JedzenieZdrowie

Jak przetrwać post Dr Dąbrowskiej?

Post Dr Dąbrow­skiej bije ostat­nio rekor­dy popu­lar­no­ści. Jak się oka­zu­je, ta wyjąt­ko­wa die­ta to nie tyl­ko spo­sób na utra­tę zbęd­nych kilo­gra­mów, ale przede wszyst­kim sku­tecz­na meto­da na uzdro­wie­nie nasze­go orga­ni­zmu. Czy da się prze­trwać post…

Więcej
Zdrowie

6 produktów wzmacniających odporność jesienią

Jesie­nią nasz orga­nizm wysta­wia­ny jest na ogrom­ną pró­bę odpor­no­ści. Dia­me­tral­nie zmie­nia się die­ta. Zni­ka­ją świe­że sezo­no­we owo­ce i warzy­wa, któ­ry­mi zaja­da­li­śmy się latem. To one były głów­nym źró­dłem wita­min i mikro­ele­men­tów. Nale­ży je czym prę­dzej…

Więcej
Zdrowie

Powakacyjny „detox”

Pod­czas let­nich mie­się­cy czę­sto popeł­nia­my kuli­nar­ne grzesz­ki, któ­re w dłuż­szym okre­sie cza­su mogą zna­leźć odzwier­cie­dle­nie w nad­pro­gra­mo­wych kilo­gra­mach i obcią­że­niu pra­cy całe­go orga­ni­zmu. Wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry i dłu­gie wie­czo­ry spę­dza­ne na świe­żym powie­trzu sprzy­ja­ły się­ga­niu po…

Więcej
NewsroomUroda

INSTINCTIVE BEAUTY - Wizja piękna marki NUXE

Histo­ria NUXE to tak napraw­dę moja histo­ria. To moja aspi­ra­cja jako fun­da­men­tal­na potrze­ba, któ­rą wzmac­nia­łam i podą­ża­łam za nią. Roz­wi­ja­nie mar­ki NUXE opie­ra­ło się o zaufa­nie: do sie­bie samej, moich prze­ko­nań, tego, co czu­ję –…

Więcej
Uroda

Naturalne maseczki do włosów

Waka­cje to czas odpo­czyn­ku dla duszy i cia­ła… nie­ste­ty nie dla wło­sów. Słoń­ce oraz woda mor­ska pod­da­ją je na cięż­ką pró­bę. Na szczę­ście moż­na temu zara­dzić sto­su­jąc domo­we spo­so­by. Każ­da z nas ma w domu…

Więcej
NewsroomUroda

GABRIELLE CHANEL - premiera nowego zapachu

  Wła­śnie docze­ka­ły­śmy się pol­skiej pre­mie­ry naj­now­szych per­fum Gabriel­le Cha­nel! Amba­sa­dor­ką mar­ki jest muza Kar­la Lager­fel­da, Kri­sten Ste­wart. Sam zapach okre­śla­ny jako obłęd­ny i kwie­ci­sty. Przy­po­mi­na „tajem­ni­czy ogród” i „bukiet naj­pięk­niej­szych kwia­tów”. Kom­po­zy­cja z selek­tyw­nie…

Więcej
Uroda

Jak dbać o opaleniznę?

Wie­le z nas wró­ci­ło już z tego­rocz­nych wcza­sów, wie­le dopie­ro je pla­nu­je. Nie­za­leż­nie od tego, czy to nad­mor­ska, czy zdo­by­ta na dłu­gim zwie­dza­niu miast opa­le­ni­zna, war­to o nią zadbać by, po pierw­sze,  wyglą­da­ła pięk­nie i…

Więcej
Uroda

Niszowe marki kosmetyczne, które warto znać

Każ­da z nas wie, że zna­le­zie­nie odpo­wied­nie­go kosme­ty­ku do pie­lę­gna­cji nie nale­ży do naj­ła­twiej­szych zadań. Czę­sto nie mogąc zna­leźć kre­mu, czy olej­ku, któ­ry by nam odpo­wia­dał, po pro­stu rezy­gnu­je­my z codzien­nej pie­lę­gna­cji, co jest ogrom­nym…

Więcej
Styl życiaUroda

Dieta dla płaskiego brzucha

Nasze cia­ło nigdy nie chcia­ło i nie chce być maga­zy­nem tłusz­czu. Utra­ta nad­mier­nej tkan­ki tłusz­czo­wej zlo­ka­li­zo­wa­nej na brzu­chu wca­le nie spro­wa­dza się do sto­so­wa­nia skom­pli­ko­wa­nych sztu­czek. Wystar­czy zasto­so­wać kil­ka pro­stych zasad, a wasz brzuch pozo­sta­nie…

Więcej
NewsroomUroda

LIP MAESTRO NOTORIOUS od Giorgio Armani

Gwiaz­da poma­dek Gior­gio Arma­ni – LIP MAESTRO powra­ca w nowej kolek­cji NOTORIOUS, inspi­ro­wa­nej hol­ly­wo­odz­kim sty­lem. Dedy­ko­wa­na ele­ganc­kiej, pew­nej sie­bie kobie­cie, któ­ra mimo­cho­dem przyciąga wszyst­kie spoj­rze­nia. Uwiel­bia podkreślać uśmiech głębokimi, mato­wy­mi odcie­nia­mi, dzięki któ­rym nie może…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Top 10 eko kosmetyków od polskich marek

  Lubi­cie eko­lo­gicz­ne kosme­ty­ki? Spe­cjal­nie dla Was redak­cja Vers-24 przej­rza­ła pro­po­zy­cje od pol­skich marek kosme­tycz­nych i wybra­ła 10 pro­duk­tów, któ­re war­to wypró­bo­wać. Krem do rąk YOPE Fir­ma YOPE sztur­mem pod­bi­ja pol­ski rynek kosme­ty­ków eko­lo­gicz­nych. Naszym…

Więcej
Uroda

Olejki do ciała – podpowiadamy jakie wybrać

  Do tego jak waż­na jest pie­lę­gna­cja cia­ła, chy­ba nie musi­my Was prze­ko­ny­wać. Zwłasz­cza teraz, gdy nasza skó­ra jest prze­su­szo­na po okre­sie zimo­wym, powin­ny­śmy się na niej szcze­gól­nie skon­cen­tro­wać. W cie­płe, let­nie dni, któ­re powo­li…

Więcej
Uroda

Wszystko o kwasie hialuronowym

Czę­sto przy wybo­rze kre­mów suge­ru­je­my się tym, co obie­cu­ję nam pro­du­cent – czy­ta­my na opa­ko­wa­niu, że krem będzie inten­syw­nie nawil­żał, że skó­ra po nim będzie bar­dziej jędr­na, roz­świe­tlo­na. War­to jed­nak zgłę­bić taj­ni­ki tego, co tak…

Więcej