Styl życiaZdrowie

Książki kucharskie, na które warto zwrócić uwagę

Chociaż do wiosny pozostały niemal dwa miesiące kalendarzowej zimy, z pewnością już teraz warto się do niej przygotowywać i pomyśleć o diecie. Wraz z początkiem nowego roku, kiedy dni stają się coraz dłuższe, nabieramy więcej energii do życia i staramy się realizować postanowienia. Warto, aby jednym z nich była zmiana stylu odżywiania na zdrowszy i bardziej przyjazny środowisku. A jeśli już teraz odżywiasz się zdrowo i złe nawyki są Ci obce, początek nowego roku to idealny czas, by poeksperymentować w kuchni.

Książki kucharskie, na które warto zwrócić uwagę

Książ­ki kuchar­skie, na któ­re war­to zwró­cić uwa­gę: A jak nie mię­so, to co? – Jawor­ska Doro­ta; Zdro­we zie­lo­ne pro­te­iny – Elgqu­ist The­re­se; Die­ta wegań­ska na czte­ry pory roku – Jarzyn­ka-Jen­drze­jew­ska Mag­da­le­na , Syp­nik-Pogo­rzel­ska Ewa; Bez cukru, a słod­kie – Biłas Kata­rzy­na; Die­ta okien­ko­wa. 80 autor­skich prze­pi­sów – Mize­ra Justy­na; Salt Fat Acid Heat. Czte­ry skład­ni­ki – Nosrat Samin.

Wów­czas, nie­oce­nio­ną pomo­cą oka­zu­ją się książ­ki kuchar­skie: peł­ne pięk­nych, este­tycz­nych, zachę­ca­ją­cych do goto­wa­nia i jedze­nia zdjęć, a jed­no­cze­śnie nała­do­wa­ne zdro­wy­mi, kolo­ro­wy­mi i lek­ki­mi prze­pi­sa­mi. Zmie­nia­jąc die­tę i nawy­ki war­to zadbać nie tyl­ko o swo­je cia­ło, ale i pla­ne­tę, ogra­ni­cza­jąc spo­ży­cie mię­sa czy nabia­łu. Na szczę­ście na ryn­ku znaj­dzie­my wie­le pozy­cji z nie­ba­nal­ny­mi, a zara­zem pro­sty­mi prze­pi­sa­mi na kok­taj­le, sałat­ki czy peł­no­war­to­ścio­we zupy i dania. Naj­now­sze książ­ki kuchar­skie nie tyl­ko Cię zain­spi­ru­ją, ale krok po kro­ku pozwo­lą Ci nauczyć się, jak goto­wać zdro­wo i pysznie.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
JedzenieKsiążkiStyl życia

TOP 7 – wegetariańskie książki kucharskie

W związ­ku z coraz bar­dziej rosną­cą popu­lar­no­ścią die­ty wege­ta­riań­skiej i wegań­skiej przy­go­to­wa­li­śmy dla was kil­ka pozy­cji kuchar­skich, któ­re naszym zda­niem powin­ny zago­ścić w kuch­ni rośli­no­żer­ców. Znaj­dzie­cie w nich prze­pi­sy łatwe (dla tych począt­ku­ją­cych) oraz trud­niej­sze – dla tych, przed któ­ry­mi kuch­nia jar­ska nie sta­no­wi żad­nych tajemnic.
Więcej