NewsroomUroda

Z Nowego Jorku do Warszawy – REDKEN

Surowe, loftowe wnętrze gdzieś na warszawskiej Pradze – czy można było wybrać lepsze miejsce w stolicy na premierę amerykańskiej marki, która właśnie wchodzi na nasz rynek? Poznajcie REDKEN – markę dla wymagających, która oferuje szeroką gamę profesjonalnych produktów do włosów.

 REDKEN już w Polsce Redken zespół w Polsce

Redak­cja Vers-24 wzię­ła udział w nie­zwy­kłym even­cie inau­gu­ru­ją­cym pro­duk­ty do kolo­ry­za­cji, pie­lę­gna­cji i sty­li­za­cji wło­sów w iście nowo­jor­skim sty­lu. Oprócz całej gamy pro­duk­tów dedy­ko­wa­nym kobie­tom, REDKEN posia­da sze­ro­ką ofer­tę kosme­ty­ków prze­zna­czo­nych wyłącz­nie dla męż­czyzn – REDKEN BREWS. 

REDKEN, któ­ra na ryn­ku jest już od nie­speł­na 60 lat powsta­ła w wyni­ku inspi­ra­cji ame­ry­kań­skiej aktor­ki Pau­li Kent, któ­ra wspól­nie ze swo­im fry­zje­rem – Jheri’m Red­din­giem zaini­cjo­wa­ła imple­men­ta­cję sub­stan­cji odży­wia­ją­cych i pie­lę­gnu­ją­cych wło­sy w kosme­ty­ki do sty­li­za­cji. Roz­po­czy­na­jąc od trzech pro­duk­tów, mar­ka w cią­gu kolej­nych lat zaczę­ła roz­wi­jać swo­je eks­klu­zyw­ne tech­no­lo­gie pro­te­ino­we, by móc obec­nie pochwa­lić się ponad 60 świa­to­wy­mi paten­ta­mi pro­duk­to­wy­mi i skład­ni­ko­wy­mi. REDKEN to pro­ste roz­wią­za­nia dosto­so­wa­ne do spe­cy­ficz­nych potrzeb wło­sów, poprzez uch odży­wia­nie wyłącz­nie wyso­ce wyse­lek­cjo­no­wa­ny­mi skład­ni­ka­mi wspie­ra­ją­cy­mi pro­ces wewnętrz­nej trans­for­ma­cji struk­tu­ry wło­sów.

Suk­ces mar­ki nie­wąt­pli­wie tkwi w sil­nej inspi­ra­cji modą, ame­ry­kań­ską metro­po­lią i inno­wa­cja­mi, dzię­ki któ­rym sta­le podą­ża ona z duchem cza­su, a współ­pra­ca z auto­ry­te­ta­mi w świe­cie fry­zjer­stwa, m.in. Josh Wood czy Guido Palau spra­wia, że REDKEN jest zawsze tam, gdzie rodzą się naj­now­sze tren­dy. 

Redken zespół w Polsce Redken zespół w Polsce Redken zespół w Polsce Redken zespół w Polsce profesjonalne produkty do włosów REDKEN profesjonalne produkty do włosów REDKEN Redken zespół w Polsce, koloryzacja REDKEN Redken zespół w Polsce, koloryzacja REDKEN

Redken zespół w Polsce, koloryzacja REDKEN

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka, mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Grze­gorz Pastuszak/materiały pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy