Neutralne, spokojne kolory takie jak ciepłe brązy i beże, naturalne materiały, wyciszająca zieleń, a także dodające charakteru kolekcji złote akcesoria  - w taki sposób projektanci H&M Home widzą wiosnę 2020, szczególnie w obliczu wszechogarniającego nas hasła  #stayhome.

H&M Home wiosna 2020

W tym roku wyjąt­ko­wo więk­szość cza­su spę­dza­my w domach, dla­te­go jak nigdy zale­ży na stwo­rze­niu wokół sie­bie jak naj­bar­dziej kom­for­to­we­go oto­cze­nia, któ­ry sprzy­ja relak­so­wi. Czę­ściej zwra­ca­my uwa­gę na deta­le, chęt­nie porząd­ku­je­my i orga­ni­zu­je­my róż­ne rze­czy, ale przede wszyst­kim – tęsk­ni­my za świe­żym powie­trzem i natu­rą. To wła­śnie dla­te­go, z tęsk­no­ty za codzien­no­ścią i przy­ro­dą, pro­jek­tan­ci H&M stwo­rzy­li nie­oczy­wi­stą kolek­cję mebli i akce­so­riów do domu na wio­snę 2020, sym­bo­li­zu­ją­cą praw­dzi­wy powrót do natu­ry.

Wśród akce­so­riów znaj­dzie­my więc róż­nej wiel­ko­ści rata­no­we kosze, skła­da­ne, drew­nia­ne krze­sła i sto­ły, pod­kład­ki, wikli­no­we orga­ni­ze­ry, ozdob­ne świecz­ni­ki oraz tek­sty­lia: poście­le i podusz­ki, wszyst­kie utrzy­ma­ne w natu­ral­nych kolo­rach Zie­mi, a więc brą­zach i beżach. Nie mogło jed­nak zabrak­nąć nowo­cze­sne­go, eks­cen­trycz­ne­go dodat­ku w posta­ci zło­ta, któ­re sub­tel­nie poja­wia się w posta­ci wiszą­ce­go świecz­ni­ka czy ramy do lustra.

H&M Home wiosna 2020 H&M Home wiosna 2020 H&M Home wiosna 2020 H&M Home wiosna 2020 H&M Home wiosna 2020 H&M Home wiosna 2020 H&M Home wiosna 2020 H&M Home wiosna 2020 H&M Home wiosna 2020 H&M Home wiosna 2020

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Prezenty dla najbardziej wymagających

Każ­dy z nas marzy o tym jedy­nym, nie­po­wta­rzal­nym i wyjąt­ko­wym pre­zen­cie pod cho­in­ką. Świę­ta to bowiem szcze­gól­ny czas, kie­dy może­my obda­ro­wać naszych naj­bliż­szych tym, co naj­lep­sze. Zasta­na­wia­cie się, co zado­wo­li tych naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych? Mamy dla…
Więcej