UrodaWłosy

Suche włosy - jak je pielęgnować?

Wło­sy mogą prze­su­szać się z wie­lu powo­dów – naj­po­pu­lar­niej­sze z nich to czę­ste far­bo­wa­nie, sty­li­za­cja na gorą­co oraz nie­od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja. Jak odbu­do­wać suche wło­sy, aby znów były gład­kie i lśnią­ce? Suche wło­sy moż­na zakwa­li­fi­ko­wać jako…

Więcej
Uroda

Naturalne, wegańskie kosmetyki w &Other Stories 

Już jesie­nią w &Other Sto­ries praw­dzi­wa rewo­lu­cja kosme­tycz­na dla naszej skó­ry, ale i pla­ne­ty oraz zwie­rząt. W ofer­cie popu­lar­nej mar­ki poja­wi się bowiem linia wyjąt­ko­wych, natu­ral­nych i wegań­skich kosme­ty­ków.  Kolek­cję dzie­wię­ciu kosme­ty­ków powsta­łych spe­cjal­nie w…

Więcej
Uroda

Magnetyzujące spojrzenie w 10 sekund - IsaDora 10 Sec High Impact Volume

Uwiel­bia­na przez kobie­ty na całym świe­cie za nie­per­fu­mo­wa­ne, ide­al­ne for­mu­ły, a jed­no­cze­śnie peł­ne kolo­rów i ele­ganc­kich opa­ko­wań kosme­ty­ków do maki­ja­żu – szwedz­ka mar­ka Isa­Do­ra zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o kobie­tach w róż­nym wie­ku. Isa­Do­ra z…

Więcej
Uroda

NUXE BIO - nowe, rewolucyjne i naturalne kosmetyki dla każdego 

Fran­cu­ska mar­ka NUXE, a jed­no­cze­śnie pio­nier two­rze­nia kosme­ty­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, zało­żo­na przez Ali­zę Jabès, w cią­gu dwu­dzie­stu pię­ciu lat zosta­ła uzna­na za wzo­rzec w sek­to­rze, któ­ry w znacz­nym stop­niu przy­czy­nił się do stwo­rze­nia kosme­ty­ków far­ma­ceu­tycz­nych. Przez…

Więcej
Uroda

Mycie włosów odżywką - dlaczego warto zastosować odwrócone mycie 

Mycie wło­sów zwy­kle roz­po­czy­na­my od nało­że­nia szam­po­nu, któ­ry następ­nie spłu­ku­je­my wodą i apli­ku­je­my odżyw­kę. To oczy­wi­ste, praw­da? War­to jed­nak myć wło­sy w odwrot­ny spo­sób. Prze­czy­taj, jak to zro­bić.  Myjąc wło­sy odżyw­ką oszczę­dza­my czas, wodę i…

Więcej
Uroda

Francuskie kosmetyki do domu i pielęgnacji -  Baija Paris

Baija to Fran­cu­ska mar­ka natu­ral­nych kosme­ty­ków prze­zna­czo­nych do pie­lę­gna­cji skó­ry i domu – Baija w języ­ku arab­skim ozna­cza tyle, co „rado­sna kobie­ta”.  Zało­ży­cie­le mar­ki, pasjo­na­ci archi­tek­tu­ry wnętrz i pie­lę­gna­cji – Eli­sa­beth i Fabri­ce marzy­li o tym,…

Więcej
Uroda

Antyoksydanty w kosmetykach

Opóź­nia­ją sta­rze­nie się skó­ry i chro­nią ją przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­nio­wa­nia. Po jakie anty­ok­sy­dan­ty war­to się­gnąć pod­czas codzien­nej pie­lę­gna­cji?  Pie­lę­gna­cja twa­rzy to nie tyl­ko roz­wią­zy­wa­nie jej pro­ble­mów, ale tak­że pro­fi­lak­ty­ka prze­ciw­sta­rze­nio­wa i wycho­dze­nie naprze­ciw potrzebom…

Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

Naj­lep­sze zapa­chy na upal­ne dni na pla­ży bądź par­ną, let­nią noc w mie­ście spra­wia­ją, że natych­miast prze­no­si­my się na sło­necz­ne wybrze­że połu­dnio­wej Fran­cji, Włoch czy leni­we­go week­en­du z przy­ja­ciół­mi w jed­nej z euro­pej­skich sto­lic. Specyficzne…

Więcej
Uroda

ABC prawidłowej pielęgnacji szczoteczki FOREO

Szwedz­ka, pio­nier­ska mar­ka w dzie­dzi­nie hi-tech beau­ty – FOREO, zna­na jest przede wszyst­kim z inno­wa­cyj­nej szczo­tecz­ki do oczysz­cza­nia twa­rzy z linii Luna, zupeł­nie nowe­go spo­so­bu apli­ka­cji kore­ań­skich mase­czek za pomo­cą urzą­dze­nia Ufo, a tak­że sonicznych…

Więcej
Uroda

Jak dbać o ciało każdego dnia

Możesz uży­wać dro­gich kre­mów albo cho­dzić na nowo­cze­sne zabie­gi do kosme­tycz­ki, ale osta­tecz­nie naj­waż­niej­sza jest codzien­na ruty­na. Poznaj dobre nawy­ki, któ­re war­to wpro­wa­dzić do swo­jej pie­lę­gna­cji. Codzien­ne nakła­da­nie bal­sa­mu na cia­ło powin­no być jak mycie…

Więcej
Zdrowie

Jak poradzić sobie z oparzeniem słonecznym?

Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra i duże nasło­necz­nie­nie sprzy­ja­ją popa­rze­niom sło­necz­nym. Spo­so­by, któ­re war­to zasto­so­wać na obo­la­łą, czer­wo­ną skó­rę są róż­ne – cza­sa­mi wystar­czą domo­we tri­ki, a cza­sa­mi nie­zbęd­na będzie pomoc leka­rza.  Słoń­ce w nad­mia­rze bar­dzo nam szkodzi,…

Więcej
Zdrowie

Jak walczyć z uzależnieniem od cukru 

Cukier czę­sto słu­ży nam jako nagro­da. Nagra­dza­my nim nie tyl­ko dzie­ci za dobre oce­ny w szko­le, ale też sie­bie, na przy­kład po stre­su­ją­cym dniu, doświad­cze­niu poraż­ki lub suk­ce­su. Doda­je­my cukier do kawy, pie­cze­my go w…

Więcej