MakijażUroda

Wymodeluj perfekcyjnie brwi z nowościami od IsaDory!

Jeszcze kilka lat temu lubiłyśmy zostawiać brwi same sobie. Jedynie wytrawne makijażystki umiały ujarzmić te parę włosów tak, by były idealne. Teraz to właśnie one stały się głównym elementem naszego makijażu, z sukcesem eliminując z tego miejsca usta. IsaDora w swojej kolekcji wiosennej przedstawia produkty do perfekcyjnego modelowania brwi – perfekcyjną, pudrową i stożkową kredkę oraz żel do brwi – które nadadzą im ponadczasowego charakteru.

Isadora brwi vers 24

Zanim zabie­rze­my się za pod­kre­śla­nie naszych brwi, war­to dopa­so­wać je do kształ­tu naszej twa­rzy. W tym celu na pew­no pomo­że kosme­tycz­ka, któ­ra wyre­gu­lu­je je za pomo­cą wosku, nit­ki czy pese­ty. Następ­nie w zależ­no­ści od efek­tu jaki chce­my uzy­skać, gęsto­ści i kolo­ru – wybie­ra­my odpo­wied­nie pod­kre­śle­nie. Isa­Do­ra na wio­snę przy­go­to­wa­ła 4 pro­po­zy­cje maki­ja­żu– od deli­kat­ne­go po moc­niej­szy – któ­ry uzy­ska­my dzię­ki tym nowym pro­duk­tom do brwi. 

Dla tych, któ­rzy posia­da­ją brwi gęste i ciem­ne, wystar­czy jedy­nie deli­kat­nie je pod­kre­ślić. W tym spraw­dzi się świet­nie tusz w żelu ze szczo­tecz­ką Brow Sha­ping Gel. Nada im struk­tu­ry i prze­cze­sze. Nakła­da­my na szczo­tecz­kę nie­wiel­ką ilość żelu, któ­ry nie jest bar­dzo napig­men­to­wa­ny. Brwi cze­sze­my zgod­nie z uło­że­niem wło­sków, pamię­ta­jąc by każ­dy z wło­sów był mniej wię­cej obok sie­bie. Utrwa­li on wybra­ny kształt brwi i nada mi bla­sku. Żel jest dostęp­ny w dwóch kolo­rach: Light Brown i Dark Brown.

Przy brwiach mniej gęstych, waż­ne jest by nadać im popraw­ny kon­tur. By sub­tel­nie je wypeł­nić, może­my się­gnąć po stoż­ko­wą kred­kę do brwi ze szczo­tecz­ką Sculp­ting Brow Pen with Brush. Pro­dukt jest mięk­ki, ale dzia­ła podob­nie do kred­ki. Naj­pierw nakre­śla­my nim kon­tur, któ­ry póź­niej zgod­nie z kie­run­kiem uło­że­nia brwi wypeł­nia­my. Potem wystar­czy lek­ko pocią­gnąć szczo­tecz­ką umiesz­czo­ną z dru­giej stro­ny kred­ki, by lek­ko zblen­do­wać i ide­al­nie uło­żyć brwi. Do wybo­ru w trzech kolo­rach: Dark Brown, Medium Brown i Light Brown. 

Pudro­wa kred­ka do brwi ze szczo­tecz­ką Brow Powder Pen to kred­ka bar­dzo podob­na struk­tu­rą do cie­nia do brwi. Nakre­śli­my nią porząd­ny natu­ral­ny kon­tur, a potem wyrów­na­my dol­ny i gór­ny kon­tur. Kred­ka jest na tyle mięk­ka, że może­my ją bez obaw stop­nio­wać i blen­do­wać. Może­my nią tak­że moc­no pod­kre­ślić brwi. Kred­ka powsta­ła w pię­ciu, mato­wych kolo­rach, by moż­na było ją ide­al­nie dopa­so­wać do naszej kar­na­cji i kolo­ru wło­sów: Black, Dark Brown, Medium Brown, Light Brown oraz Tau­pe.

Pre­cy­zyj­na kred­ka do brwi Pre­ci­sion Brow Pen Water­pro­of to pro­dukt dla osób, któ­re chcą dokład­nie pod­kre­ślić brwi w natu­ral­ny spo­sób. Jej lek­ka for­mu­ła spra­wia, że nakła­da­nie jej nie będzie przy­po­mi­na­ło ryso­wa­nia, lecz lek­kie­go zary­so­wy­wa­nia. Jest cien­ka, dzię­ki cze­mu pozwa­la na osią­gnię­cie wyjąt­ko­wo natu­ral­ne­go efek­tu – wło­sków, mimo dosyć dużej pig­men­ta­cji. Powsta­ła w trzech kolo­rach: Dark Brown, Medium Brown oraz Tau­pe. 

Maki­jaż brwi nigdy wcze­śniej nie był tak pro­sty! 

Spró­buj już dziś i bądź na wio­snę #isa­do­ra­ble!

Wio­sen­na kolek­cja dostęp­na na skle­pie onli­ne www.sklep-isadora.pl oraz w dro­ge­riach tra­dy­cyj­nych na tere­nie całe­go kra­ju. 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Świeże, promienne spojrzenie z IsaDora Nature Enhanced Lenght Mascara

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra każ­de­go roku poma­ga kobie­tom pod­kre­ślić ich pięk­no, ofe­ru­jąc kosme­ty­ki do maki­ja­żu inspi­ro­wa­ne naj­now­szy­mi tren­da­mi w świe­cie mody i beau­ty. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że tej wio­sny będzie­my się cie­szyć pro­mien­ną,…
Więcej
Uroda

Magnetyzujące spojrzenie w 10 sekund - IsaDora 10 Sec High Impact Volume

Uwiel­bia­na przez kobie­ty na całym świe­cie za nie­per­fu­mo­wa­ne, ide­al­ne for­mu­ły, a jed­no­cze­śnie peł­ne kolo­rów i ele­ganc­kich opa­ko­wań kosme­ty­ków do maki­ja­żu – szwedz­ka mar­ka Isa­Do­ra zosta­ła stwo­rzo­na z myślą o kobie­tach w róż­nym wie­ku. Isa­Do­ra z…
Więcej
MakijażUroda

Trwałość i kolor bez poprawek - wodoodporne cienie w płynie IsaDora Active All Day Wear 

Szwedz­ka mar­ka kosme­ty­ków do maki­ja­żu Isa­Do­ra po raz kolej­ny wycho­dzi kobie­tom na prze­ciw, obok wyso­kiej jako­ści ofe­ru­jąc naj­now­sze roz­wią­za­nia. A wszyst­ko po to, by codzien­ny maki­jaż nie zawie­rał rano zbyt wie­le cza­su, a jed­no­cze­śnie pozo­sta­wał…
Więcej