Jedzenie

Crock-Pot – wygodna i smaczna kuchnia w Twoim domu

Mimo, że obecnie mnóstwo czasu spędzamy w domu, większość z nas z pewnością przede wszystkim pracuje – nie zawsze mamy więc mnóstwo czasu na gotowanie czy eksperymentowanie w kuchni. Niekoniecznie też chcemy spędzać w niej całe dnie, a zamiast tego jak najwięcej wolnego czasu poświęcać najbliższym.

 

zdrowe jedzenia, rosół warzywny wolnowar Crock pot

Wol­no­wa­ry na dobre roz­po­wszech­ni­ły się w latach 70-tych XX w. w USA, szcze­gól­nie, że wie­le kobiet roz­po­czę­ło wów­czas pra­cę poza domem. Mar­ka Crock-Pot® jest zna­na przede wszyst­kim jako pio­nier w kate­go­rii wolnowarów/slow-cooke­rów. Urzą­dze­nie kuchen­ne zapro­jek­to­wa­ne przez mar­kę Crock-Pot, przy­czy­ni­ło się do powsta­nia nowej kate­go­rii pro­duk­tów, któ­rych sprze­daż liczy się obec­nie w milio­nach egzem­pla­rzy na całym świecie.

Wol­no­wa­ry Crock-Pot to bowiem ide­al­ne urzą­dze­nia dla każ­de­go, kto chce goto­wać zdro­wo, smacz­nie i bez pośpie­chu, a jed­no­cze­śnie … nie ma na to cza­su. 

Na czym pole­ga sekret goto­wa­nia opar­ty na tech­ni­ce slow cookin­gu tak czę­sto sto­so­wa­nej w restau­ra­cjach? To meto­da opar­ta na pod­da­wa­niu skład­ni­ków potra­wy dłu­go­trwa­łej obrób­ce ter­micz­nej w sto­sun­ko­wo niskiej, nie­prze­kra­cza­ją­cej 100 stop­ni Cel­sju­sza tem­pe­ra­tu­rze, co pozwa­la zacho­wać głę­bię sma­ków oraz aro­ma­tów z jed­no­cze­snym zacho­wa­niem wszel­kich war­to­ści odżywczych.

Wol­no­wa­ry są urzą­dze­nia­mi dzia­ła­ją­cy­mi w opar­ciu o meto­dę wol­ne­go goto­wa­nia. Każ­de urzą­dze­nie skła­da się z kor­pu­su oraz misy, w któ­rej przy­go­to­wy­wa­na jest potra­wa. Naczy­nie pozwa­la na przy­go­to­wa­nia posił­ku nawet dla 7 osób, a ponad­to moż­na je sto­so­wać w pie­kar­ni­ku, jeże­li tyl­ko wyma­ga tego dany prze­pis. W dodat­ku, po zakoń­cze­niu goto­wa­nia misę swo­bod­nie możesz pozo­sta­wić w zmywarce.

Nowy wol­no­war Crock-Pot 3,5l z ozna­cze­niem CSC060X to urzą­dze­nie cyfro­we, któ­re zosta­ło wypo­sa­żo­ne o kolej­ne przy­dat­ne funk­cje. Za pośred­nic­twem przy­ci­sków na jego pane­lu usta­wisz tryb goto­wa­nia (LOW lub HIGH) oraz czas przy­go­to­wy­wa­nia potra­wy (od 30 min. do nawet 20 h). Czy goto­wa­nie może być bar­dziej przy­jem­ne? O postę­pach pra­cy poin­for­mu­je Cię bowiem cyfro­wy zegar. To jed­nak nie wszyst­ko, ponie­waż nowy Crock-Pot 3,5l posia­da auto­ma­tycz­ną funk­cję pod­grze­wa­nia, któ­ra akty­wu­je ten tryb po usta­lo­nym cza­sie – wszyst­ko po to, aby po zakoń­cze­niu przy­go­to­wy­wa­nia potra­wy danie pozo­sta­wa­ło cie­płe. Dodat­ko­wo model ten został wypo­sa­żo­ny w uchyl­ną pokry­wę, któ­ra poma­ga utrzy­mać kuchen­ny blat w czystości.

Każ­dy z wol­no­wa­rów Crock-Pot pozwa­la ponad­to na reduk­cję ilo­ści uży­wa­ne­go tłusz­czu czy przy­praw, a wszyst­ko dzię­ki pro­ce­so­wi wol­ne­go goto­wa­nia, któ­ry wydo­by­wa praw­dzi­wą głę­bię sma­ków i aro­ma­tów z każ­dej potrawy.

Prócz smacz­nych i peł­no­war­to­ścio­wych posił­ków, wol­no­wa­ry Crock-pot są przy­ja­zne śro­do­wi­sku, pozwa­la­jąc tak­że na zaosz­czę­dze­nie ener­gii – nawet do aż 75% w porów­na­niu z tra­dy­cyj­ny­mi kuchenkami.

Prze­pis na zdro­wy, domo­wy, warzyw­ny rosół z wyko­rzy­sta­niem wol­no­wa­ru Crock-Pot:

Skład­ni­ki: 

  • 2 pory,
  • 2 korze­nie pietruszki,
  • natka pie­trusz­ki,
  • kawa­łek selera,
  • 2 cebu­le,
  • liść lau­ro­wy,
  • zie­le angielskie,
  • sól.

Umy­te warzy­wa prze­sma­ruj ole­jem i włóż do naczy­nia Crock-Pot. Naczy­nie wstaw do pie­kar­ni­ka nagrza­ne­go do tem­pe­ra­tu­ry 180 stop­ni i pozo­staw na 20 min. Naczy­nie z zapie­czo­ny­mi  warzy­wa­mi ustaw w wol­no­wa­rze, zalej wodą –  następ­nie dodaj zie­le angiel­skie, liść lau­ro­wy oraz sól. Całość przy­kryj pokryw­ką i ustaw poziom LOW na 6 godzin.

rosół warzywny wolnowar Crock pot rosół warzywny wolnowar Crock pot wolnowar Crock Pot rosół warzywny wolnowar

Smacz­ne­go!

Post powstał we współ­pra­cy z mar­ką Crock-Pot.

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Jedzenie

Chilli con carne z Crock-Pot

Wol­no­war Crock-Pot to sprzęt kuchen­ny, któ­ry wyróż­nia się m.in. wygo­dą użyt­ko­wa­nia, funk­cjo­nal­no­ścią, a tak­że pojem­no­ścią naczy­nia do goto­wa­nia. I pomy­śleć, że wszyst­ko zaczę­ło się już w 1970 roku od pro­ste­go garn­ka do goto­wa­nia faso­li! Pięć…
Więcej