Styl życia

7 sposobów na to, by nie nudzić się w domu w trakcie kwarantanny 

Lekarze zalecają, aby w obecnym czasie zagrożenia epidemiologicznego nowym wirusem z Wuhan ograniczyć wychodzenie z domu i kontakty z innymi do zupełnego minimum. W szczególności, jeśli ostatnio podróżowaliśmy – w takim wypadku musimy przed dwa tygodnie pozostać w odizolowaniu. Warto podejść do tego czasu jak do ciekawej, rozwijającej wewnętrznie lekcji; czasu, który wreszcie możemy poświęcić tylko sobie lub doświadczeniom, na które zwykle nie mamy czasu lub sił. Świat wokół nas niemal się zatrzymał. Gdy wszyscy walczą z pandemią, nikt przez ten moment nie goni za pieniądzem, nie ważne są kolejne spektakularne sukcesy, a najwyższą wartością staje się zdrowie. Jedynym celem jest znalezienie skutecznej szczepionki na koronawirusa. Ostatecznie jednak większość z nas nie mam na to najmniejszego wpływu, a więc pozostanie w kwarantannie zależy tylko i wyłącznie od naszego nastawienia. Możemy przeleżeć ten czas na kanapie lub… odkryć w sobie nowy talent! 

Kwarantanna domowa - jak się nie nudzić?

Zdję­cia: Free-Pho­tos z Pixa­bay

W związ­ku z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa na całym świe­cie podej­mo­wa­ne są sze­ro­ko zakro­jo­ne dzia­ła­nia, aby zapo­biec zacho­ro­wa­niu więk­szej ilo­ści ludzi. Rów­nież w Pol­sce rząd ape­lu­je, aby pozo­stać w domach, w szcze­gól­no­ści jeśli w ostat­nim cza­sie podró­żo­wa­li­śmy, nie tyl­ko do Chin czy Włoch, ale tak­że do Nie­miec, Hisz­pa­nii, Fran­cji. Ponie­waż cho­ru­ją głów­nie star­si (powy­żej 50 roku życia), ale to dzie­ci w głów­nej mie­rze zara­ża­ją, zamy­ka­ne są szko­ły, przed­szko­la, domu kul­tu­ry a tak­że teatry i kina na mini­mum dwa naj­bliż­sze tygo­dnie. Pra­co­daw­cy, jeśli tyl­ko mogą, zale­ca­ją pra­cę zdal­ną, zaś leka­rze nama­wia­ją do tego, aby odwo­ły­wać nawet naj­mniej­sze spo­tka­nia w gro­nie rodzi­ny i zna­jo­mych. Jak dobrze spo­żyt­ko­wać ten czas przy­mu­so­wej kwa­ran­tan­ny, aby po dwóch tygo­dniach nie mieć poczu­cia stra­co­ne­go cza­su?

Kwa­ran­tan­na domo­wa – jak się nie nudzić?

  1. Prze­czy­taj naj­bar­dziej zaku­rzo­ną książ­kę ze swo­jej biblio­tecz­ki

Masz mnó­stwo ksią­żek, któ­re zawsze chcia­łaś prze­czy­tać, ale nigdy nie był na to dobry moment? Cóż, wła­śnie nad­szedł! Pole­ca­my się­gnąć szcze­gól­nie po tę książ­kę, któ­ra od lat nie może docze­kać się, abyś ją prze­czy­ta­ła. To może skło­nić cię tak­że do oczysz­cze­nia swo­jej prze­strze­ni i zro­bie­nie miej­sca na nowe książ­ki. Prze­czy­ta­ne egzem­pla­rze o wie­le łatwiej prze­ka­zać komuś dalej.

  1. Wyko­naj skom­pli­ko­wa­ną potra­wę na któ­rą zwy­kle nie masz cza­su

Jeśli tak jak my, zapi­su­jesz sobie wie­le nowych prze­pi­sów na dania, ale wkrót­ce oka­zu­je się, że ich wyko­na­nie zaj­mu­je dłu­żej niż pół godzi­ny, momen­tal­nie się znie­chę­casz. To dosko­na­ły czas, aby upiec cia­sto, zro­bić zapie­kan­kę, wyko­nać mle­ko roślin­ne. 

  1. Posprzą­taj sza­fę, garaż, spi­żar­nię 

Orga­ni­zo­wa­nie na nowo swo­ich rze­czy daje poczu­cie celu. W dodat­ku efekt widocz­ny jest od razu, więc nie tak łatwo się znie­chę­cić. Spró­buj zapla­no­wać, że jed­ne­go dnia zro­bisz porzą­dek w sza­fie z ubra­nia­mi, dru­gie­go upo­rząd­ku­jesz szaf­ki w kuch­ni, następ­ne­go kosme­ty­ki itd.

  1. Oglą­daj seria­le, ale w języ­ku, któ­re­go dopie­ro się uczysz

Naj­le­piej bez napi­sów, żeby nie było zbyt łatwo! Oglą­da­nie kil­ku odcin­ków nowe­go sezo­nu to nic złe­go, o ile wycią­gasz z tego coś wię­cej niż samą fabu­łę. Oglą­da­nie seria­lu w języ­ku, któ­re­go się dopie­ro uczysz jest świet­ną meto­dą na osłu­cha­nie się z języ­kiem i zła­pa­nie kil­ku nowych słó­wek.

  1. Ćwicz tre­ne­rem z YouTu­be

Cią­głe sie­dze­nie w domu pozba­wia nas spa­ce­rów i aktyw­no­ści fizycz­nej, co może być nie­bez­piecz­ne dla nasze­go zdro­wia. Dla­te­go war­to zna­leźć chodź­by godzi­nę w cią­gu dnia, kie­dy nie­co się poru­sza­my. Naj­bar­dziej pomoc­ny może być w tym wir­tu­al­ny tre­ner! Moż­li­wo­ści jest wie­le – od apli­ka­cji po fil­my na YouTu­be. My pole­ca­my szcze­gól­nie kanał “Yoga with Adrien­ne”.

  1. Śpij dłu­żej

Każ­dej nocy powin­ni­śmy prze­sy­piać mini­mum 7,5h. Zwy­kle jed­nak mało kto ma na to czas. Do póź­nych godzin wyko­nu­je­my swo­je codzien­ne obo­wiąz­ki, a już wcze­snym ran­kiem trze­ba wstać i pędzić do pra­cy lub szko­ły. Czas kwa­ran­tan­ny to moment na to, aby cele­bro­wać sen. Nie cho­dzi jed­nak o to, aby leżeć w łóż­ku do połu­dnia. Zmień pościel na świe­żą, zapal świecz­kę lub ustaw dyfu­zor olej­ków, włącz apli­ka­cję, któ­ra zmie­rzy two­ją fazę rem, a budzik zapla­nuj dokład­nie na 8 h po tym, gdy poło­żysz się do łóż­ka. Nie się­gaj po tele­fon, zre­lak­suj się i cele­bruj ten moment. Pamię­taj, że wysy­pia­nie się sprzy­ja pod­wyż­sze­niu odpor­no­ści! 

  1. Bądź kre­atyw­na! 

Maluj, pisz, urzą­dzić bitwę na podusz­ki albo zacznij pisać biz­nes plan. Kto wie, może po już po kil­ku dniach wpad­niesz na pomysł jaki star­tup otwo­rzyć, albo odkry­jesz swój nowy talent. Ogra­ni­cza­ją cię tyl­ko czte­ry ścia­ny, nie pozwól, aby cier­pia­ła na tym two­ja kre­atyw­ność. 

Tekst: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy