PolecaneUrodaVers24 favorites

Najlepsze kremy pod oczy

Cienie, przebarwienia, opuchnięcia – skóra pod oczami jest bardzo cienka, wrażliwa i szczególnie narażona na wszelkie szkodliwe działania zewnętrzne, a oznaki upływającego czasu czy  stresu zauważalne są w tych delikatnych okolicach o wiele wcześniej. Jej pielęgnacja musi być więc ukierunkowana i kompleksowa, a skład produktów odpowiednio dostosowany do skutecznego działania wokół skóry oczu.

krem pod oczy, Chanel krempod oczy, Estee Lauder krem pod oczy, La Praire krem pod oczy, Nuxe krem pod oczy, Uriage krem pod oczy

Na ryn­ku znaj­dzie­my mnó­stwo kre­mów pod oczy, któ­re obie­cu­ją natych­mia­sto­we napię­cie skó­ry, roz­ja­śnie­nie czy odży­wie­nie. Jak spo­śród nich wybrać te naj­sku­tecz­niej­sze? Posta­no­wi­li­śmy przyj­rzeć się bli­żej pro­duk­tom ukie­run­ko­wa­nym na pie­lę­gna­cje skó­ry pod ocza­mi i ich skła­dom, a tak­że wybrać naj­lep­sze i naj­sku­tecz­niej­sze z nich.

Jeże­li wal­czysz ze zmę­czo­nym spoj­rze­niem i posza­rza­łą skó­rą pod ocza­mi, roz­wią­za­niem będzie roz­świe­tla­ją­cy bal­sam pod oczy Nuxu­rian­ce Gold (Nuxe)  o bio­mi­me­tycz­nej kon­sy­sten­cji w posta­ci olej­ku roślin­ne­go, nasy­co­ny zło­ty­mi mikro­dro­bin­ka­mi. Natych­miast roz­świe­tla, odży­wia i wygła­dza kon­tur oka, a skó­ra wokół oczu jest wygła­dzo­na. W dodat­ku jego deli­kat­ny i wyra­fi­no­wa­ny zapach nie podraż­nia skó­ry wokół oczu. Do sto­so­wa­nia rano i / lub wieczorem.

Krem mul­ti-action (Uria­ge) z linii Age Pro­tect to sku­tecz­na ochro­na deli­kat­nej skó­ry wokół oczu przed dłu­go­trwa­łą eks­po­zy­cją na świa­tło nie­bie­skie, któ­re przy­spie­sza pro­ces sta­rze­nia się skó­ry, pro­wa­dzi do uszko­dze­nia DNA mito­chon­drial­ne­go, a tak­że spo­wal­nia pro­ce­sy napraw­cze i zaostrza sta­ny zapal­ne.  Na jego dzia­ła­nie jeste­śmy nara­że­ni regu­lar­nie – przed ekra­na­mi urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych, wobec cze­go nasze spoj­rze­nie sta­je się zmę­czo­ne, a skó­ra pod ocza­mi wiot­ka. Już nie­wiel­ka ilość kre­mu sto­so­wa­na regu­lar­nie ochro­nią ją przed szko­dli­wym dzia­ła­niem świa­tła niebieskiego.

Od lat bez­sku­tecz­nie budzisz się i wal­czysz z opuch­nię­cia­mi wokół oczu, a w dodat­ku wal­czysz ze zmarszcz­ka­mi? Dosko­na­łą pie­lę­gna­cją skó­ry będzie w Two­im przy­pad­ku Cel­lu­lar Swiss Ice Cry­stal Eye Cre­am (La Pra­ire). To krem pod oczy o lek­kiej kon­sy­sten­cji, któ­ry jed­no­cze­śnie sil­nie odży­wia, popra­wia nawil­że­nie, ale i roz­świe­tla, wygła­dza skó­rę. Kom­plek­so­wa for­mu­ła Cel­lu­lar Swiss Ice Cry­stal Eye Cre­am jest deli­kat­na i gład­ko roz­pro­wa­dza się na powierzch­ni skó­ry. Połą­cze­nie Kom­plek­su Swiss Ice Cry­stal z nowym skład­ni­kiem Sapo­na­ria Pumi­la, wzmac­nia sys­tem ochron­ny skó­ry i jej moż­li­wo­ści adap­ta­cyj­ne, a tro­pi­kal­ny wyciąg roślin­ny i kofe­ina zwal­cza prze­bar­wie­nia i opuch­nię­cia, utrzy­mu­jąc przy tym jędr­ność i nawil­że­nie skóry.

Fanom natu­ral­nej pie­lę­gna­cji nie może umknąć Eko­am­puł­ka 4 serum pod oczy (Pat&Rub by Kin­ga Rusin). To sku­tecz­ny, bez­za­pa­cho­wy elik­sir pie­lę­gnu­ją­cy deli­kat­ną skó­rę wokół oczu, któ­ry popra­wia jej jędr­ność, zmniej­sza zmarszcz­ki oraz widocz­ne cie­nie i obrzę­ki pod ocza­mi, zapo­bie­ga­jąc jed­no­cze­śnie ich powsta­wa­niu. Eko­am­puł­ka 4 koi wraż­li­wą skó­rę wokół oczu  uzu­peł­nia­jąc jej barie­rę ochron­ną. Moż­na sto­so­wać ją samo­dziel­nie bądź jako uzu­peł­nie­nie kre­mu pod oczy i codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry. Stwo­rzo­na w 100% z natu­ral­nych skład­ni­ków naj­wyż­szej jakości.

Opty­mal­nie rege­ne­ru­ją­cy krem pod oczy Sub­li­ma­ge La Cre­me Yeux (Cha­nel) jest jak zastrzyk ener­gii dla Two­jej skó­ry. Oddzia­łu­jąc na kon­tur oka na dwa­na­ście spo­so­bów, inten­syw­nie rege­ne­ru­je par­tię twa­rzy, któ­ra odgry­wa klu­czo­wą rolę w wyra­ża­niu emo­cji, a oko sta­je się pro­mien­ne i wypo­czę­te. Inten­syw­nie nawil­ża i wzmac­nia skó­rę, któ­ra jest wyraź­nie gład­sza i lepiej napię­ta. Kon­tur oka sta­je się widocz­nie unie­sio­ny, a oczy sze­rzej otwar­te i bar­dziej wypo­czę­te – ema­nu­ją bla­skiem. Krem niwe­lu­je tak­że cie­nie i opuch­nię­cia oraz wyrów­nu­je kolo­ryt. Dla cery doj­rza­łej świet­nie spraw­dza się Le lift (Cha­nel) – ujędr­nia­ją­cy, prze­ciw­zmarszcz­ko­wy krem pod oczy. Ujędr­nia, sku­tecz­nie oddzia­łu­jąc na zmarszcz­ki, drob­ne linie, opuch­nię­cia i cie­nie wokół oczu. Wzbo­ga­co­ny o 3.5‑DA – aktyw­ny skład­nik uży­wa­ny zastrze­żo­ny wyłącz­nie dla Cha­nel, któ­ry  popra­wia jędr­ność tkan­ki skór­nej i wygła­dza nawet głę­bo­kie zmarszcz­ki. Zawar­tość roślin­nych oli­go­pep­tyd popra­wia napię­cie skó­ry, a spe­cjal­ny kom­pleks sty­mu­lu­ją­cy mikro­krą­że­nie redu­ku­je cie­nie i opuchnięcia.

Kom­plek­so­wy krem kory­gu­ją­cy Time-Fil­ler Eyes (Filor­ga) inspi­ro­wa­ny jest naj­now­szy­mi tech­ni­ka­mi medycz­ny­mi. Spra­wia, że oczy wyglą­da­ją mło­dziej i optycz­nie je powięk­sza.  Ponad­to, jego dzia­ła­nie zbli­żo­ne jest do botok­su, w efek­cie wygła­dza on zmarszcz­ki mimicz­ne i wyrów­nu­je struk­tu­rę skó­ry od wewnątrz. Kom­pleks liftin­gu­ją­cy wzmac­nia skó­rę powiek i prze­ciw­dzia­ła­jąc ich opa­da­niu, a skład­ni­ki naj­now­szej gene­ra­cji wypeł­nia­ją zagłę­bie­nia. Wyciąg roślin­ny w połą­cze­niu ze skład­ni­kiem aktyw­nym o dzia­ła­niu peelin­gu­ją­cym likwi­du­je cie­nie pod ocza­mi – zmarszcz­ki z każ­dym dniem się zmniej­sza­ją, skó­ra powiek sta­je się jędr­niej­sza, cie­nie zni­ka­ją, a oczy sta­ją się optycz­nie więk­sze. Każ­de­go dnia Two­je oczy, bez­wied­nie mru­ga­ją wyko­nu­ją ponad tysią­ce mikro­ru­chów. Te powta­rza­ją­ce się drob­ne ruchy powo­du­ją stres i podraż­nie­nie, pro­wa­dząc do poja­wia­nia się wokół oczu oznak sta­rze­nia. Advan­ced Night Repa­ir Eye Con­cen­tra­te Matrix (Estee Lau­der) to wie­lo­fuk­cyj­ny, wzmac­nia­ją­cy i  ultra­odżyw­czy kon­cen­trat pod oczy z inno­wa­cyj­ną tech­no­lo­gią 360° Matrix Tech­no­lo­gy, któ­ry będzie Two­im naj­więk­szym sprzy­mie­rzeń­cem w wal­ce ze skut­ka­mi mikro­ru­chów. W połą­cze­niu z autor­ską tech­no­lo­gią Chro­no­lu­xCB, krem ten zna­czą­co ogra­ni­cza widocz­ność wszyst­kich klu­czo­wych oznak sta­rze­nia, włącz­nie z linia­mi, zmarszcz­ka­mi, opu­chli­zną i cieniami.

Krem dzien­no-noc­ny z masu­ją­cym apli­ka­to­rem Kas­sa Bio-Per­for­man­ce Glow Revi­val Eye Tre­at­ment (Shi­se­ido), przy­wra­ca dosko­na­ły wygląd skó­rze wokół oczu, odbu­do­wu­jąc i rege­ne­ru­jąc sys­tem naczyń krwio­no­śnych, któ­re­go opty­mal­ne funk­cjo­no­wa­nie odpo­wia­da za roz­wią­za­nie sze­re­gu pro­ble­mów skó­ry wokół oczu, takich jak: nie­rów­na tona­cja, cie­nie wokół oczu, czy opuch­nię­cia.  Krem zwięk­sza też zdol­ność skó­ry do rege­ne­ra­cji, popra­wia jej kolo­ryt i wyrów­nu­je tona­cję. Wygła­dza tek­stu­rę skó­ry wokół oczu niwe­lu­jąc ozna­ki zmę­cze­nia, a spoj­rze­nie odzy­sku­je świe­żość i mło­dzień­czy wygląd. Poszu­ku­jesz kom­plek­so­we­go kre­mu pod oczy w wal­ce z cie­nia­mi, opu­chli­zną pod ocza­mi, zmarszcz­ka­mi czy zie­mi­sta cerą? Hipo­aler­gicz­ny i bez­za­pa­cho­wy krem pod oczy B21 Extra­or­di­na­ire Abso­lu­te Youth Eye (Orla­ne) spro­sta wszyst­kim Two­im oczekiwaniom.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej
Uroda

5 sprawdzonych produktów do pielęgnacji i makijażu CHANEL

Cha­nel od wie­lu lat jest wio­dą­cą, a zara­zem jed­ną z naj­bar­dziej popu­lar­nych na świe­cie marek ofe­ru­ją­cych pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji i maki­ja­żu. Jed­no­cze­śnie, mar­ka dba o wszyst­kie rodza­je skó­ry i posia­da jed­ne z naj­bar­dziej lek­kich, przyjaznych…
Więcej
Uroda

Najpiękniejsze letnie zapachy, które zabiorą Cię w podróż

Naj­pięk­niej­sze, let­nie per­fu­my to takie, któ­re zabio­rą Cię w podróż – nawet, jeśli  wca­le nie masz jej w pla­nach, a gorą­ce dni wyma­ga­ją zapa­chu peł­ne­go kolo­rów, dzię­ki któ­re­mu poczu­jesz się jak na waka­cjach. Nic, tak…
Więcej