UrodaWłosy

Suche, zniszczone, wyczerpane? Twoje włosy wołają o pomoc?

Spe­cjal­nie dla naszych czy­tel­ni­czek wraz z Eki­pą “U Fry­zje­rów” przy­go­to­wa­li­śmy dla was porad­nik jak zadbać o wło­sy po lecie!
To nie wszyst­ko! Spe­cja­li­ści salo­nu “u Fry­zje­rów” nauczą was jak szyb­ko i spraw­nie przy­go­to­wać zawsze mod­ne fry­zu­ry na jesień!

Więcej
Zdrowie

Poranne czynności, które mogą wpłynąć na odchudzanie!

Wg naj­śwież­szych badań naukow­ców z Nor­th­we­stern Uni­ver­si­ty Fein­berg Scho­ol od Medi­ci­ne ist­nie­je nowa meto­da mają­ca sku­tecz­ny wpływ na odchu­dza­nie. W isto­cie cho­dzi o dostar­cze­nie rano orga­ni­zmo­wi pro­mie­ni sło­necz­nych ! Czy Wy tak­że jeste­ście zasko­cze­ni ? My bar­dzo, ale posta­no­wi­li­śmy przed­sta­wić gło­szo­ne argu­men­ty i namó­wić Was do prze­te­sto­wa­nia tego roz­wią­za­nia razem z Vers-24.

Więcej
UrodaZdrowie

Biegaj - warto!

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: runamok.com, californiagirlseries.com Bie­ga­nie jest jed­ną z naj­po­pu­lar­niej­szych aktyw­no­ści fizycz­nych, ale dopie­ro od nie­daw­na ludzie maso­wo zara­zi­li się tym spor­tem. Bie­ga­ją wszy­scy, nie­za­leż­nie od wie­ku czy sta­no­wi­ska spo­łecz­ne­go, jed­ni dopie­ro zaczy­na­ją, chcą popra­wić swo­ja…

Więcej
MakijażUroda

Dior fanem Selfie

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: telegraph.co.uk   Dior jako jed­na z naj­star­szych, jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej cenio­nych marek na świ­cie, wycho­dzi naprze­ciw swo­im klient­kom. Podą­ża­jąc z bie­giem cza­su, stwo­rzył pro­dukt, któ­ry oprócz kla­sycz­ne­go kry­cia popra­wi Twój wygląd na zdję­ciu!…

Więcej
UrodaZdrowie

5 Słodkich tajemnic o miodzie...

Miód, moż­na było­by rzec, jest dosko­na­ły! Powin­ni­śmy poko­chać go za smak i cenić za wła­ści­wo­ści. Jest bodaj­że ostat­nim natu­ral­nym pro­duk­tem wol­nym od zanie­czysz­czeń che­micz­nych, a jed­no­cze­śnie bom­bą wita­min, mine­ra­łów, enzy­mów i ami­no­kwa­sów. Chy­ba każ­dy z nas go pró­bo­wał, ale czy każ­dy zna jego nie­ty­po­we dzia­ła­nie, a tak­że zasto­so­wa­nie w kuch­ni? Dzię­ki Vers-24 może­cie uzu­peł­nić tę wie­dzę!

Więcej
UrodaZdrowie

Pole dance – fitness rewolucja!

Tekst: Moni­ka Koryś Ta nowa i ostat­nio wyjąt­ko­wo popu­lar­na aktyw­ność fizycz­na zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­ła fit­nes­so­wą modę, gdyż z jed­nej stro­ny pozwa­la wymo­de­lo­wać figu­rę, a z dru­giej zdo­być nowe bądź roz­wi­nąć już posia­da­ne umie­jęt­no­ści tanecz­ne. Może mieć tak­że…

Więcej
JedzenieUrodaZdrowie

Przekąski, które możesz jeść bez szkody dla figury!

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: VERS-24, zdrowe-zywienie.wieszjak.polki.pl, fitness.sport.pl, kobieta.pl, kuchnia.wp.pl, etykietyka.pl, winoioliwa.blogspot.com, przepisy.magazyn-kuchnia.pl, makmoda.com Regu­lar­ne spo­ży­wa­nie posił­ków uzu­peł­nio­nych prze­ką­ska­mi to recep­ta na zdro­wą i wła­ści­wą dla orga­ni­zmu die­tę. Oczy­wi­ście naj­ła­twiej się­gnąć po coś goto­we­go, a zara­zem nie­zdro­we­go – zwłasz­cza jeśli cho­dzi o prze­ką­ski. Ale…

Więcej
JedzenieUrodaZdrowie

Dobrane pary kulinarne

Nasza uro­da i zdro­wie są aż w 70% zależ­ne od tego co i jak jemy. Są pro­duk­ty, któ­re w połą­cze­niu tra­cą swo­je cen­ne wła­ści­wo­ści, ale na szczę­ście są też takie, któ­re zesta­wio­ne razem dzia­ła­ją wyjąt­ko­wo korzyst­nie…

Więcej
UrodaZdrowie

Jabłka sekretem smukłej sylwetki i wspaniałego wyglądu

Tekst: Ewe­li­na Wój­ci­kow­ska Zdję­cia: Vers-24 Die­te­ty­cy nie od dziś twier­dzą, że codzien­ne jedze­nie jabłek to samo zdro­wie, dla­te­go powin­ni­śmy po nie się­gać każ­de­go dnia. Wszyst­ko w ramach zdro­we­go roz­sąd­ku. Od nie­daw­na w Inter­ne­cie, coraz czę­ściej…

Więcej
NewsroomUrodaWłosy

Pielęgnacyjna odżywka bez spłukiwania Miracle Lighweight

Pie­lę­gna­cja i odży­wia­nie wło­sów w okre­sie let­nim jest nie­zbed­nym zabie­giem, jeśli chce­my utrzy­mać je w dobrej kon­dy­cji. Kosme­tyk pie­lę­gnu­ja­cy na lato powi­nien jed­no­cze­śnie łączyć sku­tecz­ne odży­wia­nie z ochro­ną przed utra­tą nawil­że­nia i z wygo­dą sto­so­wa­nia. Jaką nowość przy­go­to­wa­ła mar­ka Arte­go?

Więcej
MakijażNewsroomUroda

Letnie nowości INGLOT

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Baza pod maki­jaż matu­ją­ca  Matu­ją­ca baza pod maki­jaż absor­bu­je nad­miar sebum i prze­dłu­ża trwa­łość maki­ja­żu zapew­nia­jąc dłu­go­trwa­ły efekt ide­al­nie mato­wej skó­ry. Dzię­ki spe­cjal­nej for­mu­le niwe­lu­je drob­ne nie­do­sko­na­ło­ści oraz optycz­nie wygła­dza zmarszcz­ki. Baza…

Więcej