MakijażNewsroomUroda

Vision D’Asie: światło i kontrast – Chanel Cruise 2019

Najpierw błysk, a potem ciemność – polaryzacja światła jawi się poprzez najnowszą kolekcję makijażu Chanel Cruise 2019 stworzoną przez Lucię Pica. To kolejna odsłona jej hołdu dla współczesnej Azji Wschodniej, nieodkryte skarby optyczne i kolory odkryte podczas jej podróży. Od codziennych, prozaicznych szczegółów sfotografowanych gdzieś na ulicach Tokio i Seulu, aż po ich surową energię wyrażoną za pomocą samego światła. Światło Azji Wschodniej inspiruje kolekcję makijażu Chanel Cruise 2019, której intensywność tkwi w kontraście pomiędzy subtelnymi konturami a akcentami o wysokim połysku.

Nowa kolekcja make up Chanel

Nowa kolek­cja maki­ja­żu Cha­nel Cru­ise 2019

Pica chcia­ła uchwy­cić sens bycia w Azji Wschod­niej; panu­ją­cą tam atmos­fe­rę i jej wibra­cje. Dopie­ro po obrób­ce zdjęć oka­za­ło się, któ­re z nich zain­spi­ru­je  kon­kret­ny pro­dukt.  Zna­na ze swo­je­go zami­ło­wa­nia do kon­tra­stów, Lucia łączy odcie­nie i fak­tu­ry z intry­gu­ją­cy­mi akcen­ta­mi o wyso­kim poły­sku na oczach i ustach – wszyst­ko po to, by uzy­skać naj­bar­dziej spek­ta­ku­lar­ny efekt. 

Deli­kat­ne pod­kre­śla­nie twa­rzy roz­po­czy­na się od zasto­so­wa­nia Duo Bron­ze et Lumie­re -  to wyra­fi­no­wa­ne połą­cze­nie mato­we­go bron­ze­ra z per­ło­wym zakre­śla­czem, któ­ry deli­kat­nie pod­kre­śla kon­tu­ry, a jed­no­cze­śnie matu­je skó­rę. Mato­wy, różo­wy, cie­pły odcień pomad­ki Rouge Coco Flash nada­je ustom blask bez wysił­ku. Eks­cy­tu­ją­cy, nowy duet do maki­ja­żu oczu na nowo defi­niu­je dra­ma­tyzm – inten­syw­ne spoj­rze­nie stwo­rzysz dzię­ki głę­bo­kie­mu  nakła­da­niu kolo­rów połą­czo­nych z żarzą­cym się bły­skiem. Lśnią­cy­mi kon­tu­rów­ka­mi Ombre et Con­to­ur możesz stwo­rzyć inten­syw­ne kre­ski wzdłuż powie­ki, nie­dba­le roz­ma­zać bądź połą­czyć z różo­wy­mi odcie­nia­mi beżu, kar­me­lu, brą­zu i pla­ty­ny z nowej pale­ty cie­ni Les 4 Ombres, któ­rej mato­we i meta­licz­ne powierzch­nie są wytło­czo­ne w cha­rak­te­ry­stycz­ne logo Cha­nel. Ombre Pre­mie­re Gloss doda­je ustom nowo­cze­sne­go bla­sku – pół­prze­zro­czy­sty połysk sre­bra lub ciem­ne­go zło­ta, a paste­lo­we, sub­tel­ne trio lakie­rów Les Ver­nis nada szy­ku paznok­ciom.

Klucz do suk­ce­su? Łatwość apli­ka­cji (nawet pal­ca­mi!) jest klu­czo­wa dla każ­dej z kolek­cji stwo­rzo­nych dla domu mody Cha­nel przez Lucię. W kolek­cji Cru­ise 2019 znaj­du­ją się wyszu­ka­ne tek­stu­ry i kolo­ry, ale to nacisk na kon­tra­sty zapew­nia bez­tro­skie eks­pe­ry­men­ty i nie­skoń­czo­ne moż­li­wo­ści w two­rze­niu spek­ta­ku­lar­ne­go maki­ja­żu. Nowe, pro­wo­ka­cyj­ne for­mu­ły takie jak połysk, czy­nią naj­now­szą kolek­cję Cru­ise 2019 bar­dziej zmy­sło­wą, a jed­no­cze­śnie sza­le­nie prak­tycz­ną. To wła­śnie dzię­ki pomad­ce i poły­sko­wi, w mgnie­niu oka bez wysił­ku możesz stwo­rzyć per­fek­cyj­ny maki­jaż. 

Chanel Cruise 2019 bronzer, najlepszy bronzer 2019 Chanel Cruise 2019 kredka Chanel Cruise 2019 Chanel Cruise 2019 pomadka Chanel Cruise 2019 Chanel Cruise 2019 błyszczyk Chanel Cruise 2019 pomadka Chanel Cruise 2019 paletaChanel Cruise 2019 lakier

#CREATEYOURSELF

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej