NewsroomUroda

WIELOWYMIAROWA PIELĘGNACJA Dr Irena Eris - Art Of Lifting

  To pierw­sza seria z autor­skim kom­plek­sem PCL-Lift-Up z inno­wa­cyj­nym sys­te­mem wie­lo­wy­mia­ro­we­go wypeł­nia­nia zmarsz­czek, liftin­gu oraz natych­mia­sto­we­go bio­re­mo­de­lin­gu owa­lu twa­rzy. Klu­czo­wy skład­nik kom­plek­su – POLIKAPROLAKTON, wypeł­niacz sze­ro­ko sto­so­wa­ny w medy­cy­nie este­tycz­nej, sku­tecz­nie przy­wra­ca utra­co­ną obję­tość,…

Więcej
UrodaVers24 favorites

 Atopowe zapalenie skóry a stres

Ato­po­we zapa­le­nie skó­ry jest cho­ro­bą aler­gicz­ną o pod­ło­żu gene­tycz­nym. Gdy obo­je rodzi­ców jest aler­gi­ka­mi – praw­do­po­do­bień­stwo wystą­pie­nia AZS u dziec­ka jest bar­dzo wyso­kie. Na uwa­run­ko­wa­nie AZS wpły­wa­ją tak­że czyn­ni­ki śro­do­wi­sko­we oraz… stres. Co cie­ka­we –…

Więcej
NewsroomUroda

Idealne ciało przez cały rok?

Pięk­ne cia­ło nigdy nie wycho­dzi z mody. To nie jest tak, że po sezo­nie biki­ni może­my odpu­ścić i zro­bić sobie prze­rwę od die­ty i ćwi­czeń. Nie­ste­ty czę­sto pomi­mo ogrom­ne­go wysił­ku wło­żo­ne­go w pra­cę nad syl­wet­ką…

Więcej
NewsroomUroda

Kultowy zapach Victoria’s Secret Bombshell w nowej odsłonie

Zmy­sło­wy, inten­syw­ny i nie­zwy­kle kobie­cy – poznaj­cie naj­now­szą, limi­to­wa­ną odsło­nę kul­to­wej per­fu­my Victoria’s Secret – Bomb­shell Inten­se. Czer­wo­ny, ele­ganc­ki fla­kon sym­bo­li­zu­je pasję, kobie­cość i moc, a zamknię­ty w nim zapach to połą­cze­nie soczy­stej wiśni i …

Więcej
Uroda

Nadmierne wypadanie włosów – jak skutecznie walczyć z tym problemem? 

Może mieć pod­ło­że hor­mo­nal­ne, wyni­kać z inten­syw­nych zmian łojo­to­ko­wych skó­ry czy zabu­rzeń wchła­nia­nia – nie­za­leż­nie od przy­czyn nad­mier­ne­go wypa­da­nia wło­sów, trak­tu­je­my je jako pro­blem este­tycz­ny. Choć prze­waż­nie sta­ra­my się wal­czyć z nim na wła­sną rękę,…

Więcej
Uroda

Świąteczne karty upominkowe w Instytucie MAÉ

MAÉ /前/ po japoń­sku ozna­cza ‘przed­tem, zanim’. To sło­wo jest kwin­te­sen­cją filo­zo­fii zdro­wia i pięk­na w Insty­tu­cie MAÉ. Eks­per­ci MAÉ dzia­ła­ją w zgo­dzie z natu­ral­nym ryt­mem ludz­kie­go orga­ni­zmu, wzmac­nia­jąc go od wewnątrz i dosko­na­ląc z…

Więcej