NewsroomPolecaneUroda

Les Exclusifs de Chanel – 1957

Les Exclusifs de Chanel to linia skomponowanych z rzadkich i wyszukanych składników zapachów, które wyróżniają się wyjątkowym pięknem. Podróże, spotkania, tkaniny – każdy z nich przywołuje inny rozdział z historii Gabrielle Chanel, tym samym odzwierciedlając jej życie i charakter. Elegancka kolekcja 17 wyjątkowych zapachów stworzonych przy użyciu rzadkich i misternie skomponowanych składników symbolizuje ponadczasowy styl Chanel. 

Les Exclusif de Chanel – 1975

Naj­now­szy z nich – 1957 – sym­bo­li­zu­je rok, w któ­rym Coco Cha­nel zyska­ła świa­to­wą sła­wę i zdo­by­ła nagro­dy za swo­je odważ­ne kre­acje. W 1957, w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, w Dal­las, Gabriel­le Cha­nel otrzy­mu­je  nagro­dę Neiman Mar­cus Fashion Award. Zapach skła­da się z nie­zwy­kle rzad­kich, sta­ran­nie dobra­nych skład­ni­ków będą­cych zara­zem atry­bu­tem sty­lu Cha­nel: zmy­sło­wy, deli­kat­nie fase­to­wa­ny akord bia­łe­go piż­ma prze­pla­ta­ny akor­da­mi kwia­to­wych nut oraz  drzew­nych, mio­do­wych i pudro­wych akcen­tów.

Zapach 1957 ide­al­nie odzwier­cie­dla ten czas dzię­ki fine­zyj­nie rzeź­bio­ne­mu akor­do­wi bia­łe­go piż­ma,  deli­kat­nie prze­ple­cio­ne­mu ber­ga­mot­ką, iry­sem, nero­lą, cedrem i mio­do­wy­mi, pudro­wy­mi nuta­mi.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej