InnaStyl życia

Profile na Instagramie, które codziennie dostarczą Ci dawki inspiracji

Obecnie ilość profili w mediach społecznościowych przyprawia o zawrót głowy. I chociaż scrollowanie jest uzależniające i pochłania wiele czasu, to gwarantuje nam niemal nieograniczony kontakt ze światem, szczególnie teraz. Są takie konta, które dokumentują codzienne życie, skupiają się na branży beauty, modzie bądź sztuce. Wciąż rosnące liczby obserwatorów wciąż napędzają rynek wpływając na to, co jest aktualnie na topie i to, co będziemy kupować. Także za pośrednictwem Instagrama celebryci i influencerzy sprzedają produkty, stając się ich żywą reklamą, a największe marki modowe (np. Bottega Veneta) w zaledwie kilka miesięcy stają się jednymi z najbardziej pożądanych.

Gdzieś pośród naj­po­pu­lar­niej­szych pro­fi­li i kont marek znaj­du­ją się rów­nież oso­by, któ­re pro­wa­dzą je w swój indy­wi­du­al­ny, natu­ral­ny i este­tycz­ny spo­sób. To te pro­fi­le naj­bar­dziej pobu­dza­ją kre­atyw­ność i inspi­ru­ją każ­de­go dnia zaska­ku­ją­cy­mi posta­mi. I wbrew domy­słom nie są to pro­fi­le z mono­te­ma­tycz­ny­mi sel­fie czy zdję­cia­mi z dro­gi­mi kosme­ty­ka­mi. Z całą odpo­wie­dzial­no­ścią może­my stwier­dzić, że aktu­al­nie Insta­gram jest niczym wiel­ki mood­bo­ard – a my dzię­ki nie­mu chce­my posze­rzać swo­je hory­zon­ty, roz­wi­jać się, inspi­ro­wać, a tak­że popra­wiać sobie humor, zamiast wpę­dzać się w kom­plek­sy zdję­cia­mi wychu­dzo­nych i per­fek­cyj­nych kobiet.

Poni­żej znaj­dzie­cie nasz wybór naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cych kont na Insta­gra­mie, któ­re pobu­dzą Two­ją wyobraź­nię i któ­re są nie­wy­czer­pa­nym źró­dłem inspiracji.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Design

Instagram - architekt naszych czasów?

Insta­gram to kopal­nia pomy­słów. Nie tyl­ko tych modo­wych, kuli­nar­nych czy uro­do­wych. Ostat­nio bar­dzo popu­lar­ne sta­ły się bowiem pro­fi­le przed­sta­wia­ją­ce aran­ża­cje wnętrz. Cięż­ko też nie przy­znać, że pierw­sze kro­ki w poszu­ki­wa­niu inspi­ra­cji kie­ru­je­my obec­nie wła­śnie tam.…
Więcej
Styl życia

Poradnik: Jak zarabiać na Instagramie?

Szyb­ko, wygod­nie i przy­jem­nie – oto jak zara­biać na Insta­gra­mie. Wraz z roz­wo­jem plat­form spo­łecz­no­ścio­wych  wzro­sła licz­ba osób, któ­re trak­tu­ją ją jako spo­sób do zara­bia­nia na życie. W dzi­siej­szych cza­sach móc nazwać się praw­dzi­wym Instagrammerem…
Więcej
Styl życia

5 aplikacji, które pomogą Ci sprawnie zarządzać Instagramem

Ostat­nio jeste­śmy onli­ne nie­mal 24/7- w obli­czu pre­sji o utrzy­ma­nie wyso­kie­go, sta­łe­go gro­na obser­wa­to­rów, poświę­ca­my por­ta­lom spo­łecz­no­ścio­wym coraz wię­cej cza­su, zapo­mi­na­jąc o praw­dzi­wym życiu tu i teraz. Dla­cze­go więc nie sko­rzy­stać z inno­wa­cyj­nych apli­ka­cji, które…
Więcej