MakijażUroda

Nowe palety cieni do powiek & Other Stories

Nowe pale­ty cie­ni do powiek & Other Sto­ries skom­po­no­wa­no z aksa­mit­nych barw, któ­re pozwa­la­ją two­rzyć róż­no­rod­ne połą­cze­nia inspi­ro­wa­ne natu­rą.  Ofer­ta kosme­ty­ków kolo­ro­wych & Other Sto­ries nie­ustan­nie powięk­sza się o nowe pro­duk­ty, któ­re poma­ga­ją klient­kom marki…

Więcej
PolecaneUrodaWłosy

Pielęgnacja włosów – odżywka do zadań specjalnych

Odżyw­ki do wło­sów nigdy nie powin­naś trak­to­wać jako opcjo­nal­ne­go dodat­ku, ale jako pod­sta­wę codzien­nej pie­lę­gna­cji wło­sów. Zdro­we wło­sy to bez wąt­pie­nia jed­na z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych rze­czy, któ­ra przy­cią­ga nasza uwa­gę, a lśnią­ce wło­sy nie­rzad­ko są…

Więcej
NewsroomUrodaWłosy

Nowość od Tangle Teezer: The Wet Detangler Large

Mokre i splą­ta­ne wło­sy jesie­nią? Wycho­dząc z gorą­cej kąpie­li cią­gle bory­ka­my się ze swo­imi nie­sfor­ny­mi wło­sa­mi. A teraz nie waż­ne czy cien­kie czy gru­be, krę­co­ne czy pro­ste – zosta­ną jesz­cze bar­dziej roz­cze­sa­ne! Mar­ka Tan­gle Teezer…

Więcej
MakijażUroda

ESTÉE LAUDER SUMPTUOUS REBEL LENGTH + LIFT MASCARA

NOWOŚĆ! Estée Lau­der Sump­tu­ous Rebel Length + Lift Masca­ra łamie wszel­kie zasa­dy! W roli głów­nej wysmu­kła szczo­tecz­ka dostar­cza­ją­ca rzę­som mega­daw­ki tuszu. Efekt? Natu­ral­na dłu­gość, brak ubyt­ków i pod­nie­sio­ne rzę­sy. Masca­ra nie odpa­da, smu­gi nie pojawiają…

Więcej
NewsroomUroda

 Zabiegi, które zaleca się wykonywać jesienią i zimą

 Prze­bar­wie­nia, naczyn­ka i roz­sze­rzo­ne pory – to czę­ste pro­ble­my, z któ­ry­mi zwra­ca­ją się pacjen­ci do kli­nik medy­cy­ny este­tycz­nej. Jest mnó­stwo zabie­gów, któ­re moż­na wyko­ny­wać w okre­sie waka­cyj­nym. Są jed­nak zabie­gi, któ­re zale­ca się wyko­ny­wać jesienią…

Więcej
Zdrowie

Żurawina - przekąska idealna na jesień

Żura­wi­na nale­ży do rodzi­ny wrzo­so­wa­tych, a jej ostry, kwa­śny smak spra­wia, że rzad­ko spo­ży­wa się ją na suro­wo.  Naj­czę­ściej jest ona spo­ży­wa­na jako sok, któ­ry zwy­kle jest sło­dzo­ny oraz mie­sza­ny z inny­mi soka­mi owo­co­wy­mi. Inne…

Więcej
NewsroomPolecaneUroda

Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Chcesz, by Twój uko­cha­ny zapach towa­rzy­szył Ci przez cały dzień? Dzię­ki wyjąt­ko­wej, deli­kat­nej mgieł­ce do wło­sów, któ­ra  prze­dłu­ża aurę zapa­chu Gabriel­le Cha­nel – to moż­li­we. Mgieł­ka wzbo­ga­co­na jest nową for­mu­łą, któ­ra spra­wia, że wło­sy stają…

Więcej
NewsroomUroda

Biotherm Blue Therapy – krem na dzień i na noc Amber Algae

Mar­ka Bio­therm pre­zen­tu­je nowo­ści w gamie Blue The­ra­py – krem na dzień i na noc Amber Algae, czy­li pie­lę­gna­cję prze­ciw­zmarszcz­ko­wą, z eks­trak­tem z bursz­ty­no­wej algi. Natu­ral­na siła dla rewi­ta­li­za­cji Two­jej skó­ry. Głę­bo­ko na dnie Oce­anu Atlantyckiego,…

Więcej