UrodaVers24 favorites

Skuteczne peelingi do twarzy i ciała

Zwykle w łazience mamy pod ręką setki kosmetyków i produktów do pielęgnacji włosów czy skóry. Ale czy wśród nich znajduje się dobry peeling do twarzy i ciała? Peelingi są niezbędne, jeśli zależy Ci na utrzymaniu zdrowej, gładkiej skóry. Połączenie złuszczania, oczyszczania i masażu w jednym, który prócz korzyści w postaci miękkiej skóry i cudownego zapachu, jest dla nas po prostu zdrowy. W dodatku możesz zrobić go sama w domu albo kupić gotowy w sklepie – peeling to obowiązkowy punkt każdego dnia pod prysznicem.  

 

Skuteczne peelingi do twarzy

Peelin­gi do twa­rzy: Zia­ja, Der­me­dic, Cha­nel, Holi­ka Holi­ka, Baxter of Cali­for­nia, Der­ma­lo­gi­ca

Skuteczne peelingi do ciała

Peelin­gi do cia­ła: Hagi, Sepho­ra, Pat&Rub by Kin­ga Rusin, Nuxe, The Body Shop, Frank­Bo­dy

Któ­re peelin­gi do twa­rzy i cia­ła popra­wią zdro­wie i kon­dy­cję Two­jej skó­ry? To świet­na oka­zja do zaaran­żo­wa­nia domo­we­go spa w zaci­szu wła­snej łazien­ki. Jakie korzy­ści pły­ną z regu­lar­nych peelin­gów?

Podob­nie jak komór­ki Two­jej skó­ry twa­rzy, komór­ki cia­ła regu­lar­nie się zuży­wa­ją. A wszyst­ko po to, by pod spodem odkryć zupeł­nie  nową, zdrow­szą skó­rę. Pro­ces sta­rze­nia komó­rek wraz z wie­kiem przy­spie­sza. Jeśli chcesz go zatrzy­mać, koniecz­nie regu­lar­nie się­gaj po peeling do cia­ła, któ­ry dzia­ła na kil­ka spo­so­bów: kie­dy wyko­nu­jesz masaż, złusz­cza­ją­ce gra­nul­ki poma­ga­ją ode­rwać mar­twą skó­rę, a już samo dzia­ła­nie pocie­ra­ją­ce wspo­ma­ga krą­że­nie i pra­cę węzłów chłon­nych, zwięk­sza­jąc prze­pływ krwi do powierzch­ni skó­ry. Dodat­ko­wo, po głę­bo­kim peelin­gu Two­ja skó­ra będzie w sta­nie lepiej zaab­sor­bo­wać każ­dy krem nawil­ża­ją­cy. Zale­tą peelin­gu jest nie­wąt­pli­wie to, że jak żaden inny zabieg zapew­nia uczu­cie odświe­że­nia, odprę­ża i polep­sza samo­po­czu­cie, a tym samym wpły­wa pozy­tyw­nie na nasz nastrój. 

Peelin­gi są rów­nież zba­wien­ne dla naszej twa­rzy – z każ­dym dniem gro­ma­dzi się na niej brud oraz pozo­sta­ło­ści mar­twych komó­rek skó­ry, co może spra­wiać, że cera sta­je się mato­wa. Złusz­cza­ją­ce peelin­gi do twa­rzy to ide­al­ne roz­wią­za­nie, któ­re pozo­sta­wia skó­rę czy­stą, gład­ką i pro­mien­ną, w dodat­ku świet­nie przy­go­to­wu­jąc ją do maki­ja­żu

Zazwy­czaj peeling cia­ła mają znacz­nie więk­sze czą­stecz­ki złusz­cza­ją­ce niż peeling do twa­rzy – wszyst­ko dla­te­go, że skó­ra na cie­le nie jest tak deli­kat­na jak skó­ra twa­rzy. Powszech­ny­mi skład­ni­ka­mi dro­ge­ryj­nych peelin­gów są sól, cukier i łupi­ny orze­chów. Nie­któ­re z nich zawie­ra­ją kwa­sy złusz­cza­ją­ce, któ­re poma­ga­ją w uzy­ska­niu jędr­nej i gład­kiej skó­ry czy kwas sali­cy­lo­wy, któ­ry łago­dzi podraż­nie­nia. Swój wła­sny, domo­wy peeling możesz zro­bić już z kil­ku skład­ni­ków, np. oli­wy z oli­wek, mio­du, cukru, goź­dzi­ków, płat­ków owsia­nych, a nawet mie­lo­nej kawy, a doda­tek ulu­bio­nych olej­ków ete­rycz­nych zamie­ni Two­ją łazien­kę w luk­su­so­we spa.

Czy ist­nie­je peeling któ­ry usu­wa wszel­kie zanie­czysz­cze­nia, głę­bo­ko oczysz­cza, a jed­no­cze­śnie wygła­dza skó­rę? Żel-peeling Préci­sion (Cha­nel) usu­wa obumar­łe komór­ki skó­ry dokład­nie myjąc twarz. Dodat­ko­wo, roz­ja­śnia twarz i nada­je skó­rze jed­no­li­ty kolo­ryt. Enzy­ma­tycz­ny peeling do twa­rzy z eks­trak­tem z żółt­ka jaj­ka (Holi­ka Holi­ka Sle­ek Egg Skin Peeling Gel – Whi­te) sku­tecz­nie usu­wa mar­twe komór­ki skó­ry, absor­bu­je sebum ze skó­ry, oczysz­cza pory, a tak­że prze­ciw­dzia­ła powsta­wa­niu wypry­sków i zaskór­ni­ków. Co wię­cej, nie naru­sza natu­ral­nej war­stwy lipi­do­wej skó­ry i prze­ciw­dzia­ła dehy­dra­ta­cji jej komó­rek. Peeling zamy­ka pory, co sku­tecz­nie zapo­bie­ga aku­mu­la­cji bak­te­rii, nada­je tak­że skó­rze natu­ral­ne­go bla­sku. Dodat­ko­wo eks­trakt z żółt­ka jaj­ka sty­mu­lu­je enzy­my i gru­czo­ły skór­ne, widocz­nie wygła­dza skó­rę, prze­ciw­dzia­ła powsta­wa­niu zmarsz­czek i spo­wal­nia efekt sta­rze­nia się skó­ry. Peeling, któ­ry wzmac­nia cerę wraż­li­wą (Zia­ja Pro Peeling Enzy­ma­tycz­ny) z roz­sze­rzo­ny­mi naczyn­ka­mi i zaczer­wie­nie­nia­mi. Nie­moż­li­we – a jed­nak! Jego sku­tecz­ność  opie­ra się na wita­mi­nie C i E, eks­trak­tach roślin­nych z kasz­ta­now­ca, lipy i cytru­sa, pro­wi­ta­mi­nie B5, ole­ju baweł­nia­nym, kwa­sie mig­da­ło­wym i aze­la­ino­wym. W efek­cie obkur­cza­ją one ścian­ki naczyń krwio­no­śnych oraz zmniej­sza­ją widocz­ność tele­an­giek­ta­zji. Pro­dukt świet­nie oczysz­cza skó­rę i usu­wa mar­twy naskó­rek, a skó­ra jest inten­syw­nie zre­ge­ne­ro­wa­na i odży­wio­na – popra­wia się jej ela­stycz­ność i zmniej­sza zdol­ność do pęka­nia. Peeling do twa­rzy (Der­me­dic Hydrain3 Hia­lu­ro), głę­bo­ko oczysz­cza cerę, usu­wa wszel­kie zanie­czysz­cze­nia i wygła­dza skó­rę. Dokład­nie myje i oczysz­cza całą twarz. Wygła­dza i zmięk­cza skó­rę, usu­wa obumar­łe komór­ki skó­ry, sku­tecz­nie rege­ne­ru­je i nie wysu­sza cery. Moż­na go sto­so­wać tak­że do skó­ry wraż­li­wej. Skin Toner Facial Scrub (Baxter of Cali­for­nia) z zia­ren­ka­mi łup­ków orze­cha wło­skie­go zapew­nia głę­bo­kie oczysz­cza­nie twa­rzy, pozo­sta­wia­jąc ją wygła­dzo­ną i ela­stycz­ną. Zapo­bie­ga wypry­skom, sku­tecz­nie oczysz­cza i złusz­cza pobu­dza­jąc odno­wę komó­rek naskór­ka, dzię­ki cze­mu skó­ra twa­rzy jest wyczu­wal­nie gład­sza. Zia­ren­ka łup­ki orze­cha wło­skie­go deli­kat­nie złusz­cza­ją mar­twe i suche komór­ki naskór­ka. Alo­es,  rumia­nek, jojo­ba, awo­ka­do, jaśmin, słod­ki mig­dał to natu­ral­ne eks­trak­ty i olej­ki, któ­re dzia­ła­ją koją­co, łago­dzą­co i nawil­ża­ją­co przy­wra­ca­jąc skó­rze twa­rzy natu­ral­ny balans. Daily Super­fo­liant (Der­ma­lo­gi­ca) to wyso­ce aktyw­ny puder złusz­cza­ją­cy, pozo­sta­wia­ją­cy skó­rę nie­zwy­kle gład­ką. Jego skład­ni­ki niwe­lu­ją skut­ki zanie­czysz­czeń powie­trza, poma­ga­ją eli­mi­no­wać pla­my i prze­bar­wie­nia, zapo­bie­ga­ją powsta­wa­niu zmarsz­czek oraz wyrów­nu­ją nie­rów­no­mier­ny kolo­ryt skó­ry. W skład Daily Super­fo­liant wcho­dzą sub­stan­cje absor­bu­ją­ce zanie­czysz­cze­nia oraz hamu­ją­ce przy­le­ga­nie czą­ste­czek zanie­czysz­czeń, aby pomóc zacho­wać jędr­ność, mło­dzień­czą pro­mien­ność oraz nie­zwy­kłą mięk­kość i gład­kość skó­ry.

Poznaj­cie peeling, któ­ry pod­czas masa­żu na mokrej skó­rze prze­kształ­ca się w mlecz­ny bal­sam. Dzię­ki zawar­to­ści mio­du okry­wa powierzch­nię naskór­ka odżyw­czym, ochron­nym płasz­czem. Rêve de Miel (Nuxe) to przy­jem­na prze­rwa w ruty­nie codzien­ne­go życia. Wszyst­ko dzię­ki jego ultra-roz­pły­wa­ją­cej się kon­sy­sten­cji i otu­la­ją­cym mio­do­wym nutom. Peeling złusz­cza dzię­ki sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nym ziar­nom ryżu oraz krysz­tał­kom cukru. Miód zna­ny ze swo­ich wła­ści­wo­ści rege­ne­ru­ją­cych i koją­cych – odży­wia. Jego boga­ty skład to cukry, prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce fla­wo­no­idy, wita­mi­ny C, B2, B6, ami­no­kwa­sy, sole mine­ral­ne i mikro­ele­men­ty. Peeling nie naru­sza hydro­li­pi­do­wej war­stwy skó­ry, a trzy olej­ki roślin­ne (ole­jek sło­necz­ni­ko­wy, arga­no­wy, z ogó­recz­ni­ka) i masło Shea boga­te w nie­zbęd­ne kwa­sy tłusz­czo­we, odży­wia­ją i zmięk­cza­ją skó­rę. Scrub sol­no-cukro­wy (Pat&Rub by Kin­ga Rusin) to kwin­te­sen­cja nowo­cze­snej pie­lę­gna­cji. Skład­ni­ka­mi odpo­wie­dzial­ny­mi za jego dzia­ła­nie złusz­cza­ją­ce są krysz­tał­ki cukru trzci­no­we­go oraz soli . Naj­wyż­szej jako­ści masło shea, olej sło­necz­ni­ko­wy oraz koko­so­wy uzu­peł­nia­ją dzia­ła­nie krysz­tał­ków, by jesz­cze sku­tecz­niej nawil­żyć, uela­stycz­nić i zre­ge­ne­ro­wać skó­rę. Natych­mia­sto­we efek­ty jego dzia­ła­nia to zasłu­ga sta­ran­nie prze­my­śla­nej recep­tu­ry i naj­lep­szej jako­ści skład­ni­ków. Natu­ral­ny scrub do cia­ła z gał­ką musz­ka­to­ło­wą i cyna­mo­nem (Hagi). Peeling na bazie cukru trzci­no­we­go usu­wa mar­twy naskó­rek i pobu­dza mikro­krą­że­nie. Posia­da wła­ści­wo­ści odżyw­cze i chro­ni przed wysu­sza­niem skó­ry. Masło shea i olej z pestek wino­gron rege­ne­ru­ją i odży­wia­ją skó­rę, a zapach cytru­sów i przy­praw korzen­nych wpra­wia w dobry nastrój i ener­ge­ty­zu­je w zimo­we dni. Peeling świet­nie spraw­dza się zarów­no dla skó­ry nor­mal­nej jak i suchej. Zmy­sło­wa i sma­ko­wi­ta for­mu­ła ukry­ta w ziar­ni­stym peelin­gu, dzię­ki któ­rej prysz­nic zmie­nia się w chwi­lę peł­ną przy­jem­no­ści. Zadbaj o swo­ją skó­rę i poznaj wyjąt­ko­wą for­mu­łę (Sepho­ra Col­lec­tion) w ultra sma­ko­wi­tych, pię­ciu uza­leż­nia­ją­cych zapa­chach. To peelin­gi do cia­ła, któ­rych  ziar­ni­sta for­mu­ła deli­kat­nie złusz­cza skó­rę – dzię­ki temu sta­je się pięk­niej­sza, bar­dziej mięk­ka i aksa­mit­na. Każ­dy peeling zawie­ra inne skład­ni­ki złusz­cza­ją­ce, zależ­nie od zapa­chu, któ­ry wybie­rzesz. Marzysz o lśnią­cej, pro­mien­nej skó­rze? Koniecz­nie wypró­buj roz­świe­tla­ją­cy peeling do cia­ła (Frank­Bo­dy) na bazie skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, któ­ry nawil­ża i na dłu­go pozo­sta­wia roz­świe­tlo­ną skó­rę, na myśl przy­wo­łu­jąc waka­cje. Odświe­ża­ją­cy peeling do cia­ła o owo­co­wo-kwia­to­wym zapa­chu kak­tu­sa (The Body Shop) złusz­cza mar­twy naskó­rek i spra­wia, że skó­ra jest gład­ka i mięk­ka, przy­go­to­wa­na na kolej­ne eta­py pie­lę­gna­cji. Wzbo­ga­co­ny mie­szan­ką z kwia­tów kak­tu­sa z Maro­ka, mio­du z Etio­pii oraz deli­kat­nie złusz­cza­ją­cych nasion malin. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Najlepsze peelingi do ciała

Naj­wyż­sza pora na to, by przy­go­to­wać cia­ło na zrzu­ce­nie z sie­bie gru­bych swe­trów. Pierw­szy krok to… peeling cia­ła! Każ­da z nas go uwiel­bia – wystar­czy kil­ka ruchów by skó­ra sta­ła się bar­dziej gład­ka i jędr­na,…
Więcej