MakijażUroda

ESTÉE LAUDER BRONZE GODDESS MAKEUP COLLECTION

Doświadcz nie­zrów­na­nej ener­gii gorą­ce­go słoń­ca i zmy­sło­wych przy­jem­no­ści let­nich wie­czo­rów. Estée Lau­der przed­sta­wia NOWOŚĆ! Bron­ze God­dess Makeup Col­lec­tion for Sum­mer 2018 – luku­su­so­wą, sło­necz­ną kolek­cję, któ­ra przy­wo­dzi na myśl nie­koń­czą­ce się let­nie noce.  BRONZE GODDESS…

Więcej
MakijażUroda

LONG WEAR SPARKLE STICK/Bobbi Brown

Świe­tli­sty maki­jaż oczu, któ­ry pozo­sta­nie nie­ska­zi­tel­ny cały dzień – taki efekt pozwa­la uzy­skać Long Wear Par­kle Stick od Bob­bi Brow, nowa odsło­na kul­to­we­go Long-Wear Cre­am Sha­dow Stick. Pod­kre­śle­nie i roz­świe­tle­nie oczu z per­ło­wym cie­niem Bob­bi…

Więcej
NewsroomUroda

Jak zadbać o cerę po zimie?

Teraz Two­ja cera może się wyda­wać bar­dziej sza­ra i szorst­ka, bywa i tak, że sta­ła się bar­dziej kapry­śna i zaczę­ła spra­wiać Ci pro­ble­my – poja­wi­ły się na niej nie­do­sko­na­ło­ści czy uczu­le­nia. Nie ma się co…

Więcej
UrodaWłosy

Piękne włosy po zimie

Pięk­ne wło­sy są naszą wizy­tów­ką – dla­te­go na praw­dę war­to o nie zadbać, szcze­gól­nie po zimie, kie­dy nara­żo­ne były na czyn­ni­ki zewnętrz­ne takie jak wiatr i mróz. Jeśli Two­je wło­sy wyglą­da­ją gorzej niż zwy­kle a…

Więcej
MakijażUroda

Chanel Beauty Talks

Chce­cie poznać naj­now­sze tren­dy beau­ty pro­sto od maki­ja­ży­stów fran­cu­skie­go domu mody? Tym razem mar­ka wspól­nie z Lucią Pią, glo­bal­ną dyrek­tor kre­atyw­ną i pro­jek­tant­ką kolo­rów Cha­nel oraz amba­sa­dor­ką, aktor­ką i model­ką Lily-Rose Depp stwo­rzy­ła film video…

Więcej
MakijażUroda

Fenomen czerwonych ust Francuzek

Pierw­sza myśl któ­ra przy­cho­dzi Wam do gło­wy, gdy myśli­cie o fran­cu­skim maki­ja­żu? Oczy­wi­ście, że czer­wo­ne usta! Nie od dziś na całym świe­cie per­fek­cyj­nie nie­ide­al­ne Fran­cuz­ki są syno­ni­mem kla­sy, sty­lu i pięk­na. Dla­cze­go tak bar­dzo je…

Więcej
NewsroomUroda

TOM FORD EAU DE SOLEIL BLANC

TOM FORD przed­sta­wia EAU DE SOLEIL BLANC, urze­ka­ją­cy cytru­so­wy zapach, przy­wo­dzą­cy na myśl iskrzą­ce pro­mie­nie słoń­ca i zmy­sło­wy blask nie­ba odbi­ja­ją­ce­go się w wodzie. Tom Ford Eau De Sole­il Blanc to odświe­ża­ją­ca woda toa­le­to­wa na…

Więcej
MakijażUroda

DREAMING OF CAPRI - wiosenna kolekcja marki BOBBI BROWN

Lśnią­ca skó­ra, powie­ki pod­kre­ślo­ne linią  w kolo­rze głę­bo­kie­go gra­na­tu, czer­wo­ne paznok­cie oraz usta mówią­ce – la dolce vita! Wio­sen­na kolek­cja Bob­bi Brown  to pro­mien­ny maki­jaż przy­wo­łu­ją­cy kra­jo­bra­zy wyspy Capri. Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia wio­sen­nej kolek­cji była prze­pięk­na…

Więcej
Uroda

D'ALCHÉMY HOLISTIC SKINCARE - NOWA JAKOŚĆ W KOSMETYCE NATURALNEJ!

D’ALCHÉMY to nowa mar­ka natu­ral­nych i orga­nicz­nych pre­pa­ra­tów pie­lę­gna­cyj­nych o dzia­ła­niu anti-aging. Kie­ro­wa­na jest do świa­do­mych kon­su­men­tów, dba­ją­cych o zdro­wie, uro­dę i kon­dy­cję fizycz­ną. „Natu­ral­ne pięk­no” według D’ALCHÉMY to przede wszyst­kim olśnie­wa­ją­cą cera, będą­ca odzwier­cie­dle­niem…

Więcej