NewsroomUroda

Piękno bez skalpela – EASY FAT

Kanony piękna zmieniają się od lat, dlatego tak ciężko za nimi nadążyć. Obecnie medycyna estetyczna proponuje coraz to nowe, skuteczniejsze zabiegi, z których każdy zbliża nas do często wyimaginowanego „ideału”.

Dr Aleksandra Jagielska z kliniki Sthetic , Mario Goisis

Rów­nież w Pol­sce, na prze­strze­ni lat zabie­gi popra­wia­ją­ce uro­dę sta­ły się coraz bar­dziej popu­lar­ne, a tak­że coraz mniej inwa­zyj­ne i bar­dziej bez­piecz­ne. Dr Alek­san­dra Jagiel­ska z kli­ni­ki Sthe­tic udo­wad­nia, że obec­nie by  uzy­skać pożą­da­ne mody­fi­ka­cje uro­dy, wca­le nie trze­ba się­gać po skal­pel! Wła­ści­ciel­ka war­szaw­skiej kli­ni­ki Sthe­tic oraz gość spe­cjal­ny dr Mario Goisis z Włoch, twór­ca inno­wa­cyj­nej meto­dy EASY FAT na kon­fe­ren­cji pra­so­wej 11 mar­ca przed­sta­wi­li nowość na pol­skim ryn­ku medy­cy­ny este­tycz­nej – zabie­gi, któ­re do deli­kat­ne­go kory­go­wa­nia uro­dy wyko­rzy­stu­ją nasz wła­sny tłuszcz z oko­lic bio­dra, pobra­ny małą kaniu­lą i odpo­wied­nio przy­go­to­wa­ny. 

Dr Aleksandra Jagielska z kliniki Sthetic , Mario Goisis,  EASY FAT

Czym tak napraw­dę jest EASY FAT? To naj­bar­dziej inno­wa­cyj­ny, a jed­no­cze­śnie łatwy i bez­piecz­ny zabieg, pole­ga­ją­cy na pobra­niu tkan­ki tłusz­czo­wej i jej skład­ni­ków komór­ko­wych z oko­lic bio­dra i przy­go­to­wa­niu jej w kil­ku pro­stych kro­kach do bez­piecz­ne­go poda­nia w oko­li­ce, któ­re wyma­ga­ją wypeł­nie­nia i rege­ne­ra­cji. Meto­da pozy­ski­wa­nia pre­pa­ra­tu CGF – skon­cen­tro­wa­nych czyn­ni­ków wzro­stu i komó­rek macie­rzy­stych CD34+ z krwi po to, aby zadzia­ła­ły one jako sty­mu­la­tor rege­ne­ra­cji skó­ry twa­rzy jest zna­na i bar­dzo popu­lar­na. Nie każ­dy zda­je sobie jed­nak spra­wę z tego, że naj­cen­niej­sze komór­ki macie­rzy­ste w naszym orga­ni­zmie pocho­dzą z tłusz­czu. Dr Goisis pod­kre­śla, że w zależ­no­ści od tego jak przy­go­tu­je­my pobra­ny tłuszcz, będzie on ide­al­ny zarów­no do lek­kiej korek­cji wolu­me­trii twa­rzy, ale i świet­nie spraw­dzi się jako pre­pa­rat do rege­ne­ra­cji skó­ry twa­rzy i szyi meto­dą mezo­te­ra­pii. Dzię­ki tak opra­co­wa­nej tech­ni­ce raz pobra­ny mate­riał może zostać wyko­rzy­sta­ny do dwóch celów.

Wszy­scy goście obec­ni na kon­fe­ren­cji pra­so­wej byli pod wra­że­niem tech­no­lo­gii EASY FAT. Współ­or­ga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia była fir­ma MEDIF for aesthe­tics ofe­ru­ją­ca naj­now­sze roz­wią­za­nia z zakre­su medy­cy­ny rege­ne­ra­cyj­nej. To dzię­ki nim moż­li­we jest wdro­że­nie do port­fo­lio usług gabi­ne­tu zabie­gów auto­lo­gicz­nych wyko­rzy­stu­ją­cych komór­ki macie­rzy­ste zawar­te w tłusz­czu, tj. zabie­gów EASY FAT, oraz w krwi pacjen­ta – CGF.

Zmia­ny i nowo­ści w medy­cy­nie este­tycz­nej są waż­ne i potrzeb­ne. Ponad wszyst­ko koniecz­na jest jed­nak świa­do­mość w dobie­ra­niu odpo­wied­nich zabie­gów w taki sposób,by były dla Nas naj­bar­dziej  bez­piecz­ne i by zacho­wy­wa­ły nasze natu­ral­ne, sło­wiań­skie pięk­no.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy