NewsroomUrodaVers24 favorites

FOREO typuje najgorętsze nowości w pielęgnacji urody

Wszy­scy zna­my i sto­su­je­my pod­sta­wy kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji, a nie­któ­rzy prze­te­sto­wa­li już nawet wer­sję japoń­ską. Jed­nak według FOREO, naj­szyb­ciej­ro­zwi­ja­ją­cej się mar­ki uro­do­wej świa­ta, w 2019 roku kosme­tycz­ne sza­leń­stwo prze­nie­sie się do Chin! Poznaj­cie C‑Beauty: ter­min tak…

Więcej
Uroda

SPIERZCHNIĘTE USTA ZIMĄ? CO ZROBIĆ?

Zima, cho­ciaż ma wie­le uro­ków, nie­ko­niecz­nie jest ulu­bio­ną porą roku dla skó­ry. Nie tyl­ko ujem­ne tem­pe­ra­tu­ry na zewnątrz, ale rów­nież suche powie­trze w domach, spra­wia­ją, że skó­ra sta­je się prze­su­szo­na. Naj­bar­dziej cier­pią naj­de­li­kat­niej­sze miej­sca, na…

Więcej
UrodaZdrowie

Dieta ketogeniczna – czy warto ją stosować?

W świe­cie diet odchu­dza­ją­cych die­ta keto­ge­nicz­na (keto­no­wa) zde­cy­do­wa­nie przy­cią­ga uwa­gę. Jej głów­nym zało­że­niem jest małe spo­ży­cie węglo­wo­da­nów w sto­sun­ku do duże­go spo­ży­cia tłusz­czów (nawet 70–90% ener­gii dostar­cza­nej wraz z posił­ka­mi pocho­dzi z tłusz­czu). Nie­któ­re z…

Więcej
NewsroomUroda

OCHRONA SKÓRY PRZED MROZEM Z KOI COSMETICS

Wiatr, opa­dy i coraz niż­sze tem­pe­ra­tu­ry nie sprzy­ja­ją utrzy­ma­niu dobrej kon­dy­cji skó­ry. Z pomo­cą przy­cho­dzą nowo­ści kosme­tycz­ne od KOI Cosme­tics. Maska inten­syw­nie nawil­ża­ją­ca i peeling               drob­no­ziar­ni­stym spra­wią, że…

Więcej
NewsroomUroda

M·A·C Cosmetics x Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grud­nia 2018 – jak co roku, M·A·C Cosme­tics uczest­ni­czy w akcji cha­ry­ta­tyw­nej wspie­ra­ją­cej Świa­to­wy Dzień Wal­ki z AIDS. W tym roku mija 10 lat od momen­tu włą­cze­nia się w wolon­ta­riat na rzecz orga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­nych,…

Więcej
NewsroomUroda

Black Friday i Foreo. Co warto kupić?

Feno­men Black Fri­day, jak co roku pod koniec listo­pa­da, opa­no­wu­je cały świat. Kolej­ne mar­ki przed­sta­wia­ją wyjąt­ko­we ofer­ty i pro­mo­cje, wśród któ­rych każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Przy­go­to­wu­jąc nie­spo­dzian­ki dla rodzi­ny i przy­ja­ciół, pamię­taj by regu­lar­nie…

Więcej
Uroda

Naturalnie niezwykły - pierwszy butik YOPE w sercu Warszawy

YOPE to pro­duk­ty natu­ral­ne, któ­re powsta­ją z pasji i miło­ści do pie­lę­gna­cji, eko­lo­gii oraz zapa­chów.  Na próż­no szu­kać wśród skład­ni­ków kosme­ty­ków sztucz­nych barw­ni­ków, kon­ser­wan­tów, para­be­nów, SLS‑u czy skład­ni­ków zagę­sz­cza­­ją­­cych- jest w nich za to całe…

Więcej
NewsroomUroda

KILIAN - My Kind of Love

Mar­ka KILIAN wpro­wa­dza na rynek cał­ko­wi­cie nową kolek­cję zapa­chów dla mło­dych kochan­ków– MY KIND OF LOVE. Czte­ry zapa­chy ide­al­ne do flir­to­wa­nia oraz zaba­wy, a każ­dy z nich to zuchwa­ły mani­fest, zaba­wa w ‘praw­dę lub wyzwa­nie’,…

Więcej