ArchitekturaDesignPolecaneStyl życia

5 wnętrzarskich trendów w 2020 roku/Decoroom

Biophilic design, kolory ziemi z mocnymi akcentami, kamień, welur i geometria – to one w nadchodzących miesiącach podbijać będą nasze serca i… domy. Jakie tendencje doczekają się kontynuacji, a z którymi pożegnamy się na dobre? Architekci Decoroom przedstawiają kilka najmodniejszych propozycji roku 2020, których nie sposób pominąć w aranżacji wnętrz.

5 wnętrzarskich trendów w 2020 roku/Decoroom

Neu­tral­ne bar­wy z pazurem

Kolo­ry zie­mi zosta­ją z nami na dłu­żej, ale w nie­od­łącz­nym towa­rzy­stwie przy­dy­mio­nych, głę­bo­kich odcie­ni wina, butel­ko­wej zie­le­ni i kla­sycz­ne­go nie­bie­skie­go – pan­to­ne 2020. Pale­tę mod­nych barw wzbo­ga­ci też roz­bie­lo­ny koral, brzo­skwi­nia, tera­ko­to­wy poma­rańcz oraz musz­tar­da, błę­kit i sza­le­nie kobie­cy „przy­bru­dzo­ny” róż. Te moc­niej­sze tony war­to wpro­wa­dzać na zasa­dzie akcen­tów, któ­re oży­wią aran­ża­cję, ale nie przy­tło­czą cało­ści, bowiem to w neu­tral­nych kolo­rach znaj­dzie­my uko­je­nie i har­mo­nię. Na salo­ny powra­ca też ponad­cza­so­wa czerń i pale­ta mato­wych barw o wła­ści­wo­ściach koją­cych zmy­sły i ocie­pla­ją­cych wnętrze.

Wię­cej przytulności

Lofto­wy chłód i asce­tycz­ny mini­ma­lizm w nowo­cze­snym wyda­niu odcho­dzą w cień, a do łask powra­ca przy­tul­ność koja­rzą­ca się moc­no ze szwedz­ką filo­zo­fią szczę­ścia – hyg­ge. Peł­ne cie­pła wnę­trza, w któ­rych czu­je­my się zre­lak­so­wa­ni i bez­piecz­ni to trend, któ­re­mu szcze­gól­nie cięż­ko się oprzeć zimo­wą porą. Sta­wia­my na mięk­kie tka­ni­ny pod wie­lo­ma posta­cia­mi! Mię­si­ste zasło­ny, aksa­mit­ne tape­ty, miłe w doty­ku podusz­ki albo nadal sza­le­nie mod­ne meble i dodat­ki obi­te welu­rem z pew­no­ścią uprzy­jem­nią nam chwi­le spę­dzo­ne w domu bez wzglę­du na pogo­dę czy kapry­śną modę.

Powrót do korze­ni 

Archi­tek­ci będą jesz­cze chęt­niej się­gać po ele­men­ty dają­ce namiast­kę obco­wa­nia z przy­ro­dą np. natu­ral­ne drew­no, zmyśl­nie wkom­po­no­wa­na roślin­ność, wikli­na, kamień i korek. Te „żywe” akcen­ty w naszych wnę­trzach wpi­su­ją się w moc­ny trend #bio­phi­lic­de­sign, a jed­no­cze­śnie wpro­wa­dza­ją atmos­fe­rę nowo­cze­sno­ści i luk­su­su. Ponad­cza­so­we, natu­ral­ne mate­ria­ły w połą­cze­niu z tymi nowo­cze­sny­mi, pozwo­lą stwo­rzyć cie­ka­we i inspi­ru­ją­ce sty­li­za­cje, dzię­ki któ­rym na nowo odkry­je­my w naszych domach uro­ki skar­bów Mat­ki Ziemi.

Odświe­żo­na geo­me­tria 

W tym roku szy­kuj­my się na wiel­ki powrót geo­me­trycz­nych form i syme­trii, sta­no­wią­cych świet­ną prze­ciw­wa­gę dla fak­tur natu­ral­nych mate­ria­łów. Ten trend zde­cy­do­wa­nie pozwo­li upo­rząd­ko­wać i zhar­mo­ni­zo­wać prze­strzeń, a tak­że zgrab­nie połą­czyć „nowe” ze „sta­rym”. Jak go okieł­znać w swo­ich czte­rech kątach? Naj­le­piej wyko­rzy­stać moc deta­li i dodat­ków o geo­me­trycz­nych kształ­tach np. lustrach, sto­li­kach, uchwy­tach do sza­fek lub pomy­śleć o cie­ka­wych płyt­kach pod­ło­go­wych czy ścien­nych. 

5 wnętrzarskich trendów w 2020 roku/Decoroom 5 wnętrzarskich trendów w 2020 roku/Decoroom trendy kuchnia 2020 decoroom trendy kuchnia 2020 decoroom trendy kuchnia 2020 decoroom 5 wnętrzarskich trendów w 2020 roku/Decoroom 5 wnętrzarskich trendów w 2020 roku/Decoroom 5 wnętrzarskich trendów w 2020 roku/Decoroom Decoroom trendy

O DECOROOM 

Pra­cow­nia wnętrz Deco­ro­om jest obec­na na ryn­ku od 10 lat. Fir­ma jest lide­rem usłu­gi kom­plek­so­we­go wykoń­cze­nia miesz­ka­nia „pod klucz”. Swo­ich klien­tów zapra­sza do wyjąt­ko­we­go biu­ra połą­czo­ne­go z show­ro­omem w samym cen­trum War­sza­wy. Zespół Deco­ro­om two­rzy oko­ło 20 archi­tek­tów, i 70 ekip wykoń­cze­nio­wych, plus zespół obsłu­gi klien­ta, któ­ry nie­ustan­nie dba o to, aby swo­im klien­tom dostar­czać jak naj­wyż­szy, sper­so­na­li­zo­wa­ny poziom obsłu­gi. Fir­ma współ­pra­cu­je z czo­ło­wy­mi przed­sta­wi­cie­la­mi bran­ży wykoń­cze­nio­wej, a swój wize­ru­nek w bran­ży zbu­do­wa­ła dzię­ki współ­pra­cy z naj­lep­szy­mi dostaw­ca­mi ele­men­tów wypo­sa­że­nia wnętrz i w opar­ciu o opi­nie setek zado­wo­lo­nych klien­tów. W ofer­cie Deco­ro­om znaj­dzie­my 3 pakie­ty: Stan­dard, Pre­mium oraz VIP, któ­re odpo­wia­da­ją zapo­trze­bo­wa­niu naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych klientów.

*** Deco­ro­om jest lau­re­atem Euro­pe­an Pro­per­ty Awards – Best Offi­ce Inte­rior Euro­pe (2015–2016), fir­ma posia­da rów­nież cer­ty­fi­kat „Rze­tel­nej Fir­my”. 

*** Jest Człon­kiem Wspie­ra­ją­cym Pol­skie­go Związ­ku Firm Dewe­lo­per­skich. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Design

Wielkanocne śniadanie w wyjątkowej przestrzeni na mapie Warszawy

Pra­cow­nia Archi­tek­tu­ry Wnętrz DECOROOM obec­na na ryn­ku od 13 lat to zespół doświad­czo­nych archi­tek­tów, zaufa­ne eki­py wykoń­cze­nio­we, dzia­ły reali­za­cji oraz dział DECOROOM KITCHEN, któ­ry zaj­mu­je się kom­plek­so­wym wykoń­cze­niem zabu­do­wy kuchen­nej i meblo­wej – a wszystko…
Więcej