UrodaVers24 favorites

Olejki do demakijażu – pielęgnują i odżywiają

Kobiety je pokochały. Nic dziwnego, skoro pielęgnują i odżywiają – olejki do demakijażu twarzy, które obecnie są nieodłączną częścią codziennej pielęgnacji. I chociaż do tej pory kojarzyły się głównie z zasadami koreańskiej pielęgnacji, mają znacznie większe znaczenie. W każdej łazience kosmetyk o konsystencji olejku jest niezbędny. Co więcej, mogą być używane przez posiadaczki tłustej cery. 

olejki do mycia twarzy

NUXE, Sen­sai, Cha­nel, Belif, MAC, IT’S SKIN, SKIN79, DHC, Holi­ka Holi­ka

Dla­cze­go w dema­ki­ja­żu naj­le­piej spraw­dza­ją się wła­śnie olej­ki? Są dla naszej cery znacz­nie łagod­niej­sze niż żele, pian­ki czy pły­ny mice­lar­ne Per­fek­cyj­nie zwal­cza­ją wszel­kie zanie­czysz­cze­nia, a w myśl zasa­dy tłuszcz roz­pusz­cza tłuszcz, naj­le­piej radzą sobie nawet z wodo­od­por­nym maki­ja­żem. Bez wąt­pie­nia zale­tą olej­ków do dema­ki­ja­żu jest ich deli­kat­na, pie­lę­gnu­ją­ca for­mu­ła, w żaden spo­sób nie podraż­nia­ją­ca skó­ry. Nie wysu­sza­ją, podraż­nia­ją i nie pozo­sta­wia­ją naszą barie­rę hydro­li­pi­do­wą zupeł­nie nie­na­ru­szo­ną. Spraw­dzą się zarów­no u osób ze skó­rą suchą czy wraż­li­wą.  Do wybo­ru mamy tak­że sze­reg natu­ral­nych olej­ków: rycy­no­wy, mig­da­ło­wy, z awo­ka­do, jed­nak zde­cy­do­wa­nie war­to rów­nież spraw­dzić kosme­tycz­ne pro­po­zy­cje. Olej­ki do dema­ki­ja­żu nakła­da się zwy­kle bez­po­śred­nio na suchą twarz i deli­kat­nie masu­je skó­rę. Po wszyst­kim wystar­czy zmyć go let­nią wodą. 

Jedwa­bi­sta kon­sy­sten­cja olej­ku z płat­ka­mi róży (Nuxe) zawie­ra tech­no­lo­gię odwró­co­nych mice­li oraz duet olej­ków roślin­nych. Wszyst­ko po to, by sku­tecz­nie usu­wać nawet naj­bar­dziej opor­ny maki­jaż. Jego sekre­tem jest eks­klu­zyw­ne połą­cze­nie orga­nicz­ne­go olej­ku sza­fra­no­we­go oraz eks­trak­tu olej­ko­we­go z róży z inno­wa­cyj­ną tech­no­lo­gią odwró­co­nych mice­li. Dzię­ki temu usu­wa wszel­kie zanie­czysz­cze­nia zgro­ma­dzo­ne na powierzch­ni skó­ry w trak­cie dnia, jed­no­cze­śnie nie uszka­dza­jąc jej płasz­cza hydro­li­pi­do­we­go. Nawil­ża­ją­cy ole­jek do oczysz­cza­nia skó­ry twa­rzy All Kill Cle­an­sing-oil (Holi­ka Holi­ka) i obec­ność w nim mikro­kap­su­łek, zapew­nia­ją mięk­kość i nawil­że­nie, bez nie­przy­jem­ne­go efek­tu ścią­gnię­cia. Ole­jek prze­zna­czo­ny do skó­ry nor­mal­nej, suchej, wraż­li­wej, a tak­że podraż­nio­nej przez czyn­ni­ki zewnętrz­ne: wiatr, mróz czy zanie­czysz­cze­nia. Sil­nie nawil­ża­ją­cy. L’Huile Anti-pol­lu­tion (Cha­nel) sku­tecz­nie usu­wa maki­jaż – nawet trwa­łe i wodo­od­por­ne for­mu­ły, zacho­wu­jąc przy tym rów­no­wa­gę skó­ry. Rów­no­cze­śnie uwal­nia skó­rę od kurzu i sub­stan­cji zanie­czysz­cza­ją­cych śro­do­wi­sko. Pod wpły­wem deli­kat­ne­go, zmy­sło­we­go olej­ku skó­ra natych­miast sta­je się ela­stycz­na, pro­mien­na, a przede wszyst­kim ide­al­nie oczysz­czo­na z maki­ja­żu. Myją­cy ole­jek Cle­anest Coco­nut (SKIN79) dzię­ki dosko­na­łej przy­czep­no­ści spra­wia, że w cza­sie kil­ku­se­kun­do­we­go masa­żu twa­rzy skó­ra zosta­je dokład­nie oczysz­czo­na z maki­ja­żu, zanie­czysz­czeń śro­do­wi­sko­wych oraz sebum – a wszyst­ko to bez naru­sza­nia barie­ry hydro­li­pi­do­wej. Bazą tego olej­ku jest połą­cze­nie neu­tral­ne­go dla skó­ry, ale świet­nie roz­pusz­cza­ją­ce­go zanie­czysz­cze­nia ole­ju mine­ral­ne­go z dobro­czyn­nie dzia­ła­ją­cym ole­jem z kro­ko­sza bar­wier­skie­go, któ­ry zna­ny jest ze swe­go dzia­ła­nia odżyw­cze­go, rege­ne­ru­ją­ce­go i prze­ciw­zmarszcz­ko­we­go, a tak­że ole­ju koko­so­we­go o dzia­ła­niu łago­dzą­cym, odka­ża­ją­cym i bak­te­rio­bój­czym. Nie ma olej­ku, któ­ry sku­tecz­niej usu­nął­by nawet naj­bar­dziej trwa­ły, wodo­od­por­ny maki­jaż – ole­jek do dema­ki­ja­żu Cle­an­se Off Oil (MAC Cosme­tics) zawie­ra skład­ni­ki pocho­dze­nia bota­nicz­ne­go, któ­re wygła­dza­ją i odży­wia­ją skó­rę, tj. psze­ni­cę, wie­sio­łek, oli­wę, ole­jek Jojo­ba. Ole­jek z zawar­to­ścią wita­mi­ny E popra­wia ogól­ną kon­dy­cję skó­ry, pozo­sta­wia­jąc ją mięk­ką i gład­ką. Deep Cle­an­sing Oil (DHC) dosko­na­le usu­wa nad­miar sebum, maki­jaż, zabru­dze­nia i inne zanie­czysz­cze­nia zaty­ka­ją­ce pory. Dzię­ki roz­pusz­czal­nej w wodzie for­mu­le jest nie tyl­ko bar­dzo sku­tecz­ny, ale i wydaj­ny. Zawie­ra oli­wę z oli­wek, eks­trakt z roz­ma­ry­nu oraz wita­mi­nę E, któ­re odży­wia­ją i nawil­ża­ją skó­rę. Żelo­wy ole­jek oczysz­cza­ją­cy (BELIF) o ultra lek­kiej for­mu­le sku­tecz­nie usu­wa zanie­czysz­cze­nia i maki­jaż, nie wysu­sza­jąc przy tym skó­ry. Pozo­sta­wia czy­stą i pro­mien­ną cerę, a jego skład­ni­ki zmięk­cza­ją­ce chro­nią skó­rę i utrzy­mu­ją nawil­że­nie. Jedwa­bi­sta for­mu­ła, wzbo­ga­co­na olej­kiem z oli­wy i olej­kiem maca­da­mia, chro­ni hydro­li­pi­do­wy płaszcz skó­ry pozo­sta­wia­jąc cerę pro­mien­ną, a eks­trak­ty roślin­ne o wła­ści­wo­ściach koją­cych i oczysz­cza­ją­cych przy­wra­ca­ją skó­rze zdro­wy wygląd. Poszu­ku­jesz olej­ku do dema­ki­ja­żu, któ­ry nie spra­wia pro­ble­mów ze spłu­ki­wa­niem? Odpo­wied­ni dla wszyst­kich typów cery będzie deli­kat­ny ole­jek (Sen­sai) – sku­tecz­nie zmy­wa maki­jaż i zapew­nia skó­rze świe­żość. Ten ole­jek (IT’S SKIN) dosko­na­le usu­wa maki­jaż, zanie­czysz­cze­nia oraz nad­miar sebum. Twarz natych­miast sta­je się wyraź­nie odświe­żo­na, a pory skó­ry per­fek­cyj­nie oczysz­czo­ne. Dzię­ki zawar­to­ści kwa­su gli­ko­lo­we­go oraz zna­nych z wła­ści­wo­ści złusz­cza­ją­cych owo­ców, m.in. tru­skaw­ki, kiwi czy jabł­ka, wspo­ma­ga natu­ral­ny pro­ces złusz­cza­nia mar­twe­go naskór­ka, dzię­ki cze­mu skó­ra sta­je się wygła­dzo­na, peł­na natu­ral­ne­go bla­sku oraz nie­zwy­kle przy­jem­na w doty­ku.  Odpo­wied­ni dla każ­de­go rodza­ju cery, a dzię­ki spe­cjal­nej for­mu­le zamie­nia­ją­cej się w emul­sję, nie pozo­sta­wia uczu­cia lep­ko­ści oraz nie powo­du­je powsta­wa­nia zaskór­ni­ków.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Odzyskaj wewnętrzną harmonię z najnowszą linią Nuxe Body Rêve de thé

Naj­now­sza, rewi­ta­li­zu­ją­ca linia z serii Body mar­ki Nuxe Rêve de thé dzię­ki kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji pozwo­li odzy­skać wewnętrz­ną har­mo­nię nie tyl­ko cia­łu, ale i zmy­słom. Ta wyjąt­ko­wa pie­lę­gna­cja o ultra­zmy­sło­wej kon­sy­sten­cji cho­ciaż na chwi­lę pozwo­li zapo­mnieć…
Więcej
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej