MakijażNewsroomPolecaneUroda

Rouge Coco Flash – Chanel

Najnowsza pomadka do ust francuskiego domu mody Chanel to połączenie żywych kolorów i błysku z maksymalnym poczuciem komfortu. Bez kompromisów i dylematów. Twarzą kampanii Rouge Coco Flash została francusko-amerykańska aktorka, ambasadorka domu mody Chanel – Lily Rose-Depp, a krótki, zabawny film wyreżyserował fotograf Sølve Sundsbø.

 

Rouge Coco Flash – Chanel pomadki

Każ­dy z pale­ty 27 wyjąt­ko­wych kolo­rów stwo­rzo­nych przez glo­bal­ną maki­ja­żyst­kę Cha­nel – Lucię Pica, natych­miast wzbu­dza pożą­da­nie. Beże, poma­rań­cze, róże, fuk­sje, fio­le­ty i czer­wie­nie w swo­ich sub­tel­nych, ale i odważ­nych wer­sjach. Każ­da z poma­dek wręcz nała­do­wa­na jest mnó­stwem pig­men­tów, dzię­ki cze­mu nada­ją one ustom świe­tli­ste­go kolo­ru, już od pierw­sze­go pocią­gnię­cia.

Rouge Coco Flash to zapro­sze­nie, by intu­icyj­nie podą­żać za instynk­tem – wystar­czy tyl­ko jeden krok, by nadać Two­im ustom wyra­zi­ste­go kolo­ru. Zaska­ku­ją­co gład­ka, wygod­na w apli­ka­cji for­mu­ła to zasłu­ga zba­lan­so­wa­ne­go połą­cze­nia maseł roślin­nych i ole­jów, któ­re roz­pły­wa­ją się na ustach, zapew­nia­jąc im kom­fort, nawil­że­nie, kolor i blask. Kom­pleks Hydra­bo­ost zło­żo­ny z odżyw­czych olej­ków jojo­ba, mimo­zy i sło­necz­ni­ka zapew­nia nawil­że­nie do 8 h po apli­ka­cji. Rouge Coco Flash to kolek­cja inten­syw­nych, a zara­zem łatwych do nosze­nia kolo­rów z błysz­czą­cym, lustrza­nym wykoń­cze­niem. To coś wię­cej niż zwy­kła szmin­ka – to obiekt pożą­da­nia, któ­ry odzwier­cie­dla wol­ność i spon­ta­nicz­ność..

By apli­ka­cja pro­duk­tu była jesz­cze przy­jem­niej­sza, Cha­nel stwo­rzył rów­nież trzy pół­prze­zro­czy­ste war­stwy dla każ­dej z poma­dek – teraz to Ty decy­du­jesz o wykoń­cze­niu: poły­sku­ją­ce i zło­te, cie­płe, roz­grze­wa­ją­ce czy doda­ją­ce głę­bi? W tym sezo­nie do wypró­bo­wa­nia tak­że z zupeł­nie nowy­mi odcie­nia­mi: Ami – pory­wa­ją­cym kora­lem i Lover – głę­bo­ką, znie­wa­la­ją­cą czer­wie­nią. 

Rouge Coco Flash – Chanel pomadka Rouge Coco Flash – Chanel

#ROUGECOCOFLASH
#CREATEYOURSELF

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej