UrodaVers24 favorites

Sekret młodości tkwi w śnie – Estee Lauder Advanced Night Repair

Urządzenia elektroniczne, stres, ilość bodźców – wszystko to negatywnie wpływa na jakość naszego snu. Mając świadomość, jak bardzo wpływa on na nasza urodę, zdrowie, samopoczucie oraz ogólną kondycje organizmu, warto szczególnie zadbać o jego higienę. 

Nale­ży pamię­tać, że dobry, głę­bo­ki i odpo­wied­nio dłu­gi sen odmła­dza, relak­su­je, regu­lu­je gospo­dar­kę hor­mo­nal­ną, wydłu­ża życie oraz pozy­tyw­nie wpły­wa na nasze samo­po­czu­cie. W wal­ce o jego jakość szcze­gól­ne zna­cze­nie mają czyn­no­ści, któ­re wyko­nu­je­my przed poło­że­niem się do łóż­ka, a więc: wie­czor­na pie­lę­gna­cja, odpo­wied­nie wyci­sze­nie, odło­że­nie smart­fo­na czy kom­pu­te­ra na bok. Brak odpo­wied­niej ilo­ści snu odbi­ja się szcze­gól­nie na Naszej uro­dzie. Zabu­rzo­ne są wszel­kie pro­ce­sy rege­ne­ra­cyj­ne, skó­ra szyb­ciej się sta­rze­je – sta­je się wiot­ka, pozba­wio­na bla­sku i zmęczona.

Dla kon­dy­cji cery – rów­nie moc­no jak sen – waż­na jest wie­czor­na pie­lę­gna­cja, któ­ra sku­tecz­nie wspo­ma­ga zacho­dzą­ce pod­czas nie­go pro­ce­sy napraw­cze. W tym celu powsta­ła spe­cjal­na, boga­ta linia kosme­ty­ków Advan­ced Night Repa­ir od Estee Lau­der, któ­ra wzmac­nia sku­tecz­ność noc­nej odbu­do­wy, wygła­dza i zapew­nia cerze zdro­wy blask.

Advanced Night Repair Eye Serum Synchronized Complex II, Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask, Advanced Night Repair Night Cleansing Balm, Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix, Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex II, Advanced Night Repair Micro Cleansing Foam, Advanced Night Repair Intensive Recovery Ampoules, Advanced Night Repair Concentrated Recovery PowerFoil Mask

Advan­ced Night Repa­ir Eye Serum Syn­chro­ni­zed Com­plex II, Advan­ced Night Repa­ir Con­cen­tra­ted Reco­ve­ry Eye Mask, Advan­ced Night Repa­ir Night Cle­an­sing Balm, Advan­ced Night Repa­ir Eye Con­cen­tra­te Matrix, Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Reco­ve­ry Com­plex II, Advan­ced Night Repa­ir Micro Cle­an­sing Foam, Advan­ced Night Repa­ir Inten­si­ve Reco­ve­ry Ampo­ules, Advan­ced Night Repa­ir Con­cen­tra­ted Reco­ve­ry Power­Fo­il Mask

 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Nowość od Estée Lauder - Advance Night Repair Synchronized Multi - Recovery Complex 

Po raz kolej­ny mar­ka Estée Lau­der posta­no­wi­ła ulep­szyć swo­je kul­to­we serum, nada­jąc mu szyb­ko wchła­nia­ją­ce się wła­ści­wo­ści napraw­czo-odmła­dza­ją­ce.  Naj­now­sza for­mu­ła Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Mul­ti-Reco­­ve­­ry Com­plex chro­nio­na paten­tem do 2033 roku zosta­ła opar­ta o prawdziwe…
Więcej
MakijażNewsroomUroda

POKŁAD ESTÉE LAUDER DOUBLE WEAR STAY-IN-PLACE MAKEUP

  Jeże­li marzysz o nie­ska­zi­tel­nej cerze przez cały dzień, koniecz­nie wypró­buj best­sel­le­ro­wy i kul­to­wy pod­kład w pły­nie od Estée Lau­der – Double Wear Stay-in-Pla­ce Makeup, któ­ry zapew­ni Two­jej skó­rze kry­cie przez okrą­głą dobę.  Double Wear…
Więcej
MakijażUroda

ESTÉE LAUDER SUMPTUOUS REBEL LENGTH + LIFT MASCARA

NOWOŚĆ! Estée Lau­der Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra łamie wszel­kie zasa­dy! W roli głów­nej wysmu­kła szczo­tecz­ka dostar­cza­ją­ca rzę­som mega­daw­ki tuszu. Efekt? Natu­ral­na dłu­gość, brak ubyt­ków i pod­nie­sio­ne rzę­sy. Masca­ra nie odpa­da, smu­gi nie pojawiają…
Więcej