NewsroomPolecaneUroda

Les Exclusifs de Chanel – 1957

Les Exclusifs de Chanel to linia skomponowanych z rzadkich i wyszukanych składników zapachów, które wyróżniają się wyjątkowym pięknem. Podróże, spotkania, tkaniny – każdy z nich przywołuje inny rozdział z historii Gabrielle Chanel, tym samym odzwierciedlając jej życie i charakter. Elegancka kolekcja 17 wyjątkowych zapachów stworzonych przy użyciu rzadkich i misternie skomponowanych składników symbolizuje ponadczasowy styl Chanel. 

Les Exclusif de Chanel – 1975

Naj­now­szy z nich – 1957 – sym­bo­li­zu­je rok, w któ­rym Coco Cha­nel zyska­ła świa­to­wą sła­wę i zdo­by­ła nagro­dy za swo­je odważ­ne kre­acje. W 1957, w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, w Dal­las, Gabriel­le Cha­nel otrzy­mu­je  nagro­dę Neiman Mar­cus Fashion Award. Zapach skła­da się z nie­zwy­kle rzad­kich, sta­ran­nie dobra­nych skład­ni­ków będą­cych zara­zem atry­bu­tem sty­lu Cha­nel: zmy­sło­wy, deli­kat­nie fase­to­wa­ny akord bia­łe­go piż­ma prze­pla­ta­ny akor­da­mi kwia­to­wych nut oraz  drzew­nych, mio­do­wych i pudro­wych akcen­tów.

Zapach 1957 ide­al­nie odzwier­cie­dla ten czas dzię­ki fine­zyj­nie rzeź­bio­ne­mu akor­do­wi bia­łe­go piż­ma,  deli­kat­nie prze­ple­cio­ne­mu ber­ga­mot­ką, iry­sem, nero­lą, cedrem i mio­do­wy­mi, pudro­wy­mi nuta­mi.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej