Uroda

Instytut MAÉ w Twoim domu

Zie­lo­na oaza w samym cen­trum War­sza­wy – Insty­tut MAÉ to abso­lut­nie wyjąt­ko­we i pięk­ne miej­sce z holi­stycz­nym podej­ściem do uro­dy i samo­po­czu­cia, dzia­ła­ją­ce w myśl idei natu­ral­nej har­mo­nii cia­ła i umy­słu. Tyl­ko tam, w jed­nym…

Więcej
NewsroomUroda

Wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego FILLDERMA FILLERS od Mediderma

Syn­te­za kwa­su hia­lu­ro­no­we­go przez orga­nizm zaczy­na spa­dać już po 25. roku życia. Następ­stwa­mi tego nie­uchron­ne­go pro­ce­su są pierw­sze zmarszcz­ki, utra­ta jędr­no­ści skó­ry oraz natu­ral­ne­go bla­sku. Czy przy­wró­ce­nie mło­dzień­cze­go wyglą­du jest moż­li­we? TAK! Odpo­wie­dzią na potrze­by…

Więcej
PolecaneUrodaWłosy

Nawilżająca linia JOICO - Hydra Splash

Mar­ka JOICO stwo­rzo­na w Los Ange­les przez fry­zje­ra – che­mi­ka od 50 lat two­rzy naj­wyż­szej jako­ści pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji wło­sów, dba­jąc o odbu­do­wę ich struk­tu­ry. JOICO korzy­sta wyłącz­nie z naj­lep­szych, cenio­nych na całym świe­cie, natu­ral­nych skład­ni­ków,…

Więcej
NewsroomUroda

Czy hybryda niszczy paznokcie?

Dziś wie­le z nas nie wyobra­ża sobie już malo­wa­nia paznok­ci zwy­kłym lakie­rem. Nic dziw­ne­go, lakier hybry­do­wy wyglą­da i trzy­ma się o wie­le lepiej. Jed­nak, czy aby na pew­no nie szko­dzi paznok­ciom? Coraz czę­ściej usły­szeć moż­na…

Więcej
PolecaneUroda

Aloes w pielęgnacji

Alo­es to skład­nik, któ­ry swo­ją popu­lar­ność zawdzię­cza kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji. Nie jest jed­nak tak, że wcze­śniej w kre­mach nie mogli­śmy zna­leźć alo­esu. Wręcz prze­ciw­nie! Jest to jed­nak skład­nik, któ­ry z regu­ły był po pro­stu nie­do­ce­nia­ny. Na…

Więcej
NewsroomUroda

Bariera lipidowa skóry - co to jest i jak ją chronić?

Wszel­kie­go rodza­ju pro­ble­my skór­ne, takie jak prze­su­sze­nie, wysyp prysz­czy, a tak­że szyb­sze powsta­wa­nie zmarsz­czek bio­rą się z uszko­dze­nia war­stwy lipi­do­wej, któ­rą pokry­ta jest nasza skó­ra. Dla­cze­go jest tak waż­na i jak ją odbu­do­wać? Barie­ra lipi­do­wa…

Więcej