NewsroomUroda

CHANEL Fragrance & Beauty Boutique w Warszawie

CHANEL otwie­ra swój pierw­szy butik w Pol­sce, w Gale­rii Moko­tów w War­sza­wie. Wyjąt­ko­wy wystrój tego miej­sca, poświę­co­ne­go zapa­chom oraz pro­duk­tom do maki­ja­żu i pie­lę­gna­cji, na nowo inter­pre­tu­je kody i este­ty­kę CHANEL. Butik ten wpro­wa­dza CHANEL…

Więcej
MakijażUroda

Naturalne szminki Nude by Nature

Praw­dzi­wa rewo­lu­cja na ryn­ku kosme­ty­ków – mar­ka Nude by Natu­re stwo­rzy­ła w 100% natu­ral­ne pomad­ki: bez kar­mi­nu, para­fi­ny, para­be­nów, smo­ły poga­zo­wej i innych sub­stan­cji syn­te­tycz­nych. Spo­śród nie­szko­dli­wych pro­duk­tów do ust w natu­ral­nych a zara­zem klasycznych…

Więcej
NewsroomUrodaWłosy

Efekt marmuru na nowych szczotkach Original Tangle Teezer

Naelek­try­zo­wa­ne, suche i łam­li­we – takie są nasze wło­sy jesie­nią. A nasze kosme­tycz­ki? Naj­czę­ściej opa­trzo­ne samy­mi ciem­ny­mi dodat­ka­mi. Czas zacząć trak­to­wać nasze wło­sy tak by błysz­cza­ły nie­za­leż­nie od pory roku, a kosme­tycz­kom dodać cze­goś stylowego.…

Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

Rewolucyjne serum naprawcze pod oczy Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery

Estee Lau­der, pio­nier w bada­niach nad cyklem dobo­wym komó­rek skó­ry i odno­wą komó­rek powięk­szył wła­śnie linię kosme­ty­ków Advan­ce Night Repa­ir Estee Lau­der o kolej­ne serum napraw­cze, któ­re dzia­ła cuda. Sil­ną, tym razem dzie­się­cio­krot­nie skon­cen­tro­wa­ną technologię…

Więcej
NewsroomUroda

Nowa linia kosmetyków do włosów od YOPE

Pol­ska mar­ka kosme­ty­ków YOPE powsta­ła z miło­ści do natu­ry i ofe­ru­je wszyst­ko, co w niej naj­lep­sze, dba­jąc o czy­stość w domu, pie­lę­gna­cję rąk i cia­ła, a od nie­daw­na tak­że wło­sów! Poznaj­cie naj­now­szą linię eko­lo­gicz­nych szamponów…

Więcej
UrodaVers24 favorites

TOP 7 produktów dla włosów, które uwielbiają modelki

Sesje zdję­cio­we, przy­miar­ki, poka­zy mody – wło­sy model­ki pod­czas pra­cy nie­mal codzien­nie nara­żo­ne są na licz­ne uszko­dze­nia. Tony lakie­rów do wło­sów, tapi­ro­wa­nie, wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry czy far­bo­wa­nie spra­wia­ją, że sta­ją się cien­kie i tra­cą swój naturalny…

Więcej
MakijażNewsroomUroda

Marka, którą musisz znać - SAY MAKEUP

Maki­jaż to sztu­ka, a każ­da artyst­ka ma swo­je ulu­bio­ne narzę­dzie pra­cy – pędz­le. Akce­so­ria, bez któ­rych żaden make-up nie może się udać. Mar­ka SAY MAKEUP dosko­na­le zna zasa­dy per­fek­cyj­ne­go maki­ja­żu, dla­te­go stwo­rzy­ła 12 uni­kal­nych pędzli…

Więcej
Uroda

TONER – CO TO JEST I JAK GO APLIKOWAĆ?

Jed­nym z głów­nych rytu­ałów w pie­lę­gna­cji Kore­anek jest toni­zo­wa­nie cery, czy­li przy­wró­ce­nie jej rów­no­wa­gi kwa­so­wo-zasa­do­wej, naru­sza­nej przez kosme­ty­ki myją­ce. Dla­te­go w oczysz­cza­niu skó­ry pomoc­ne są wła­śnie tone­ry, któ­re odpo­wia­da­ją za pra­wi­dło­we pH. To wła­śnie teraz…

Więcej
NewsroomUroda

Nowy produkt od Clinique - Dramatically Different™ Hydrating Jelly

Co to jest: 100% prze­zro­czy­sta, lek­ka, bez­ole­jo­wa, wod­no-żelo­­wa for­mu­ła, któ­ra nawil­ża, rege­ne­ru­je barie­rę skó­ry i codzien­nie chro­ni skó­rę przed zanie­czysz­cze­nia­mi dzię­ki tech­no­lo­gii Cle­­an-Shield Tech­no­lo­gyTM. Jak dzia­ła: Zatrzy­mu­je to, co dobre, na przy­kład nawil­że­nie, i odfil­tro­wu­je to,…

Więcej
NewsroomUroda

Poznajcie Crème Prodigieuse Boost - nową, odżywczą linię kosmetyków Nuxe korygujących pierwsze oznaki starzenia

Zastrzyk ener­gii dla Two­jej skó­ry i mak­sy­mal­ne odży­wie­nie. Mło­dość, roz­świe­tle­nie i świe­żość. Naj­now­sza linia kosme­ty­ków Nuxe Crème Pro­di­gieu­se Boost z anty­ok­sy­da­cyj­nym kom­plek­sem z kwia­tu jaśmi­nu, prze­zna­czo­na jest dla kobiet już od 25 roku życia, pomagając…

Więcej