NewsroomPolecaneUroda

Męski rytuał pielęgnacyjny z Bleu de Chanel

Podstawa codziennego, męskiego rytuału pielęgnacyjnego – golenie. To sztuka, którą każdy nowoczesny, elegancki mężczyzna powinien opanować do perfekcji. Żyjemy bowiem w czasach, gdy broda i wąsy stały się prawdziwymi wyznacznikami stylu, a zarazem formą osobistej ekspresji i wyrażenia swojej osobowości. 

Gaspard Ulliel, krem do golenia Bleu de Chanel i nawilżający krem 2 w 1 do twarzy i brody Bleu de Chanel Bleu de Chanel, krem do golenia Bleu de Chanel i nawilżający krem 2 w 1 do twarzy i brody Bleu de Chanel

W tro­sce o męż­czyzn fran­cu­ski dom mody wpro­wa­dził dwa nowe pro­duk­ty do gole­nia, któ­rych twa­rzą został model Gaspard Ulliel: krem do gole­nia Bleu de Cha­nel i nawil­ża­ją­cy krem 2 w 1 do twa­rzy i bro­dy Bleu de Cha­nel. Te dwa pro­duk­ty z łatwo­ścią wkom­po­nu­ją się w codzien­ną, męską pie­lę­gna­cję, zapew­nia­jąc gład­kie, dokład­ne gole­nie, pozo­sta­wia­jąc w efek­cie znie­wa­la­ją­cy, drzew­ny zapach Bleu de Cha­nel i dosko­na­le nawil­żo­ną skó­rę. 

Krem do gole­nia Bleu de Cha­nel dzię­ki swo­jej prze­zro­czy­stej, deli­kat­nej tek­stu­rze, zapew­nia dosko­na­łą widocz­ność pod­czas gole­nia, w tro­sce o jak naj­bar­dziej pre­cy­zyj­ne cię­cie. To pro­dukt o wszech­stron­nym zasto­so­wa­niu – zaspo­ka­ja wszyst­kie męskie potrze­by pie­lę­gna­cyj­ne, pozo­sta­wia­jąc skó­rę mięk­ką, ela­stycz­ną i zapew­nia­jąc przy­jem­ne uczu­cie chło­du. Nawil­ża­ją­cy krem 2 w 1 do twa­rzy i bro­dy Bleu de Cha­nel to doda­tek do codzien­nej, męskiej pie­lę­gna­cji. Dedy­ko­wa­ny szcze­gól­nie męż­czy­znom mają­cym bro­dę lub wąsy. Lek­ka, żelo­wa kon­sy­sten­cja nie pozo­sta­wia śla­dów, szyb­ko się roz­pro­wa­dza, pozo­sta­wia­jąc mięk­ką, zadba­ną skó­rę twa­rzy i dosko­na­le ujarz­mia zarost.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Torebki, w które warto zainwestować w 2021 roku

Będą­ce czę­ścią akce­so­riów toreb­ki są jedy­nie dodat­kiem do naszych sty­li­za­cji. Tym nie mniej, jak nic inne­go potra­fią je „pod­krę­cić” i cał­ko­wi­cie zmie­nić ich cha­rak­ter. W jakie toreb­ki war­to zain­we­sto­wać na począt­ku 2021 roku? Aktu­al­nie nie…
Więcej