PolecaneUrodaVers24 favorites

Najnowsze technologie i pielęgnacja – co mają ze sobą wspólnego?

Kosmetologia to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin wiedzy. To dzięki niej mogą powstawać nowoczesne kosmetyki, które coraz skuteczniej z widocznymi oznakami starzenia. Bez bólu, skalpela, coraz częściej także naturalnie. Najnowsze technologie i pielęgnacja – co mają ze sobą wspólnego?

Najnowsze technologie i pielęgnacja

Cha­nel, Seve­nea, Dr. Bar­ba­ra Sturm, Insti­tut Esthe­derm, La Pra­irie

Naj­więk­sze mar­ki na świe­cie chęt­niej niż dotych­czas korzy­sta­ją z naj­now­szych tech­no­lo­gii – nie tyl­ko w pro­ce­sie two­rze­nia pro­duk­tów. Dzię­ki nim, pro­duk­ty boga­te w inno­wa­cyj­ne skład­ni­ki lepiej chro­nią nas przed sta­rze­niem. Jed­nym z naj­więk­szych odkryć kosme­ty­ki nie­wąt­pli­wie są komór­ki macie­rzy­ste, któ­rych dzia­ła­nie jest wszech­stron­ne – obec­nie nie tyl­ko sto­su­je się je w lecze­niu nie­bez­piecz­nych cho­rób, ale wyko­rzy­stu­je w wie­lu nowo­cze­snych kosme­ty­kach. Na czym pole­ga ich feno­men? Komór­ki macie­rzy­ste mogą wła­ści­wie zastą­pić w naszym orga­ni­zmie dowol­ną, uszko­dzo­ną tkan­kę, cze­go naj­lep­szym dowo­dem jest odkry­cie udo­wad­nia­ją­ce, że doj­rza­łe komór­ki orga­ni­zmu moż­na cof­nąć w roz­wo­ju do eta­pu komó­rek macie­rzy­stych, prze­kształ­ca­jąc w dowol­ne komór­ki orga­ni­zmu.

W kre­mach prze­ciw­zmarszcz­ko­wych obok komó­rek macie­rzy­stych znaj­dzie­my tak­że kwas hia­lu­ro­no­wy, któ­ry ide­al­nie nada­je się do pie­lę­gna­cji skó­ry  zwal­cza­jąc wszel­kie ozna­ki sta­rze­nia się. War­to pamię­tać, że kwas hia­lu­ro­no­wy wystę­pu­je natu­ral­nie w naszej skó­rze – to poli­sa­cha­ryd, któ­ry jest odpo­wie­dzial­ny za wią­za­nie wody w naszym orga­ni­zmie. Dzię­ki temu chro­ni skó­rę przed zwiot­cze­niem, sucho­ścią i utra­tą jędr­no­ści. Aktu­al­nie więk­szość kre­mów bazu­je na iden­tycz­nych skład­ni­kach aktyw­nych, choć ich obec­ność w skła­dzie nie gwa­ran­tu­je, że dotrą one tam, gdzie naj­bar­dziej potrze­bu­je tego skó­ra. Wszyst­ko dla­te­go, że czą­stecz­ki są zbyt duże, by prze­ni­kać przez war­stwę rogo­wą naskór­ka. Dzię­ki zasto­so­wa­niu w  pro­duk­tach nano­tech­no­lo­gii i lipo­so­mów, skład­ni­ki aktyw­ne napraw­dę mogą się wyka­zać i zadzia­łać w 100%. For­mu­ła skon­cen­tro­wa­ne­go Serum (Seve­nea) zawie­ra opa­ten­to­wa­ny Inte­li­gent­ny Sys­tem Trans­por­tu­ją­cy - prze­ło­mo­wy bio­mi­me­tycz­ny wypeł­niacz, któ­ry prze­no­si sub­stan­cje aktyw­ne w naj­le­piej przy­swa­jal­nej for­mie do głęb­szych warstw skó­ry. Następ­nie zako­twi­cza skład­ni­ki aktyw­ne w war­stwach naskór­ka, któ­re wyma­ga­ją odbu­do­wy i wzmoc­nie­nia oraz zatrzy­mu­je je tam na mini­mum 7 dni, sta­le uwal­nia­jąc. To tak­że gama pro­duk­tów łączą­cych Inte­li­gent­ny Sys­tem Trans­por­tu­ją­cy z sub­stan­cja­mi aktyw­ny­mi o wła­ści­wo­ściach rege­ne­ru­ją­cych, ochron­nych czy roz­ja­śnia­ją­cych oraz  natu­ral­ny­mi skład­ni­ka­mi pocho­dze­nia roślin­ne­go – olej­ka­mi, eks­trak­ta­mi i skład­ni­ka­mi odżyw­czy­mi. 

Nauko­we podej­ście do pięk­na od lat sto­su­ją tak­że Labo­ra­to­ria La Pra­irie w Szwaj­ca­rii, w któ­rych powsta­ją nowe, zaawan­so­wa­ne pro­duk­ty pie­lę­gna­cyj­ne. Dzię­ki połą­cze­niu nowo­cze­snych tech­no­lo­gii i natu­ral­nych skład­ni­ków aktyw­nych kory­gu­ją ist­nie­ją­ce nie­do­sko­na­ło­ści skó­ry, poma­ga­jąc jed­no­cze­śnie zapo­bie­gać powsta­wa­niu nowych. Każ­dy pro­dukt jest dzię­ki temu nie­zwy­kle efek­tyw­ny i poma­ga kon­tro­lo­wać pro­ces sta­rze­nia się ich skó­ry – Anti-Aging Day Cre­am SPF 30 (La Pra­irie) wyso­ce sku­tecz­ny ochron­ny i nawil­ża­ją­cy krem na dzień, sku­tecz­nie neu­tra­li­zu­je szko­dli­we oddzia­ły­wa­nie pro­mie­ni UV zwal­cza­jąc chro­nicz­ny, uta­jo­ny mikro­stres spo­wo­do­wa­ny szko­dli­wym dzia­ła­niem czyn­ni­ków śro­do­wi­sko­wych. Sty­mu­lu­je odno­wę komór­ko­wą, potę­gu­je pro­duk­cję kola­ge­nu, zapo­bie­ga for­mo­wa­niu się linii i zmarsz­czek, a tak­że roz­świe­tla skó­rę spra­wia­jąc, że nie­mal natych­miast wyglą­da ona mło­dziej. 

Od lat z duchem cza­su idą tak­że labo­ra­to­ria Cha­nel, któ­re chęt­nie korzy­sta­ją z wła­snych, mię­dzy­na­ro­do­wych paten­tów  i badań. Eks­klu­zyw­ny aktyw­ny skład­nik – Camel­lia Alba OFA kre­mu Hydra Beau­ty Micro Cre­me (Cha­nel) jest zabez­pie­czo­ny w swo­jej naj­czyst­szej posta­ci wewnątrz mikro­kro­pe­lek, wypeł­nia gór­ne war­stwy skó­ry, aby inten­syw­nie ją odży­wiać. Camel­lia Alba PFA będą­cy skład­ni­kiem linii Hydra Beau­ty poma­ga odbu­do­wać skó­rę i przy­wra­ca odpo­wied­ni poziom nawil­że­nia jej komór­kom. Te pro­ce­sy two­rze­nia wyjąt­ko­wo czy­stych, aktyw­nych skład­ni­ków kosme­tycz­nych są sto­so­wa­ne wyłącz­nie przez mar­kę Cha­nel. 

Prze­pis na mło­dą, zdro­wą i pięk­ną skó­rę bez ope­ra­cji pla­stycz­nej? Roz­wią­za­nie zna tyl­ko ona – Bar­ba­ra Sturm, nie­miec­ka lekar­ka medy­cy­ny este­tycz­nej, któ­rej kli­ni­ka w Dus­sel­dor­fie jest jed­nym z naj­waż­niej­szych na świe­cie ośrod­ków spe­cja­li­zu­ją­cych się w spo­wal­nia­niu pro­ce­sów sta­rze­nia!  Jej prze­ło­mo­we meto­dy odmła­dza­nia skó­ry opie­ra­ją się mię­dzy inny­mi o nowo­cze­sne wypeł­nia­cze oraz tera­pie mole­ku­lar­ne. Dr Sturm ofe­ru­je m.in. sper­so­na­li­zo­wa­ne kre­my (Dr. Bar­ba­ra Sturm) na bazie oso­cza boga­to­płyt­ko­we­go. Dzię­ki wie­lo­let­nim doświad­cze­niom w opie­ce nad pacjen­ta­mi z całe­go świa­ta, rygo­ry­stycz­nie pro­wa­dzo­nym przez sie­bie bada­niom nauko­wym oraz auten­tycz­nej pasji, tera­pie i pro­duk­ty dr Sturm, w tym krem na bazie oso­cza boga­to­płyt­ko­we­go, są obec­nie szcze­gól­nie cenio­ne wśród gwiazd Hol­ly­wo­od. Każ­dy z jej pro­duk­tów pie­lę­gna­cyj­nych odmła­dza i odświe­ża, cofa­jąc czas, nie zmie­nia­jąc przy tym nasze­go wyglą­du.  

W dąże­niu do zapew­nie­nia naj­bar­dziej inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań kosme­tycz­nych w wal­ce ze sta­rze­niem się skó­ry, prym wie­dzie tak­że Insti­tut Esthe­derm, któ­ry swo­je bada­nia sku­pia  głów­nie na dzie­dzi­nach takich jak nawod­nie­nie, sty­mu­la­cja pra­cy skó­ry, ochro­na przed słoń­cem i prze­bar­wie­nia­mi. Dzię­ki zaawan­so­wa­nej wie­dzy o funk­cjo­no­wa­niu komó­rek, opra­co­wa­li abso­lut­nie uni­kal­ne podej­ście do zacho­wa­nia kapi­ta­łu mło­do­ści na dłu­żej, zdro­wia i pięk­nej skó­ry.  Naukow­cy Insty­tu­tu opra­co­wa­li wie­dzę i meto­do­lo­gię w celu uzy­ska­nia lep­sze­go zro­zu­mie­nia fizjo­lo­gii zdro­wej skó­ry i jej mecha­ni­zmów adap­ta­cyj­nych w śro­do­wi­sku, dzię­ki cze­mu wybie­ra­ją czy­ste czą­stecz­ki zgod­ne z eko­sys­te­mem skó­ry. Ich Excel­la­ge Serum (Insti­tut Esthe­derm) reak­ty­wu­je meta­bo­lizm, chro­niąc natu­ral­ne zaso­by i przy­wra­ca­jąc skó­rze pra­wi­dło­wą jakość skó­ry. Uni­kal­na woda inspi­ro­wa­na tą natu­ral­nie wystę­pu­ją­cą w naszej skó­rze, znaj­du­je się we wszyst­kich pro­duk­tach Esthe­derm, opty­ma­li­zu­jąc meta­bo­lizm komór­ko­wy i zapew­nia­jąc sku­tecz­ność pie­lę­gna­cji skó­ry. To zasto­so­wa­nie naj­czyst­szej for­my czą­ste­czek z uwzględ­nie­niem opty­mal­nej daw­ki skład­ni­ków.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej