MakijażNewsroomUroda

Nowa kolekcja Tom Ford Summer Soleil 2019

Udaj się do krainy przyjemności z Tom Ford Summer Soleil 2019 – po mistrzowsku skomponowaną kolekcją kosmetyków do makijażu wzbogaconych o drobinki 24-karatowego złota oraz nasyconych odświeżającą wilgocią. Ponętne szminki do ust połyskują niczym muśnięta słońcem woda w basenie, luksusowe bronzery śmiało rywalizują ze słoneczną opalenizną, a podkład w kompakcie stworzony z myślą o nadchodzącym lecie optycznie ochładza i koryguje cerę.

 

GLOW TONE UP FOUNDATION SPF 40 HYDRATING CUSHION COMPACT

TOM FORD GLOW TONE UP FOUNDATION SPF 40 HYDRATING CUSHION COMPACT

GLOW TONE UP FOUNDATION SPF 40 HYDRATING CUSHION COMPACT – 340 zł

Dzię­ki pierw­sze­mu w dorob­ku Toma For­da pod­kła­do­wi Sole­il skó­ra wyglą­da świe­żo, zdro­wo i pro­mien­nie. Zamknię­ta w poręcz­nym kom­pak­cie luk­su­so­wo nawil­ża­ją­ca, trwa­ła for­mu­ła odświe­ża cerę dostar­cza­jąc jej natu­ral­ne­go, pół­przej­rzy­ste­go kry­cia, któ­re wyrów­nu­je kolo­ryt skó­ry i ogra­ni­cza jej nie­do­sko­na­ło­ści, nada­jąc jej zara­zem cha­rak­te­ry­stycz­ny dla Sole­il blask. Dzię­ki for­mu­le wzbo­ga­co­nej o kom­pleks Tom Ford Infu­sing Com­plex oraz per­ło­wym pudrom, skó­ra jest chro­nio­na, nawil­żo­na, udo­sko­na­lo­na i pod­nie­sio­na. Pro­dukt dostęp­ny w 6 odcie­niach.

TOM FORD SOLEIL LIP BLUSH

TOM FORD SOLEIL LIP BLUSH

SOLEIL LIP BLUSH – 240 zł 

Wzbo­ga­co­ny o lśnią­ce 24-kara­to­we zło­to Sole­il Lip Blush nada­je ustom korzyst­nie pre­zen­tu­ją­cy się na każ­dej kar­na­cji kolor zapew­nia­ją­cy skó­rze luk­sus sygna­li­zo­wa­ny przez zło­ci­ste opa­ko­wa­nie szmin­ki. Bal­sa­micz­na for­mu­ła gład­ko roz­pro­wa­dza się na ustach inten­syw­nie je nawil­ża­jąc i przy­bie­ra­jąc odcień sek­sow­ne­go różu, wprost ide­al­ne­go na let­ni szał zmy­słów.

TOM FORD SOLEIL GLOW BRONZER

TOM FORD SOLEIL GLOW BRONZER

SOLEIL GLOW BRONZER – 300 zł/8g, 439 zł/20g

Zapro­jek­to­wa­ny z myślą o nada­niu skó­rze pro­mie­nie­ją­ce­go bla­sku jedwa­bi­sty, luk­su­so­wy puder brą­zu­ją­cy. Zawie­ra wyspe­cja­li­zo­wa­ne pig­men­ty, któ­re zapew­nia­ją skó­rze pro­mien­ny blask. For­mu­ła zosta­ła nasy­co­na luk­su­so­wą mie­szan­ką maseł pocho­dze­nia roślin­ne­go – z zia­ren kakao, pestek man­go oraz ama­zoń­skie­go capu­acu, któ­re odży­wia­ją skó­rę, chro­nią ją i nawil­ża­ją. Pro­dukt dostęp­ny w dwóch odcie­niach.

TOM FORD SOLEIL SHEER CHEEK DUO IN LISSOME

TOM FORD SOLEIL SHEER CHEEK DUO IN LISSOME

SOLEIL SHEER CHEEK DUO IN LISSOME – 319 zł

Niech Two­je policz­ki zyska­ją zdro­wy rumie­niec i wyra­fi­no­wa­ny blask dzię­ki NOWOŚCI! Tom Ford Sole­il She­er Che­ek Duo. Ele­ganc­ki kom­pakt obej­mu­je for­mu­łę roz­świe­tla­ją­cą TKCOLOR oraz róż TKCOLOR, któ­re bły­ska­wicz­nie roz­ja­śnia­ją cerę lek­ko odbi­ja­ją­cym świa­tło wykoń­cze­niem nie­za­leż­nie od tego, czy sto­so­wa­ne są bez­po­śred­nio na skó­rę czy też na inne pro­duk­ty.

TOM FORD SOLEIL CONTOURING COMPACT IN BASK

TOM FORD SOLEIL CONTOURING COMPACT IN BASK

SOLEIL CONTOURING COMPACT IN BASK – 439 zł

Kon­tu­ro­wa­nie i połysk zysku­ją na sile dzię­ki naj­now­szej edy­cji odcie­ni Sole­il Con­to­uring Com­pact obej­mu­ją­cej róż TKCOLOR, roz­świe­tlacz TKCOLOR oraz zmy­sło­wy mato­wy bron­zer w posta­ci kre­mo­we­go pudru, któ­re bez wysił­ku roz­pro­wa­dza­ją się na skó­rze zapew­nia­jąc jej mięk­kie i rów­ne wykoń­cze­nie. Nakła­daj cie­nie razem lub poje­dyn­czo zysku­jąc uwo­dzi­ciel­ski, natu­ral­ny blask.

TOM FORD ACQUA METAL SHADOW

TOM FORD ACQUA METAL SHADOW

ACQUA METAL SHADOW – 235 zł

Lśnią­cy, orzeź­wia­ją­cy, trwa­ły i pół­przej­rzy­sty cień do powiek w pły­nie pokry­wa powie­ki meta­licz­nym bla­skiem dzię­ki per­ło­wym pig­men­tom na bazie miki oraz wodo­od­por­nym poli­me­rom. Pro­dukt dostęp­ny w czte­rech peł­nych bla­sku odcie­niach.

TOM FORD LIP COLOUR SHEER

TOM FORD LIP COLOUR SHEER

LIP COLOUR SHEER – 240 zł

Doświadcz naj­bar­dziej poszu­ki­wa­nych odcie­ni Tom Ford Ultra-Rich Lip Color o buj­nej, pół­przej­rzy­stej for­mu­le oraz poznaj 11 nowych, ujmu­ją­cych odcie­ni, któ­re pięk­nie kom­po­nu­ją się ze zło­ci­stą skó­rą.

Nowe pomad­ki zosta­ły wzbo­ga­co­ne o połą­cze­nie masła shea oraz wita­min C i E, któ­re roz­piesz­cza­ją usta, pozo­sta­wia­jąc je nawil­żo­ne. Pro­dukt dostęp­ny w 10 odcie­niach.

TOM FORD LIP GELEE

TOM FORD LIP GELEE

LIP GELEE – 240 zł 

Te soczy­ste for­mu­ły do ust zapew­nią nawil­że­nie i pięk­ny blask. Każ­dy błysz­czyk posia­da kolo­ro­we ser­ce, takie jak soczy­sta man­da­ryn­ka w przy­pad­ku Sun­lit lub gorą­cy róż w przy­pad­ku Mal­di­ves, któ­re odpo­wia­da­ją za przej­rzy­sty kolor z solid­ną daw­ką wła­ści­wo­ści odżyw­czych. Pro­dukt dostęp­ny w czte­rech odcie­niach.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Niezwykłe świąteczne prezenty - od świec aż po talizmany

Tego­rocz­ne świę­ta z całą pew­no­ścią będą wyglą­dać zupeł­nie ina­czej, niż te w poprzed­nich latach. Być może nie spo­tka­my się przy cho­in­ce z całą rodzi­ną, a nawet jeśli, to spo­tka­nia te nie będą tak hucz­ne jak…
Więcej
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

Naj­lep­sze zapa­chy na upal­ne dni na pla­ży bądź par­ną, let­nią noc w mie­ście spra­wia­ją, że natych­miast prze­no­si­my się na sło­necz­ne wybrze­że połu­dnio­wej Fran­cji, Włoch czy leni­we­go week­en­du z przy­ja­ciół­mi w jed­nej z euro­pej­skich sto­lic. Spe­cy­ficz­ne…
Więcej