NewsroomUroda

Skuteczna i delikatna - nowa, wegańska linia Nuxe Very Rose

Łagod­na i sku­tecz­na, naj­now­sza linia do dema­ki­ja­żu oraz oczysz­cza­nia twa­rzy o wegań­skiej for­mu­le stwo­rzo­na przez Labo­la­to­rium mar­ki Nuxe – Very Rose to wyjąt­ko­we połą­cze­nie koją­cych wła­ści­wo­ści wody róża­nej w 100% oraz kom­plek­su Skin-respect stwo­rzo­nych do…

Więcej
Uroda

Olej rycynowy na rzęsy - czy warto go stosować?

Pięk­ne, dłu­gie i ciem­ne rzę­sy to marze­nie każ­dej z nas. Nie  musi­my od razu się­gać po dro­gie odżyw­ki z dro­ge­rii albo uda­wać się na prze­dłu­że­nie do kosme­tycz­ki, aby móc się nimi cie­szyć. Z pomo­cą przyj­dzie…

Więcej
Uroda

Kultowe, suche olejki Nuxe w nowych, limitowanych odsłonach

Kul­to­wy pro­dukt mar­ki Nuxe – suchy ole­jek Huile Pro­di­gieu­se® nie tyl­ko nawil­ża, ale dzia­ła tak­że rege­ne­ru­je i dzia­ła anty­ok­sy­da­cyj­nie. Wystar­czy już jed­na kro­pla suche­go olej­ku, aby  jed­no­cze­śnie ochro­nić naszą skó­rę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi, zmniej­szyć roz­stę­py…

Więcej
Uroda

Szczotkowanie ciała - jak je wykonać i jakie daje efekty 

Szczot­ko­wa­nie cia­ła to po pro­stu prze­su­wa­nie suchą szczot­ką po cie­le. Ten pro­sty zabieg wyko­ny­wa­ny każ­de­go dnia może dać efek­ty porów­ny­wal­ne do salo­no­wych zabie­gów na cel­lu­lit.  Szczot­ku­jąc cia­ło regu­lar­nie, pozby­wa­my się mar­twe­go naskór­ka i sty­mu­lu­je­my krą­że­nie…

Więcej
Uroda

Biały uśmiech z Rapid White -  Bleaching Power Set

Część z nas decy­du­je się na wybie­la­nie zębów w pro­fe­sjo­nal­nych, spe­cja­li­stycz­nych gabi­ne­tach den­ty­stycz­nych. Tym­cza­sem, prze­wa­ża­ją­ca licz­ba ludzi poszu­ku­je pro­duk­tów do domo­we­go wybie­la­nia zębów w dro­ge­riach. Tam może­my dostać zawro­tu gło­wy – pół­ki ugi­na­ją się aż…

Więcej
Uroda

Kwas azelainowy - dla kogo, jak stosować

Kwas aze­la­ino­wy to jeden z naj­moc­niej­szych kwa­sów sto­so­wa­nych w codzien­nej pie­lę­gna­cji. Już w kil­ka tygo­dni widocz­nie wygła­dza bli­zny i zmarszcz­ki. Jak go sto­so­wać i dla kogo będzie naj­od­po­wied­niej­szy? Kwas aze­la­ino­wy daje nie­sa­mo­wi­te efek­ty. Czę­sto wymie­nia­ny…

Więcej
Zdrowie

Dlaczego warto jeść ryby?

Ryby są jed­nym z naj­bar­dziej korzyst­nych źró­deł biał­ka w die­cie, a oprócz tego dostar­cza­ją wie­lu nie­zbęd­nych skład­ni­ków odżyw­czych (takich jak kwa­sy tłusz­czo­we omega‑3 i wita­mi­na D). Jedze­nie ryb wply­wa korzyst­nie nie tyl­ko na naszą masę…

Więcej
Uroda

Jaki wpływ na Twoje zdrowie mają antyoksydanty?

Anty­ok­sy­dant – magicz­ne, a ostat­nio dość nad­uży­wa­ne sło­wo, któ­re zwy­kle czę­sto sły­szy­my i przede wszyst­kim koja­rzy­my ze zdro­wiem. I wca­le się nie myli­my, bo prze­ciw­u­tle­nia­cze to sub­stan­cje nie­zbęd­ne do życia, mogą­ce zapo­bie­gać bądź spo­wal­niać uszko­dze­nie…

Więcej