NewsroomPolecaneUrodaVers24 favorites

Odświeżająca woda micelarna – Chanel L’Eau Micellaire

Oczyszczająca kolekcja domu Chanel jest stworzona z myślą o każdym typie skóry i preferencjach dotyczących makijażu. Od teraz usuwanie makijażu stanie się codzienną przyjemnością, która koi i odświeża. 

 

woda micelarna - Chanel L'Eau Micellaire

Wyjąt­ko­wa woda mice­lar­na Cha­nel L’Eau Micel­la­ire w 96% zło­żo­na z natu­ral­nych skład­ni­ków, zapew­nia sku­tecz­ny dema­ki­jaż ust, oczu i twa­rzy, nawet przy dłu­go­trwa­łych czy wodo­od­por­nych for­mu­łach, uwal­nia­jąc tym samym skó­rę od zanie­czysz­czeń. 

Ochron­na, nawad­nia­ją­ca, bez­al­ko­ho­lo­wa for­mu­ła wzbo­ga­co­na o wyjąt­ko­we, pro­bio­tycz­ne czą­stecz­ki, któ­re rów­no­wa­żą i chro­nią natu­ral­ny eko­sys­tem skó­ry, nie naru­sza­jąc jej pH. Połą­cze­nie dwóch mor­skich skład­ni­ków aktyw­nych: nie­bie­skich mikro­alg i wzmac­nia­ją­ce­go eks­trak­tu z sali­cor­nii dzia­ła oczysz­cza­ją­co, wzmac­nia­jąc natu­ral­ny mecha­nizm obron­ny komó­rek skó­ry oraz zapew­nia samo­re­gu­la­cję pozio­mu wody, co spra­wia, że cera jest nie tyl­ko wzmoc­nio­na, ale i sil­nie nawil­żo­na. 

W tro­sce o kom­fort cery, wodę mice­lar­ną Cha­nel L’Eau Micel­la­ire sto­suj rano i wie­czo­rem, bez spłu­ki­wa­nia, nasą­cza­jąc wacik aż do momen­tu, gdy pozo­sta­nie czy­sty.

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Punk i elegancja - Chanel Haute Couture Jesień-zima 2020/21

Na wskroś eks­cen­trycz­na, a jed­nak peł­na roman­ty­zmu. Naj­now­sza kolek­cja Hau­te coutu­re fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2020/21 to powrót do odważ­nej wizji Kar­la Lager­fel­da: uoso­bie­nie ele­gan­cji, ale i eks­cen­try­zmu. To nie­oczy­wi­ste uoso­bie­nie prze­py­chu i…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej
Uroda

Lato Chanel w najgorętszym miejscu w Warszawie - UN ÉTÉ DE CHANEL

Jed­no z naj­go­ręt­szych miejsc zlo­ka­li­zo­wa­nych na mapie War­sza­wy, tuż nad Wisłą – Elek­trow­nia Powi­śle, już od 29 czerw­ca zamie­ni­ło się w wyjąt­ko­wą, let­nią prze­strzeń mar­ki Cha­nel.   UN ÉTÉ DE CHANEL to pro­jekt stwo­rzo­ny z…
Więcej