UrodaZdrowie

Bądź fit na Sylwestra, czyli jak w zdrowy sposób poprawić swój wygląd i samopoczucie

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: pinterest.com Syl­we­ster – dzień przez jed­nych uwiel­bia­ny, przez innych znie­na­wi­dzo­ny. Powo­dem nie­chę­ci i stre­su nie­któ­rych osób jest naj­czę­ściej pro­blem zwią­za­ny z wyglą­dem i kre­acją, a dokład­nie z dobra­niem powa­la­ją­ce­go i odpo­wied­nie­go stro­ju na…

Więcej
Zdrowie

Czy dieta wegetariańska jest bezpieczna? Cz. 2

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Pra­wi­dło­wo zbi­lan­so­wa­na die­ta wege­ta­riań­ska może być nie lada wyzwa­niem dla oso­by, któ­ra sto­so­wa­ła dotych­czas kon­wen­cjo­nal­ny spo­sób odży­wia­nia. Jeże­li nie macie moż­li­wo­ści odwie­dze­nia die­te­ty­ka (co było­by naj­lep­szym pomy­słem), prze­czy­taj­cie nasze dzi­siej­sze…

Więcej
UrodaWłosy

5 szybkich fryzur na deszczowe dni

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: Pin­te­rest, vogue.com Nade­szła jesień, pogo­da zupeł­nie nas już nie roz­piesz­cza, spo­dzie­wa­my się listo­pa­do­we­go desz­czu i gru­dnio­we­go desz­czu ze śnie­giem. Vers-24 śpie­szy Wam z pomo­cą, pro­po­nu­je­my kil­ka nie dość, że szyb­kich fry­zur, to…

Więcej
Zdrowie

Złoto Inków, czyli komosa ryżowa

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Komo­sa ryżo­wa (quinoa) to rośli­na, pocho­dzą­ca z Ame­ry­ki Połu­dnio­wej. Jest nie­zwy­kle boga­ta w róż­ne wita­mi­ny i skład­ni­ki mine­ral­ne. Dla­cze­go war­to spo­ży­wać komo­sę ryżo­wą i  jak ją przy­go­to­wać? Czy komo­sa ryżo­wa…

Więcej
UrodaWłosy

Najlepsze kosmetyki zwiększające objętość włosów

Pogo­da daje w kość, a efek­ty tego widocz­ne są gołym okiem. Czu­je­my się sła­biej, wyda­je się też, że nie wyglą­da­my tak pro­mien­nie, jak byśmy chcia­ły. Co moż­na z tym zro­bić? Wyko­rzy­stać dostęp­ne na ryn­ku pro­duk­ty. Na pierw­szy ogień idą te prze­zna­czo­ne do pie­lę­gna­cji wło­sów.

Więcej
Zdrowie

Jak ćwiczyć pamięć?

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: Pin­te­rest Wam też się to zda­rza ? Spo­ty­kasz kogoś przy­pad­kiem, ta oso­ba pod­cho­dzi do Cie­bie z uśmie­chem, wita się z Tobą i zaczy­na roz­mo­wę, a Ty uświa­da­miasz sobie, że nie masz…

Więcej
NewsroomUroda

Marc Jacobs Beauty- rób zakupy przez Instagram

Coś dla miło­śni­czek mar­ki, kosme­ty­ków i nowych tech­no­lo­gii. Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: instagram.com, thenotice.net Marc Jacobs Beau­ty stwo­rzył pierw­szy inter­ne­to­wy sklep, któ­ry jest połą­czo­ny z Two­im insta­gra­mem i adre­sem mailo­­wym- marc­be­au­ty to pro­fil, gdzie pre­zen­to­wa­ne są pro­duk­ty…

Więcej
Zdrowie

Alternatywa mleka krowiego – mleko roślinne

Mle­ko – pro­dukt pod­sta­wo­wy i uży­wa­ny w kuch­ni nie­mal­że codzien­nie. Od pew­ne­go cza­su budzi jed­nak wie­le kon­tro­wer­sji i czę­sto toczy się dys­ku­sja doty­czą­ca tego czy doro­słe oso­by powin­ny spo­ży­wać mle­ko. Dzi­siaj nie będzie­my sku­piać się…

Więcej
Uroda

6 ważnych informacji, które musisz znać na temat pielęgnacji swojej skóry!

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: rcnews.hu, parade.condenast.com Skó­ra potrze­bu­je nawil­że­nia i pie­lę­gna­cji bez wzglę­du na porę roku. Nie tyl­ko wypi­ja­nie odpo­wied­niej ilo­ści wody mine­ral­nej i uży­wa­nie odpo­wied­nich kosme­ty­ków wystar­czy, by zacho­wać gład­kość, jędr­ność i pra­wi­dło­wy stan skó­ry, waż­ny…

Więcej
Zdrowie

Czym jest superfoods?

Super­fo­ods to kate­go­ria żyw­no­ści cha­rak­te­ry­zu­ją­ca się wyso­ką zawar­to­ścią sub­stan­cji odżyw­czych w prze­li­cze­niu na 100 g pro­duk­tu. Włą­cza­jąc do swo­jej die­ty te wyjąt­ko­we arty­ku­ły spo­żyw­cze  dostar­czysz sobie ener­gii, wzmoc­nisz odpor­ność, wspo­mo­żesz orga­nizm w wyda­la­niu tok­syn, a…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Zatrzymać czas i blask – najlepsze kremy nie tylko na zimę!

W Vers-24 przy­glą­da­my się pro­po­zy­cjom pro­du­cen­tów kosme­tycz­nych i pod­po­wia­da­my ci, na co war­to zwró­cić uwa­gę. Pierw­sze chło­dy zapo­wia­da­ją pro­ble­my ze skó­rą twa­rzy, ale dzia­ła­jąc już teraz, możesz im zapo­biec. Zmę­cze­nie i upływ cza­su rów­nież da się powstrzy­mać. Oto nasze redak­cyj­ne pro­po­zy­cje:

Więcej
Zdrowie

Niedobór magnezu a dieta

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Zdję­cia: Vers-24 Nie­do­bór magne­zu a die­ta Magnez (Mg) – jeden z naj­waż­niej­szych kati­nów wewnątrz­ko­mór­ko­wych bio­rą­cy udział w akty­wa­cji oko­ło 300 enzy­mów. Magnez jest nie­zbęd­ny do pra­wi­dło­wej pra­cy mię­śni, sta­bi­li­zu­je on kwa­sy nukle­ino­we, uczest­ni­czy…

Więcej
Zdrowie

Cytrynowe zdrowie

Tekst: Moni­ka Koryś Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Cytry­na to owoc napraw­dę bar­dzo wyjąt­ko­wy. Gwa­ran­tu­je mnó­stwo zdro­wot­nych i pie­lę­gna­cyj­nych bene­fi­tów! Trze­ba tyl­ko korzy­stać z niej, ile się da w codzien­nej kosme­ty­ce cia­ła, zarów­no od wewnątrz, jak i na…

Więcej