NewsroomUroda

URIAGE Age Protect – skuteczna walka z oznakami starzenia

Najnowsza linia kosmetyków URIAGE Age Protect to skuteczna odpowiedź w walce z oznakami starzenia. 

URIAGE Age Protect – skuteczna walka z oznakami starzenia

Sta­rze­nie sko­ry oprócz czyn­ni­ków gene­tycz­nych spo­wo­do­wa­ne jest głów­nie czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi, a więc stre­sem, pro­mie­nia­mi UV, zanie­czysz­cze­nia­mi czy zmę­cze­niem. Naukow­cy z labo­ra­to­rium URIAGE posta­no­wi­li przyj­rzeć się pro­ble­mo­wi znacz­nie głę­biej i odkry­li, że za sta­rze­nie się naszej skó­ry w dużej mie­rze odpo­wia­da przede wszyst­kim świa­tło nie­bie­skie emi­to­wa­ne przez ekra­ny smart­fo­nów, tele­wi­zo­rów czy moni­to­rów kom­pu­te­ro­wych. Dłu­go­trwa­ła eks­po­zy­cja na świa­tło nie­bie­skie przy­spie­sza pro­ces sta­rze­nia się skó­ry, pro­wa­dzi do uszko­dze­nia DNA mito­chon­drial­ne­go, a tak­że spo­wal­nia pro­ce­sy napraw­cze skó­ry i zaostrza sta­ny zapal­ne.  Nie­ste­ty – w dzi­siej­szych cza­sach na jego dzia­ła­nie jeste­śmy nara­że­ni regu­lar­nie. Co wię­cej, czę­ściej mówi się już o zja­wi­sku nazy­wa­nym digi­tal aging, co ozna­cza sta­rze­nie spo­wo­do­wa­ne wiel­ko­miej­skim sty­lem życia i sta­łym korzy­sta­niem z kom­pu­te­ra i urzą­dzeń mobil­nych. 

Linia Age Pro­tect chro­ni skó­rę przed świa­tłem nie­bie­skim, jedo­cze­śnie kory­gu­jąc ozna­ki sta­rze­nia. Wyko­rzy­sta­no w niej boga­te skład­ni­ki: BLB, połą­cze­nie smo­czej krwi pozy­ski­wa­nej z inten­syw­nie czer­wo­nej żywi­cy ama­zoń­skie­go drze­wa oraz per­ło­wych dro­bi­nek z miki i tyta­nu. Zapo­bie­ga ozna­kom sta­rze­nia powsta­ją­cym w wyni­ku stre­su oksy­da­cyj­ne­go, wygła­dza  i  wypeł­nia zmarszcz­ki, popra­wia­jąc i rege­ne­ru­jąc skó­rę.  kolo­ryt skó­ry oraz ją rege­ne­ru­je; fil­me­xel, natu­ral­ny bio­po­li­mer zna­ny ze swo­je­go dzia­ła­nia ochron­ne­go i zapo­bie­ga­ją­ce­go przy­le­ga­niu zanie­czysz­czeń. W skła­dzie nie mogło zabrak­nąć rów­nież reti­no­lu, wita­min C i E, a tak­że wody ter­mal­nej URIAGE o magicz­nych wła­ści­wo­ściach nawil­ża­ją­cych i koją­cych.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy