NewsroomUrodaVers24 favorites

Doskonała pielęgnacja dojrzałej skóry – nowa linia Excellage

Na przestrzeni lat zdecydowanie zmieniło się podejście do starzenia się skóry oraz jej pielęgnacji. Kobiety są coraz bardziej świadome swojego wewnętrznego piękna i nie opierają swoich pragnień na nierealistycznych obietnicach. Od produktów pielęgnacyjnych wymagają dobrej jakości składników, luksusowych doznań i odpowiedzi na podstawowe potrzeby ich skóry. O nowym holistycznym podejściu do pielęgnacji skóry dojrzałej, opartej na wspieraniu komunikacji międzykomórkowej opowiada Malwina Zasada, Training Manager i ekspert marki Institut Esthederm.

 linia Excellage, EXCELLAGE SERUM

Komu­ni­ka­cja mię­dzy­ko­mór­ko­wa to pod­sta­wa

U pod­staw zdro­wej skó­ry leży sta­ła i sku­tecz­na komu­ni­ka­cja mię­dzy­ko­mór­ko­wa. Zakłó­ce­nie i osła­bie­nie tej komu­ni­ka­cji, zwią­za­ne z pro­ce­sem sta­rze­nia się, wpły­wa na utra­tę spo­isto­ści połą­cze­nia warstw skó­ry wła­ści­wej i naskór­ka, zmniej­sze­nie ilo­ści kola­ge­nu, ela­sty­ny, kwa­su hia­lu­ro­no­we­go oraz naru­sze­nie barie­ry ochron­nej skó­ry. Wszyst­ko to pro­wa­dzi do zmniej­sze­nia gęsto­ści, spad­ku odży­wie­nia i nawil­że­nia skó­ry oraz utra­ty bla­sku. Dla­te­go tak istot­ne jest sty­mu­lo­wa­nie i przy­wra­ca­nie wła­ści­wej komu­ni­ka­cji mię­dzy­ko­mór­ko­wej. 

Nasza skó­ra jest ultra-dyna­micz­nym sys­te­mem, któ­re­go komór­ki komu­ni­ku­ją się nie tyl­ko mie­dzy sobą, ale tak­że ze śro­do­wi­skiem wewnętrz­nym i zewnętrz­nym. Ope­ru­ją zwłasz­cza za pomo­cą konek­syn lub mole­kuł funk­cjo­nal­nych mię­dzy komór­ka­mi regu­lu­jąc pod­sta­wo­we funk­cje komó­rek: oddy­cha­nie, odży­wia­nie, ochro­nę, odbu­do­wę, utrzy­my­wa­nie odpo­wied­nie­go pozio­mu pH czy maga­zy­no­wa­nie soli mine­ral­nych. To spra­wia, że komór­ki są dyna­micz­ne, adap­ta­cyj­ne, inte­rak­tyw­ne i peł­ne ener­gii. Osła­bie­nie lub izo­la­cja może wywo­łać pro­ce­sy auto­de­struk­cyj­ne w komór­ce lub naru­szyć jej rów­no­wa­gę. Zakłó­ce­nia w komu­ni­ka­cji wpły­wa­ją na spraw­ność wie­lu pod­sta­wo­wych funk­cji skó­ry, w wyni­ku cze­go nastę­pu­je jej pro­ces sta­rze­nia.” – tłu­ma­czy Mal­wi­na Zasa­da.

Dba­łość o komu­ni­ka­cję mię­dzy­ko­mór­ko­wą wywo­dzi się nato­miast z eko­bio­lo­gii, któ­ra sta­wia na wzmoc­nie­nie funk­cjo­nal­nych i adap­ta­cyj­nych mecha­ni­zmów skó­ry. Eko­bio­lo­gia to nowe uni­ka­to­we podej­ście do two­rze­nia kosme­ty­ków, trak­tu­ją­ce skó­rę jako eko­sys­tem, wcho­dzą­cy w nie­ustan­ną reak­cję ze swo­im śro­do­wi­skiem.

Pozy­tyw­ne, holi­stycz­ne podej­ście do pie­lę­gna­cji skó­ry doj­rza­łej

 Sta­rze­nie się jest natu­ral­nym pro­ce­sem bio­lo­gicz­nym, zwią­za­nym z czyn­ni­ka­mi wewnętrz­ny­mi: stre­sem oksy­da­cyj­nym i zmia­na­mi w pro­duk­cji hor­mo­nów, zaostrzo­nym przez czyn­ni­ki zewnętrz­ne, któ­re zakłó­ca­ją pra­cę eko­sys­te­mu skó­ry. Nowa linia Excel­la­ge jest odpo­wie­dzią na dzi­siej­sze ocze­ki­wa­nia kobiet doj­rza­łych, bazu­ją­cą na dosko­na­łej zna­jo­mo­ści mecha­ni­zmów funk­cjo­no­wa­nia skó­ry i pro­ce­sów jej sta­rze­nia, sta­wia­ją­ca na popra­wę gęsto­ści, roz­świe­tle­nie i odży­wie­nie. 

Nowy trend pozy­tyw­ne­go podej­ścia do sta­rze­nia się skó­ry i holi­stycz­nej pie­lę­gna­cji jest w peł­ni zgod­ny z filo­zo­fią Insti­tut Esthe­derm. Kobie­ty akcep­tu­ją swój wiek, są pew­ne sie­bie i wie­dzą, że ich pięk­no leży wewnątrz, a na zewnątrz prze­ja­wia się w posta­ci peł­nej bla­sku, dobrze odży­wio­nej skó­ry. Ocze­ku­ją przy­jem­nych, wydaj­nych, dobrych jako­ścio­wo pro­duk­tów pie­lę­gna­cyj­nych, odpo­wia­da­ją­cych na potrze­by ich skó­ry. Dla­te­go Insti­tut Esthe­derm skon­cen­tro­wał się na skład­ni­kach, któ­re mają przy­wra­cać komu­ni­ka­cję mię­dzy­ko­mór­ko­wą i wzmac­niać bio­lo­gicz­ne mecha­ni­zmy jej funk­cjo­no­wa­nia. Chce­my za wszel­ką cenę uni­kać zanie­czysz­czeń, czy nie­ak­tyw­nych kom­po­nen­tów kosme­ty­ków, sku­pia­jąc się tym samym na bio­mi­me­tycz­nych skład­ni­kach, roz­po­zna­wa­nych przez skó­rę, któ­re pobu­dza­ją natu­ral­ne mecha­ni­zmy. Linia Excel­la­ge to nauka o dosko­na­ło­ści, bazu­ją­ca na w peł­ni aktyw­nych skład­ni­kach i tech­no­lo­giach, inspi­ro­wa­nych skó­rą.” – tłu­ma­czy Mal­wi­na Zasa­da.

Rytu­ał dosko­na­le zadba­nej skó­ry 

Holi­stycz­ne podej­ście do pie­lę­gna­cji skó­ry w domo­wym zaci­szu to odpo­wied­nio dobra­ne kosme­ty­ki oraz ich pra­wi­dło­wa apli­ka­cja przy­no­szą­ca jed­no­cze­śnie przy­jem­ne dozna­nia. 

Wyjąt­ko­wo deli­kat­na oko­li­ca oka wyma­ga kom­bi­na­cji bez­piecz­nych skład­ni­ków aktyw­nych i posza­no­wa­nia mecha­ni­zmów jej funk­cjo­no­wa­nia. EXCELLAGE EYE CARE przy­wra­ca gęstość, odży­wia i roz­świe­tla. Dzię­ki tech­no­lo­gii prze­ciw­dzia­ła­ją­cej zmę­czo­nym oczom dre­nu­je, wzmac­nia i chro­ni skó­rę, przy­wra­ca­jąc mło­de spoj­rze­nie. Kofe­ina, rusko­ge­ni­na i kar­no­zy­na, odpro­wa­dza­ją wodę z naczyń lim­fa­tycz­nych, sty­mu­lu­ją mikro­cyr­ku­la­cję oraz chro­nią przed utle­nia­niem. Spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ny apli­ka­tor sta­no­wi ide­al­ne narzę­dzie do wyko­na­nia masa­żu. Poprzez sty­mu­lo­wa­nie mikro­krą­że­nia i efekt „krio” zwięk­sza sku­tecz­ność pie­lę­gna­cji “– opo­wia­da Mal­wi­na Zasa­da. 

Kolej­nym ele­men­tem pie­lę­gna­cji jest EXCELLAGE SERUM zapew­nia­ją­ce głę­bo­kie odży­wie­nie, odbu­do­wę gęsto­ści skó­ry, przy­wró­ce­nie jej bla­sku i wital­ność. Po jego zasto­so­wa­niu skó­ra jest bar­dziej napię­ta. Zmarszcz­ki i linie są mniej widocz­ne. Skó­ra jest aksa­mit­na i nawil­żo­na. Nawil­ża­ją­cy skład­nik bio­mi­me­tycz­ny zwięk­sza odbi­cie świa­tła na skó­rze, spra­wia­jąc, że cera jest jed­no­li­ta, a kolo­ryt wyrów­na­ny. EXCELLAGE CREAM to uwień­cze­nie codzien­ne­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go.  Jego apli­ka­cja zapew­nia głę­bo­kie odży­wie­nie, odbu­do­wę gęsto­ści i jędr­no­ści skó­ry, przy­wró­ce­nie jej bla­sku i wital­no­ści. Dzię­ki zawar­tym pig­men­tom powsta­je efekt wygła­dze­nia zmarsz­czek.

INSTITUT ESTHEDERM EXCELLAGE CREAM Głę­bo­ko odży­wia­ją­cy krem, przy­wra­ca­ją­cy gęstość i blask skó­rze doj­rza­łej. 430 zł/50 ml

INSTITUT ESTHEDERM EXCELLAGE EYE CARE Odży­wia­ją­cy krem pod oczy, popra­wia­ją­cy kon­tur oka –  efekt „otwar­tych oczu”, z wygła­dza­ją­cym apli­ka­to­rem. 321 zł/15 ml

INSTITUT ESTHEDERM EXCELLAGE SERUM Głę­bo­ko odży­wia­ją­ce serum, przy­wra­ca­ją­ce gęstość i blask skó­rze doj­rza­łej. 490 zł/30 ml

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Płyn micelarny - sprawdź, czy używasz go w poprawny sposób

Płyn mice­lar­ny to kosme­tycz­na zdo­bycz XXI wie­ku. To naj­ła­twiej­szy i naj­szyb­szy spo­sób pozby­wa­nia się maki­ja­żu z twa­rzy. Jest jed­nak pewien błąd, któ­ry popeł­nia wie­le osób w związ­ku ze sto­so­wa­niem pły­nu mice­lar­ne­go. Bez pie­cze­nia, bez pocie­ra,…
Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

Kosmetyki z witaminami, sprawdź jakie powinnaś wybrać!

Śmia­ło moż­na rzec, że wita­mi­ny od pew­ne­go cza­su są „naj­mod­niej­szy­mi” skład­ni­ka­mi kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. Z pew­no­ścią dosko­na­le zna­cie ich dzia­ła­nie na orga­nizm, ale czy zna­cie też ich wpływ na skó­rę? Jak to tak wła­ści­wie jest…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Zestawy świąteczne - Bioderma, Institut Esthederm

Nie zawsze jeste­śmy prze­ko­na­ni do zesta­wów świą­tecz­nych i zwy­kle sami woli­my dobrać bli­skim odpo­wied­nie pre­zen­ty. Tym­cza­sem w skle­pach i buti­kach aż roi się od zesta­wów świą­tecz­nych: peł­nych kosme­ty­ków do maki­ja­żu, akce­so­riów czy kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji.…
Więcej