MakijażNewsroomPolecaneUroda

Rouge Coco Flash – Chanel

Najnowsza pomadka do ust francuskiego domu mody Chanel to połączenie żywych kolorów i błysku z maksymalnym poczuciem komfortu. Bez kompromisów i dylematów. Twarzą kampanii Rouge Coco Flash została francusko-amerykańska aktorka, ambasadorka domu mody Chanel – Lily Rose-Depp, a krótki, zabawny film wyreżyserował fotograf Sølve Sundsbø.

 

Rouge Coco Flash – Chanel pomadki

Każ­dy z pale­ty 27 wyjąt­ko­wych kolo­rów stwo­rzo­nych przez glo­bal­ną maki­ja­żyst­kę Cha­nel – Lucię Pica, natych­miast wzbu­dza pożą­da­nie. Beże, poma­rań­cze, róże, fuk­sje, fio­le­ty i czer­wie­nie w swo­ich sub­tel­nych, ale i odważ­nych wer­sjach. Każ­da z poma­dek wręcz nała­do­wa­na jest mnó­stwem pig­men­tów, dzię­ki cze­mu nada­ją one ustom świe­tli­ste­go kolo­ru, już od pierw­sze­go pocią­gnię­cia.

Rouge Coco Flash to zapro­sze­nie, by intu­icyj­nie podą­żać za instynk­tem – wystar­czy tyl­ko jeden krok, by nadać Two­im ustom wyra­zi­ste­go kolo­ru. Zaska­ku­ją­co gład­ka, wygod­na w apli­ka­cji for­mu­ła to zasłu­ga zba­lan­so­wa­ne­go połą­cze­nia maseł roślin­nych i ole­jów, któ­re roz­pły­wa­ją się na ustach, zapew­nia­jąc im kom­fort, nawil­że­nie, kolor i blask. Kom­pleks Hydra­bo­ost zło­żo­ny z odżyw­czych olej­ków jojo­ba, mimo­zy i sło­necz­ni­ka zapew­nia nawil­że­nie do 8 h po apli­ka­cji. Rouge Coco Flash to kolek­cja inten­syw­nych, a zara­zem łatwych do nosze­nia kolo­rów z błysz­czą­cym, lustrza­nym wykoń­cze­niem. To coś wię­cej niż zwy­kła szmin­ka – to obiekt pożą­da­nia, któ­ry odzwier­cie­dla wol­ność i spon­ta­nicz­ność..

By apli­ka­cja pro­duk­tu była jesz­cze przy­jem­niej­sza, Cha­nel stwo­rzył rów­nież trzy pół­prze­zro­czy­ste war­stwy dla każ­dej z poma­dek – teraz to Ty decy­du­jesz o wykoń­cze­niu: poły­sku­ją­ce i zło­te, cie­płe, roz­grze­wa­ją­ce czy doda­ją­ce głę­bi? W tym sezo­nie do wypró­bo­wa­nia tak­że z zupeł­nie nowy­mi odcie­nia­mi: Ami – pory­wa­ją­cym kora­lem i Lover – głę­bo­ką, znie­wa­la­ją­cą czer­wie­nią. 

Rouge Coco Flash – Chanel pomadka Rouge Coco Flash – Chanel

#ROUGECOCOFLASH
#CREATEYOURSELF

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Dlaczego jesienią musimy używać SPF

Pro­mie­nio­wa­nie sło­necz­ne szko­dzi naszej skó­rze, a dzię­ki kre­mom z fil­trem może­my w łatwy spo­sób zaha­mo­wać to dzia­ła­nie. Latem, gdy słoń­ca jest wię­cej, nie powin­ni­śmy roz­sta­wać się z SPF-em. A jak jest jesie­nią? Jesie­nią rów­nież z…
Więcej
Uroda

Zmysłowe zwieńczenie nocnego rytuału - Coco Mademoiselle L’eau Privée 

Znacz­nie bar­dziej intym­na wer­sja dobrze zna­ne­go zapa­chu fran­cu­skie­go domu mody Coco Made­mo­isel­le –  L’eau Pri­vée, jest niczym ską­pa­na w deli­kat­nym świe­tle i stwo­rzo­na na noc. Już od 2001 zapach Coco Made­mo­isel­le uwo­dzi dresz­czem cytru­sów i…
Więcej
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej