Uroda

Kultowe, suche olejki Nuxe w nowych, limitowanych odsłonach

Kul­to­wy pro­dukt mar­ki Nuxe – suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® nie tyl­ko nawil­ża, ale dzia­ła tak­że rege­ne­ru­je i dzia­ła anty­ok­sy­da­cyj­nie. Wystar­czy już jed­na kro­pla suche­go olej­ku, aby  jed­no­cze­śnie ochro­nić naszą skó­rę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi, zmniej­szyć rozstępy…

Więcej
Uroda

Szczotkowanie ciała - jak je wykonać i jakie daje efekty 

Szczot­ko­wa­nie cia­ła to po pro­stu prze­su­wa­nie suchą szczot­ką po cie­le. Ten pro­sty zabieg wyko­ny­wa­ny każ­de­go dnia może dać efek­ty porów­ny­wal­ne do salo­no­wych zabie­gów na cel­lu­lit.  Szczot­ku­jąc cia­ło regu­lar­nie, pozby­wa­my się mar­twe­go naskór­ka i sty­mu­lu­je­my krążenie…

Więcej
Uroda

Biały uśmiech z Rapid White -  Bleaching Power Set

Część z nas decy­du­je się na wybie­la­nie zębów w pro­fe­sjo­nal­nych, spe­cja­li­stycz­nych gabi­ne­tach den­ty­stycz­nych. Tym­cza­sem, prze­wa­ża­ją­ca licz­ba ludzi poszu­ku­je pro­duk­tów do domo­we­go wybie­la­nia zębów w dro­ge­riach. Tam może­my dostać zawro­tu gło­wy – pół­ki ugi­na­ją się aż…

Więcej
Uroda

Kwas azelainowy - dla kogo, jak stosować

Kwas aze­la­ino­wy to jeden z naj­moc­niej­szych kwa­sów sto­so­wa­nych w codzien­nej pie­lę­gna­cji. Już w kil­ka tygo­dni widocz­nie wygła­dza bli­zny i zmarszcz­ki. Jak go sto­so­wać i dla kogo będzie naj­od­po­wied­niej­szy? Kwas aze­la­ino­wy daje nie­sa­mo­wi­te efek­ty. Czę­sto wymieniany…

Więcej
Zdrowie

Dlaczego warto jeść ryby?

Ryby są jed­nym z naj­bar­dziej korzyst­nych źró­deł biał­ka w die­cie, a oprócz tego dostar­cza­ją wie­lu nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych (takich jak kwa­sy tłusz­czo­we omega‑3 i wita­mi­na D). Jedze­nie ryb wply­wa korzyst­nie nie tyl­ko na naszą masę…

Więcej
Uroda

Jaki wpływ na Twoje zdrowie mają antyoksydanty?

Anty­ok­sy­dant – magicz­ne, a ostat­nio dość nad­uży­wa­ne sło­wo, któ­re zwy­kle czę­sto sły­szy­my i przede wszyst­kim koja­rzy­my ze zdro­wiem. I wca­le się nie myli­my, bo prze­ciw­u­tle­nia­cze to sub­stan­cje nie­zbęd­ne do życia, mogą­ce zapo­bie­gać bądź spo­wal­niać uszkodzenie…

Więcej
InnaUroda

Witamina B3 - jak działa i jak stosować niacynamid? 

Wita­mi­ny dzia­ła­ją zba­wien­nie na nasz cały orga­nizm – zarów­no od środ­ka jak i od zewnątrz. Hamu­ją sta­rze­nie się skó­ry, uela­stycz­nia­ją ją i likwi­du­ją jej pro­ble­my. Doda­ją nam ener­gii, zmniej­sza­ją znu­że­nie i pozy­tyw­nie wpły­wa­ją na układ…

Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

Krem pod oczy -  jaki wybrać?

Pie­lę­gna­cja skó­ry pod ocza­mi jest wyma­ga­ją­ca, dla­te­go wybie­ra­jąc naj­lep­szy dla niej kosme­tyk, war­to zwró­cić uwa­gę na kil­ka aspek­tów. Dzię­ki odpo­wied­nim pro­duk­tom opóź­nia­my pro­ce­sy sta­rze­nia stre­fy pod ocza­mi. Obce nam będą tak­że zasi­nie­nia i prze­su­sze­nia. W…

Więcej