Jedzenie

Chilli con carne z Crock-Pot

Wolnowar Crock-Pot to sprzęt kuchenny, który wyróżnia się m.in. wygodą użytkowania, funkcjonalnością, a także pojemnością naczynia do gotowania. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się już w 1970 roku od prostego garnka do gotowania fasoli! Pięć dekad później, marka Crock-Pot może pochwalić się milionem sprzedawanych na całym świecie wolnowarów, które pozwalają na przygotowanie pożywnych i zdrowych posiłków dla rodziny i przyjaciół.

Chilli con carne z Crock - Pot

Wciąż powsta­je nie­zli­czo­na ilość posił­ków oraz prze­pi­sów na dania ze slow cooke­ra i choć w sztu­ce wol­ne­go goto­wa­nia ewo­lu­owa­ło już wie­le róż­nych sma­ków, mar­ka wciąż nadą­ża z duchem cza­su. Wystar­czy, że szyb­ko przy­go­tu­jesz wybra­ne skład­ni­ki, wrzu­cisz je do naczy­nia i usta­wisz timer na okre­śla­no czas. W tym cza­sie możesz się zre­lak­so­wać – swo­bod­nie poczy­tać, obej­rzeć film czy serial, albo popra­co­wać i poćwi­czyć yogę. Tym­cza­sem, Twój zdro­wy, wol­no goto­wa­ny posi­łek będzie przy­go­to­wy­wał się sam. To znacz­nie prost­sze, niż myślisz!

Sekre­tem wol­ne­go goto­wa­nia jest przede wszyst­kim smak, któ­ry wydo­by­wa się z potraw dzię­ki dłu­gie­mu goto­wa­niu w tem­pe­ra­tu­rze nie­prze­kra­cza­ją­cej 100 °C. To tak­że dosko­na­ły spo­sób, aby zacho­wać wię­cej wita­min i skład­ni­ków mine­ral­nych w swo­ich posiłkach.

Ponad­to, wybie­ra­jąc wol­no­war Crock-Pot mamy do wybo­ru dwa rodza­je pane­lu obsłu­gi – manu­al­ny bądź cyfro­wy z funk­cją time­ra, dzię­ki któ­re­mu sprzęt zakoń­czy goto­wa­nie po okre­ślo­nym cza­sie oraz auto­ma­tycz­nie prze­łą­czy wol­no­war w tryb pod­trzy­my­wa­nia tem­pe­ra­tu­ry. Do wybo­ru mamy tak­że misę kamion­ko­wą bądź cera­micz­ną z powło­ką Dura­Ce­ra­mic, dzię­ki któ­rej szyb­ciej nagrze­jesz naczy­nie i będziesz mogła pod­sma­żać potra­wy na wszyst­kich rodza­jach kuchenek.

Koniecz­nie sprawdź­cie naj­lep­szy prze­pis na chil­li con car­ne z wol­no­wa­ru. Co spra­wia, że jest tak dobry? Wszyst­ko dzię­ki chru­pią­cej papry­ce i warzy­wom, któ­re zacho­wu­ją swój praw­dzi­wy smak, a łącząc się ze sobą – kreu­ją zupeł­nie nowe, smacz­ne danie, któ­re war­to wypró­bo­wać. 

Chilli con carne Crock pot

Do chil­li con car­ne z wol­no­wa­ru będzie­cie potrzebować:

 • 250 gr. mie­lo­nej wołowiny;
 • 2 cebu­le;
 • 3 ząb­ki czosnku;
 • 1 duża czer­wo­na papryka;
 • 1 paprycz­ka chilli;
 • 1 łyżecz­ka przy­pra­wy kmin rzym­ski w prosz­ku; 
 • 1 łyżecz­ka suszo­ne­go ore­ga­no; 
 • 1 łyżecz­ka wędzo­nej papry­ki czer­wo­nej; 
 • 1,5 łyżecz­ki słod­kiej papry­ki czer­wo­nej; 
 • 1,5 łyżecz­ki taba­sco jala­pe­no; 
 • pusz­ka pokro­jo­nych pomi­do­rów; 
 • pusz­ka czer­wo­nej faso­li; 
 • pusz­ka kukurydzy;
 • 3 łyż­ki pas­sa­ty pomidorowej;
 • sól; 
 • pieprz;
 • opcjo­nal­nie twar­dy ser.

Wystar­czy, że pod­sma­żysz mię­so na nie­wiel­kiej ilo­ści tłusz­czu. Po chwi­li, gdy zmie­ni swój kolor – dodaj cebu­lę, drob­no posie­ka­ny czo­snek, drob­no pokro­jo­ną paprycz­kę chil­li, chil­li w prosz­ku, kmin rzym­ski i ore­ga­no. Wszyst­ko dokład­nie wymie­szaj i smaż jesz­cze przez minu­tę. Następ­nie, całość prze­łóż do miski wolnowaru.

Do miski dodaj pomi­do­ry z zale­wą i pastę pomi­do­ro­wą, a tak­że pokro­jo­ną w kost­kę papry­kę. Wszyst­ko dopraw słod­ką i wędzo­ną papry­ką, solą oraz pie­przem. Wymie­szaj i dokład­nie przy­kryj wol­no­war. Ustaw urzą­dze­nie na poziom LOW na 4 h. 

Kie­dy goto­wa­nie dobie­gnie już koń­ca, dodaj odsą­czo­ną faso­lę, kuku­ry­dzę, sos taba­sco i gotuj wszyst­ko razem jesz­cze 1 h na pozio­mie LOW. 

Chilli con carne Crock pot Chilli con carne Crock pot

Smacznego!

Post powstał we współ­pra­cy z mar­ką Crock-Pot.

Tekst/zdjęcia: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Jedzenie

Crock-Pot - wygodna i smaczna kuchnia w Twoim domu

Mimo, że obec­nie mnó­stwo cza­su spę­dza­my w domu, więk­szość z nas z pew­no­ścią przede wszyst­kim pra­cu­je – nie zawsze mamy więc mnó­stwo cza­su na goto­wa­nie czy eks­pe­ry­men­to­wa­nie w kuch­ni. Nie­ko­niecz­nie też chce­my spę­dzać w niej…
Więcej