UrodaZdrowie

Witaminy, za które Twoja skóra będzie Ci wdzięczna

Pięk­na skó­ra to nie tyl­ko dba­nie o codzien­ną pie­lę­gna­cję, dema­ki­jaż czy odpo­wied­ni poziom nawil­że­nia. Cera odzwier­cie­dla bowiem to, co dzie­je się w naszym orga­ni­zmie, dla­te­go jeśli zma­gasz się z pro­ble­ma­mi skór­ny­mi, koniecz­nie zacznij od środ­ka!…

Więcej
MakijażUroda

IsaDora nowa letnia kolekcja Bronzing Make-Up

Przy­szedł czas na lato! Naj­bar­dziej wycze­ki­wa­ny sezon w roku zna­ny jest z naj­go­ręt­szych dni i naj­krót­szych nocy, ale też naj­lep­szych tren­dów roku. Neo­ny, soczy­ste czer­wie­nie i peł­ne słoń­ca brą­zy kró­lu­ją nie tyl­ko w modzie, ale…

Więcej
NewsroomUroda

Misja La Mer Blue Heart

Fala Zmian. W hoł­dzie dla morza – wiecz­nie żywej muzy mar­ki La Mer. Morze zawsze zachwy­ca­ło, inspi­ro­wa­ło i dawa­ło wia­rę mar­ce La Mer. Od ponad dzie­się­ciu lat fir­ma zaan­ga­żo­wa­na jest w ochro­nę dro­go­cen­nych mórz i oce­anów…

Więcej
Uroda

#NATURALNIERAZEM

Histo­ria mar­ki GARNIER od ponad 100 lat opie­ra się na sile skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­giach oraz sku­tecz­nych for­mu­łach. Dziś, w dobie zmie­nia­ją­ce­go się świa­ta, mar­ka pod­kre­śla swo­je zaan­ga­żo­wa­nie i pod­ję­te dzia­ła­nia na rzecz ochro­ny…

Więcej
NewsroomUroda

Olejek skwalanowy od Indeed Labs

Wie­lo­funk­cyj­ny Squ­ala­ne od Inde­ed Labs to Świę­ty Gra­al wśród olej­ków, któ­ry czer­pie swo­ją siłę z pro­sto­ty dobo­ru skład­ni­ków i potę­gi natu­ry. Pozy­ski­wa­ny jest wyłącz­nie z trzci­ny cukro­wej. Jest ultra­lek­ki, bez­za­pa­cho­wy, hipo­aler­gicz­ny, nie zaty­ka porów oraz…

Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

Ampułki - skoncentrowana moc dla Twojej skóry

Ampuł­ki do twa­rzy to skon­cen­tro­wa­na moc dla Two­jej skó­ry. To pre­pa­ra­ty o wyso­kiej zawar­to­ści skład­ni­ków aktyw­nych, prze­zna­czo­ne zarów­no do samo­dziel­ne­go sto­so­wa­nia, jak i pod krem. Ampuł­ka szyb­ko wchła­nia­na jest przez skó­rę i dzia­ła inten­syw­nie już…

Więcej
NewsroomUroda

Najlepszy olejek Huile Prodigieuse® Florale w nowej odsłonie

23 maja 2019 roku w War­sza­wie odby­ło się spo­tka­nie pra­so­we fran­cu­skiej mar­ki kosme­tycz­nej Nuxe pre­zen­tu­ją­cej swo­ją naj­go­ręt­szą nowość tego sezo­nu – nową odsło­nę kul­to­we­go olej­ku Huile Pro­di­gieu­se® Flo­ra­le. Spo­tka­nie mia­ło miej­sce w Show­ro­omie Pla­ti­nium Cast…

Więcej
PolecaneUrodaVers24 favorites

S.O.S dla skóry – maseczki do twarzy

Masecz­ka ma za zada­nie eks­pre­so­wo popra­wić kon­dy­cję skó­ry w zależ­no­ści od jej potrzeb. I tak na ryn­ku znaj­dzie­my maski do twa­rzy, któ­re odży­wia­ją, nawil­ża­ją, oczysz­cza­ją czy łago­dzą. Ich zba­wien­ny wpływ na cerę zna­ny jest bowiem od…

Więcej