MakijażNewsroomUroda

Vision D’Asie: światło i kontrast – Chanel Cruise 2019

Najpierw błysk, a potem ciemność – polaryzacja światła jawi się poprzez najnowszą kolekcję makijażu Chanel Cruise 2019 stworzoną przez Lucię Pica. To kolejna odsłona jej hołdu dla współczesnej Azji Wschodniej, nieodkryte skarby optyczne i kolory odkryte podczas jej podróży. Od codziennych, prozaicznych szczegółów sfotografowanych gdzieś na ulicach Tokio i Seulu, aż po ich surową energię wyrażoną za pomocą samego światła. Światło Azji Wschodniej inspiruje kolekcję makijażu Chanel Cruise 2019, której intensywność tkwi w kontraście pomiędzy subtelnymi konturami a akcentami o wysokim połysku.

Nowa kolekcja make up Chanel

Nowa kolek­cja maki­ja­żu Cha­nel Cru­ise 2019

Pica chcia­ła uchwy­cić sens bycia w Azji Wschod­niej; panu­ją­cą tam atmos­fe­rę i jej wibra­cje. Dopie­ro po obrób­ce zdjęć oka­za­ło się, któ­re z nich zain­spi­ru­je  kon­kret­ny pro­dukt.  Zna­na ze swo­je­go zami­ło­wa­nia do kon­tra­stów, Lucia łączy odcie­nie i fak­tu­ry z intry­gu­ją­cy­mi akcen­ta­mi o wyso­kim poły­sku na oczach i ustach – wszyst­ko po to, by uzy­skać naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­ny efekt. 

Deli­kat­ne pod­kre­śla­nie twa­rzy roz­po­czy­na się od zasto­so­wa­nia Duo Bron­ze et Lumie­re -  to wyra­fi­no­wa­ne połą­cze­nie mato­we­go bron­ze­ra z per­ło­wym zakre­śla­czem, któ­ry deli­kat­nie pod­kre­śla kon­tu­ry, a jed­no­cze­śnie matu­je skó­rę. Mato­wy, różo­wy, cie­pły odcień pomad­ki Rouge Coco Flash nada­je ustom blask bez wysił­ku. Eks­cy­tu­ją­cy, nowy duet do maki­ja­żu oczu na nowo defi­niu­je dra­ma­tyzm – inten­syw­ne spoj­rze­nie stwo­rzysz dzię­ki głę­bo­kie­mu  nakła­da­niu kolo­rów połą­czo­nych z żarzą­cym się bły­skiem. Lśnią­cy­mi kon­tu­rów­ka­mi Ombre et Con­to­ur możesz stwo­rzyć inten­syw­ne kre­ski wzdłuż powie­ki, nie­dba­le roz­ma­zać bądź połą­czyć z różo­wy­mi odcie­nia­mi beżu, kar­me­lu, brą­zu i pla­ty­ny z nowej pale­ty cie­ni Les 4 Ombres, któ­rej mato­we i meta­licz­ne powierzch­nie są wytło­czo­ne w cha­rak­te­ry­stycz­ne logo Cha­nel. Ombre Pre­mie­re Gloss doda­je ustom nowo­cze­sne­go bla­sku – pół­prze­zro­czy­sty połysk sre­bra lub ciem­ne­go zło­ta, a paste­lo­we, sub­tel­ne trio lakie­rów Les Ver­nis nada szy­ku paznok­ciom.

Klucz do suk­ce­su? Łatwość apli­ka­cji (nawet pal­ca­mi!) jest klu­czo­wa dla każ­dej z kolek­cji stwo­rzo­nych dla domu mody Cha­nel przez Lucię. W kolek­cji Cru­ise 2019 znaj­du­ją się wyszu­ka­ne tek­stu­ry i kolo­ry, ale to nacisk na kon­tra­sty zapew­nia bez­tro­skie eks­pe­ry­men­ty i nie­skoń­czo­ne moż­li­wo­ści w two­rze­niu spek­ta­ku­lar­ne­go maki­ja­żu. Nowe, pro­wo­ka­cyj­ne for­mu­ły takie jak połysk, czy­nią naj­now­szą kolek­cję Cru­ise 2019 bar­dziej zmy­sło­wą, a jed­no­cze­śnie sza­le­nie prak­tycz­ną. To wła­śnie dzię­ki pomad­ce i poły­sko­wi, w mgnie­niu oka bez wysił­ku możesz stwo­rzyć per­fek­cyj­ny maki­jaż. 

Chanel Cruise 2019 bronzer, najlepszy bronzer 2019 Chanel Cruise 2019 kredka Chanel Cruise 2019 Chanel Cruise 2019 pomadka Chanel Cruise 2019 Chanel Cruise 2019 błyszczyk Chanel Cruise 2019 pomadka Chanel Cruise 2019 paletaChanel Cruise 2019 lakier

#CREATEYOURSELF

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej