Les Exclusifs de Chanel – 1957

Les Exclusifs de Chanel to linia skomponowanych z rzadkich i wyszukanych składników zapachów, które wyróżniają się wyjątkowym pięknem. Podróże, spotkania, tkaniny – każdy z nich przywołuje inny rozdział z historii Gabrielle Chanel, tym samym odzwierciedlając jej życie i charakter. Elegancka kolekcja 17 wyjątkowych zapachów stworzonych przy użyciu rzadkich i misternie skomponowanych składników symbolizuje ponadczasowy styl Chanel. 

Les Exclusif de Chanel – 1975

Naj­now­szy z nich – 1957 – sym­bo­li­zu­je rok, w któ­rym Coco Cha­nel zyska­ła świa­to­wą sła­wę i zdo­by­ła nagro­dy za swo­je odważ­ne kre­acje. W 1957, w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, w Dal­las, Gabriel­le Cha­nel otrzy­mu­je  nagro­dę Neiman Mar­cus Fashion Award. Zapach skła­da się z nie­zwy­kle rzad­kich, sta­ran­nie dobra­nych skład­ni­ków będą­cych zara­zem atry­bu­tem sty­lu Cha­nel: zmy­sło­wy, deli­kat­nie fase­to­wa­ny akord bia­łe­go piż­ma prze­pla­ta­ny akor­da­mi kwia­to­wych nut oraz  drzew­nych, mio­do­wych i pudro­wych akcen­tów.

Zapach 1957 ide­al­nie odzwier­cie­dla ten czas dzię­ki fine­zyj­nie rzeź­bio­ne­mu akor­do­wi bia­łe­go piż­ma,  deli­kat­nie prze­ple­cio­ne­mu ber­ga­mot­ką, iry­sem, nero­lą, cedrem i mio­do­wy­mi, pudro­wy­mi nuta­mi.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy