, skó­ra szyb­ciej się sta­rze­je – sta­je się wiot­ka, pozba­wio­na bla­sku i zmę­czo­na.

Dla kon­dy­cji cery – rów­nie moc­no jak sen – waż­na jest wie­czor­na pie­lę­gna­cja, któ­ra sku­tecz­nie wspo­ma­ga zacho­dzą­ce pod­czas nie­go pro­ce­sy napraw­cze. W tym celu powsta­ła spe­cjal­na, boga­ta linia kosme­ty­ków Advan­ced Night Repa­ir od Estee Lau­der, któ­ra wzmac­nia sku­tecz­ność noc­nej odbu­do­wy, wygła­dza i zapew­nia cerze zdro­wy blask.

Advanced Night Repair Eye Serum Synchronized Complex II, Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask, Advanced Night Repair Night Cleansing Balm, Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix, Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II, Advanced Night Repair Micro Cleansing Foam, Advanced Night Repair Intensive Recovery Ampoules, Advanced Night Repair Concentrated Recovery PowerFoil Mask

Advan­ced Night Repa­ir Eye Serum Syn­chro­ni­zed Com­plex II, Advan­ced Night Repa­ir Con­cen­tra­ted Reco­ve­ry Eye Mask, Advan­ced Night Repa­ir Night Cle­an­sing Balm, Advan­ced Night Repa­ir Eye Con­cen­tra­te Matrix, Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Reco­ve­ry Com­plex II, Advan­ced Night Repa­ir Micro Cle­an­sing Foam, Advan­ced Night Repa­ir Inten­si­ve Reco­ve­ry Ampo­ules, Advan­ced Night Repa­ir Con­cen­tra­ted Reco­ve­ry Power­Fo­il Mask

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy