Styl życia

Dlaczego nie warto bać się zmian?

Zmia­ny są pod­sta­wo­wym ele­men­tem nasze­go życia. Gdy­by nie one, sta­li­by­śmy cią­gle w miej­scu, nie roz­wi­ja­li­by­śmy się i nie osią­ga­li coraz to nowych celów. Jed­nak nie­któ­rym zmia­ny przy­cho­dzą dużo łatwiej niż innym. Nie­któ­rym cięż­ko jest poradzić…

Więcej
Styl życia

Najlepsze prezenty dla przyjaciółki

Świę­ta to wyjąt­ko­wy czas, w któ­rym obda­ro­wu­je­my pre­zen­ta­mi rodzi­nę i naj­bliż­szych. A sko­ro o naj­bliż­szych mowa, nie może­my zapo­mnieć o naszych przy­ja­ciół­kach – to one dzie­lą z nami naj­pierw szkol­ne ław­ki, wkrót­ce pierw­sze miło­ści, łzy…

Więcej
ModaStyl życia

Świąteczne prezenty dla niej

Świę­ta już tuż tuż! A to ozna­cza, że czas naj­wyż­szy zaopa­trzyć się w świą­tecz­ne pre­zen­ty. Jeśli nie macie jesz­cze pomy­słu na to, czym w tym roku obda­ro­wać bli­skich, spójrz­cie na nasz świą­tecz­ny prze­wod­nik. Przed­sta­wia­my stylowe,…

Więcej
JedzenieStyl życia

Czekoladowe babeczki w wersji FIT

Nie­wia­ry­god­nie smacz­ne a do tego w wer­sji fit. Aż cięż­ko uwie­rzyć, że mają w skła­dzie… ugo­to­wa­ne­go bura­ka! Wypró­buj nasz prze­pis na moc­no cze­ko­la­do­we, brow­nie cup­ca­kes w wer­sji FIT. Skład­ni­ki: 300 g bura­ków z barsz­czu 3…

Więcej
Newsroom

„PRAWDZIWIE BIAŁE ŚWIĘTA” Z TK MAXX

Mar­ka TK Maxx wystar­to­wa­ła ze świą­tecz­ną kam­pa­nią „Praw­dzi­wie Bia­łe Świę­ta” pre­zen­tu­ją­cą ory­gi­nal­ne pomy­sły na upo­min­ki i… nie­spo­dzian­kę! W tym roku, oprócz tele­wi­zyj­ne­go spo­tu, mar­ka przy­go­to­wa­ła rów­nież wyjąt­ko­wy kon­kurs, w któ­rym do wygra­nia jest week­end pełen…

Więcej
Jedzenie

Produkty, które powinniśmy jeść jesienią

Die­ta na jesień powin­na dostar­czać do nasze­go orga­ni­zmu dużo zdro­wych kalo­rii. Niskie tem­pe­ra­tu­ry i sza­rość dnia spra­wia jed­nak, że czę­ściej niż latem mamy ocho­tę na cia­stecz­ka i pysz­ną, gorą­cą cze­ko­la­dę. Nasze cia­ło potrze­bu­je wię­cej ciepła…

Więcej
Styl życia

Jak stworzyć dobry team?

Umie­jęt­ność pra­cy w zespo­le to obec­nie jed­na z naj­bar­dziej pożą­da­nych przez pra­co­daw­ców cech. Nic dziw­ne­go, efek­tyw­na pra­ca zespo­ło­wa prze­waż­nie przy­no­si dużo lep­sze rezul­ta­ty niż dzia­ła­nia w poje­dyn­kę. Pozwa­la spoj­rzeć na pro­blem z róż­nych per­spek­tyw i…

Więcej
ModaStyl życia

Co warto kupić na Black Friday?

Już w naj­bliż­szy pią­tek, 24 listo­pa­da, obcho­dzi­my Black Fri­day. To wywo­dzą­ce się ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych świę­to, któ­re roz­po­czy­na sezon przy­go­to­wań do Boże­go Naro­dze­nia. Tego dnia w skle­pach może­my liczyć rów­nież na wyjąt­ko­we obniż­ki. Spe­cjal­nie dla…

Więcej
JedzenieStyl życia

Zioła, które musisz mieć w swojej kuchni

Pró­bo­wa­li­ście kie­dyś hodo­wać zio­ła w swo­jej kuch­ni? Rosną­ce zio­ła w domu to oszczęd­ne hob­by, któ­re przy oka­zji dba o two­je zdro­wie. Oprócz doda­wa­nia sma­ku potra­wom, zio­ła dzia­ła­ją korzy­sta­nie na nasz orga­nizm, gdyż są peł­ne składników…

Więcej
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…

Więcej
Jedzenie

Najlepsze wegańskie książki kulinarne roku

Podob­nie jak rok temu, przy­go­to­wa­li­śmy dla was zesta­wie­nie naj­lep­szych wegań­skich i wege­ta­riań­skich ksią­żek kuchar­skich. Moda na wega­nizm nie słab­nie, a wręcz prze­ciw­nie – rośnie w silę! W przed­sta­wio­nych przez nas pozy­cjach znaj­dzie­cie prze­pi­sy na potra­wy, które…

Więcej
JedzenieStyl życia

Piękne kanapki na śniadanie

Nie­dzie­la to jedy­ny dzień w tygo­dniu, w któ­rym więk­szość z Nas może pozwo­lić sobie na cele­bro­wa­nie śnia­da­nia w gro­nie naj­bliż­szych – bez pośpie­chu, obo­wiąz­ków szkol­nych i zawo­do­wych. Przy­go­to­wy­wa­nie wspól­ne­go poran­ne­go posił­ku to świet­na zaba­wa dla…

Więcej