Witamina B12 – dlaczego jest tak ważna?

Nasz organizm potrzebuje witaminy B-12 do wytwarzania czerwonych krwinek, nerwów, DNA oraz wykonywania innych ważnych funkcji. Podobnie jak większość witamin, witamina B-12 nie może być wytwarzana przez organizm, dlatego musimy dostarczać ją z pożywienia lub suplementów. Niektórzy ludzie, szczególnie weganie i wegetarianie, nie spożywają wystarczającej ilości witaminy B-12, aby zaspokoić potrzeby swojego organizmu. Z kolei inne organizmy (szczególnie osób starszych) nie są w stanie wchłonąć wystarczającej ilości witaminy B-12. 

Witamina B12

Ist­nie­je wie­le przy­czyn nie­do­bo­ru wita­mi­ny B-12 – dwa naj­bar­dziej popu­lar­ne to suro­wa die­ta wege­ta­riań­ska lub wegań­ska oraz ope­ra­cje baria­trycz­ne.

Pro­duk­ty roślin­ne nie dostar­cza­ją nam wita­mi­ny B-12. Jedy­ne pro­duk­ty, któ­re mogą być jej źró­dłem, to mię­so, jaja, drób, pro­duk­ty mlecz­ne i inne pro­duk­ty pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. Suro­wi wege­ta­ria­nie i wega­nie są nara­że­ni na nie­do­bo­ry wita­mi­ny B-12, jeśli nie spo­ży­wa­ją zbóż wzbo­ga­co­nych tą wita­mi­ną lub nie przyj­mu­ją suple­men­tów wita­mi­no­wych. Oso­by z celia­kią oraz zabu­rze­nia­mi wchła­nia­nia tak­że są nara­żo­ne na nie­do­bo­ry tej wita­mi­ny.

Ta roz­pusz­czal­na w wodzie wita­mi­na speł­nia wie­le waż­nych funk­cji w orga­ni­zmie. Jest nie­zbęd­na do utrzy­ma­nia zdro­wych ner­wów, wspie­ra pro­duk­cję DNA i czer­wo­nych krwi­nek, a tak­że poma­ga w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu mózgu. Ludz­kie cia­ło wytwa­rza milio­ny czer­wo­nych krwi­nek na minu­tę. Komór­ki te nie mogą się pra­wi­dło­wo roz­mna­żać bez wita­mi­ny B-12. Jeśli poziom wita­mi­ny B-12 jest zbyt niski, pro­duk­cja czer­wo­nych krwi­nek zmniej­sza się.   Może to pro­wa­dzić to wystą­pie­nia ane­mii. Nale­ży pamię­tać, że zapo­trze­bo­wa­nie na wita­mi­nę B-12 jest wyż­sze dla kobiet w cią­ży oraz kar­mią­cych pier­sią.

Nie­do­bór wita­mi­ny B-12 może spo­wo­do­wać nie­od­wra­cal­ne i poważ­ne uszko­dze­nia, szcze­gól­nie ukła­du ner­wo­we­go i mózgu. Nawet nie­wiel­ki nie­do­bór tej wita­mi­ny może wywo­łać obja­wy, takie jak depre­sja, zabu­rze­nia funk­cji poznaw­czych, pro­ble­my z pamię­cią i zmę­cze­nie. Wystę­po­wa­nie tych obja­wów nie jest jed­nak wystar­cza­ją­ce, aby zdia­gno­zo­wać nie­do­bór wita­mi­ny B-12. Inne obja­wy nie­do­bo­ru obej­mu­ją zapar­cia, utra­ta ape­ty­tu i utra­ta wagi, a nawet zmia­ny neu­ro­lo­gicz­ne, takie jak drę­twie­nie i mro­wie­nie w dło­niach i sto­pach oraz trud­no­ści z utrzy­ma­niem rów­no­wa­gi. Nie­do­bór wita­mi­ny B-12 nie­sie ze sobą poważ­ne ryzy­ko trwa­łe­go uszko­dze­nia ner­wów oraz mózgu. Nie­któ­re oso­by mogą być bar­dziej nara­żo­ne na wystą­pie­nie psy­cho­zy, manii i demen­cji. Nie­do­sta­tecz­na ilość wita­mi­ny B-12 może rów­nież pro­wa­dzić do nie­do­krwi­sto­ści, któ­rej obja­wa­mi są mię­dzy inny­mi zmę­cze­nie, dusz­ność i nie­re­gu­lar­ne bicie ser­ca.

Wita­mi­na B-12 wystę­pu­je natu­ral­nie w pro­duk­tach pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go, takich jak ryby, mię­so, jaja i pro­duk­ty mlecz­ne. Zwy­kle nie wystę­pu­je w pro­duk­tach roślin­nych. Naj­lep­sze źró­dła tej wita­mi­ny to: woło­wi­na, wie­przo­wi­na (wątro­ba i ner­ki), drób, mał­że i ryby (zwłasz­cza tuń­czyk, sar­dyn­ki).

Nie­któ­re rodza­je mle­ka roślin­ne­go oraz płat­ków śnia­da­nio­wych są wzbo­ga­ca­ne wita­mi­ną B-12.

Naj­lep­szym spo­so­bem na ochro­nę przed wystą­pie­niem nie­do­bo­rów tej wita­mi­ny jest utrzy­my­wa­nie zdro­wej, zrów­no­wa­żo­nej die­ty.

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Komentarze

komen­ta­rzy