ArchitekturaDesignStyl życia

Rola wizualizacji w procesie projektowym

Planując budowę domu, koncept wnętrz nowo kupionego apartamentu, czy remont mieszkania, musimy mieć dobry pomysł na finalny wygląd bryły budynku, czy rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne pomieszczeń. W tej sprawie warto zwrócić się do architektów, którzy zaproponują najlepsze rozwiązania i przedstawią nam wizualną koncepcję swojej pracy. Jak ważne są dobre wizualizacje w procesie projektowym i jak w zrozumiały sposób przedstawić je inwestorowi, zapytaliśmy Agę Kobus i Grzegorza Goworka, projektantów ze Studio O.

Planując budowę domu, koncept wnętrz nowo kupionego apartamentu, czy remont mieszkania, musimy mieć dobry pomysł na finalny wygląd bryły budynku, czy rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne pomieszczeń.

Aga Kobus i Grze­gorz Gowo­rek to archi­tek­ci zna­ni ze swo­jej kre­atyw­no­ści i pomy­słów. By dobrze zapro­jek­to­wać bry­łę domu, czy zaaran­żo­wać wnę­trza miesz­ka­nia, muszą oczy­wi­ście prze­ko­nać poten­cjal­ne­go klien­ta, dla­cze­go to wła­śnie ich pra­cow­nię powi­nien wybrać. Naj­czę­ściej ma to miej­sce już pod­czas prze­glą­da­nia stro­ny pra­cow­ni Stu­dio O., na któ­rej inwe­stor może zoba­czyć ich dotych­cza­so­we doko­na­nia. Są to zarów­no pro­fe­sjo­nal­ne zdję­cia odda­nych już wnętrz i domów, jak rów­nież wizu­ali­za­cje, na pod­sta­wie któ­rych powsta­ją wszyst­kie póź­niej­sze reali­za­cje. Po wizy­cie na stro­nie sami może­my oce­nić, czy pro­jek­tan­ci są solid­ni i czy podo­ba nam się pre­fe­ro­wa­na przez nich inter­pre­ta­cja naszych ocze­ki­wań. Dla Stu­dio O. wizu­ali­za­cje są rów­nie waż­ne, bo poza aspek­ta­mi stric­te użyt­ko­wy­mi, poma­ga­ją przede wszyst­kim w akcep­cie osta­tecz­nej wizji pro­jek­tu przez klienta.

wizualizacja sypialnia

Pomoc w projektowaniu

Pro­fe­sjo­nal­nie wyko­na­ne wizu­ali­za­cje dostar­cza­ją klien­to­wi infor­ma­cje nie tyl­ko o wła­ści­wych roz­wią­za­niach, czy tech­nicz­nych zawi­ło­ściach, ale przede wszyst­kim dają moż­li­wość zoba­cze­nia bry­ły i wnę­trza wybra­nej inwe­sty­cji. Tyl­ko wte­dy klient ma pew­ność, że budo­wa lub remont jego nie­ru­cho­mo­ści pój­dą w kie­run­ku, któ­re­go ocze­ki­wał. W sie­ci dostęp­ne są zarów­no płat­ne, jak i bez­płat­ne pro­gra­my do pro­jek­to­wa­nia wnętrz. Uży­wa­ne w Stu­dio O. pro­fe­sjo­nal­ne narzę­dzia to wyda­tek nawet kil­ku­na­stu tysię­cy zło­tych. Dobry pro­gram do wizu­ali­za­cji  może oka­zać się nie­oce­nio­ną pomo­cą tak­że w two­rze­niu doku­men­ta­cji, wyli­cza­niu ile mate­ria­łów potrze­bu­je­my, a cza­sem pozwa­la tak­że dokład­nie osza­co­wać koszt remon­tu, czy nawet budo­wy nasze­go lokum.

Stu­dio O. pra­cu­je na pro­gra­mie Cine­ma 4D z sil­ni­ka­mi Coro­na i popu­lar­nym pro­gra­mie Sket­chUp z sil­ni­kiem  VRay. Sket­chUp posia­da wbu­do­wa­ne sza­blo­ny do pro­jek­to­wa­nia wnętrz, pro­jek­tów archi­tek­to­nicz­nych, ogro­dów i poje­dyn­czych rzu­tów. Oprócz tego bez pro­ble­mu two­rzy się tu wła­sne  pro­po­zy­cje pro­stych mebli i wypo­sa­że­nia dla klien­tów. Pod­czas roz­mo­wy z inwe­sto­rem każ­dą zmia­nę z łatwo­ścią imple­men­tu­je­my do pro­jek­tu, co w przy­pad­ku Cine­ma 4D jest już nie­co bar­dziej zło­żo­nym procesem.

wizualizacja domu

Jak waż­ne są dla Waszych klien­tów wizualizacje?

Nie wyobra­ża­my sobie bez nich pro­jek­tu. Nawet jeśli klient mówi, że ich nie potrze­bu­je i tak sta­wia­my model 3D i wyko­nu­je­my wizu­ali­za­cje. Nie spo­tka­li­śmy się jesz­cze, żeby inwe­stor mógł wyobra­zić sobie wnę­trze bez wizu­ali­za­cji. Co wię­cej, dzię­ki nowym tech­ni­kom oświe­tla­nia i cie­nio­wa­nia jeste­śmy w sta­nie uzy­skać dzię­ki nim realizm porów­ny­wal­ny do praw­dzi­we­go zdję­cia wnę­trza, czy budyn­ku” – mówi Aga Kobus.

Ile trwa pro­ces ich przy­go­to­wa­nia w roz­bi­ciu na pro­jekt bry­ły i wnętrz?

Wizu­ali­za­cje, któ­re robi­my sami, są czę­ścią skła­do­wą pro­ce­su pro­jek­to­we­go i zaj­mu­ją sto­sun­ko­wo mało cza­su, oko­ło jed­ne­go dnia na pomiesz­cze­nie w przy­pad­ku pro­jek­tu wnę­trza. Jeśli cho­dzi o bry­ły, pro­ces jest dłuż­szy – pomi­ja­jąc pra­ce nad kon­cep­cją, sam pro­ces sta­wia­nia mode­lu i pra­cy na wstęp­ny­mi kadra­mi może zająć dwa dni. Samo posta­wie­nie mode­lu nie jest pro­ble­mem, jed­nak ren­de­ro­wa­nie jed­ne­go kadru, zależ­nie o stop­nia kom­pli­ka­cji deta­li, może potrwać od kil­ku do kil­ku­na­stu godzin.

Czy ich koszt jest włą­czo­ny w kosz­to­rys pro­jek­tu, czy płat­ny dodatkowo?

Wizu­ali­za­cje wyko­ny­wa­ne przez Stu­dio O. są zawsze wli­czo­ne w kosz­ty pro­jek­tu. Cza­sem zle­ca­my na zewnątrz skom­pli­ko­wa­ne wizu­ali­za­cje skoń­czo­nych kon­cep­cji, któ­re nie ule­gną zmia­nie i wte­dy jest to płat­ne dodatkowo. 

O jakie wizu­ali­za­cje pro­szą teraz naj­czę­ściej klien­ci? Czy są jakieś zauwa­żal­ne trendy?

Zawsze to my sami narzu­ca­my stan­dard wizu­ali­za­cji, na akcep­to­wa­nym przez nas i klien­ta pozio­mie. Wizu­ali­za­cje foto­re­ali­stycz­ne pro­po­nu­je­my przede wszyst­kim dewe­lo­pe­rom lub klien­tom, któ­rzy chcą mieć port­fo­lio swo­je­go wnę­trza lub budyn­ku przed jego reali­za­cją. Pro­fe­sjo­nal­ne wizu­ali­za­cje to tak­że sztu­ka, więc wie­lu pro­fe­sjo­na­li­stów ma swój wła­sny styl. Przed­sta­wia­nie na wizu­ali­za­cjach brył w odsło­nie nocy, spo­wi­tych świa­tłem księ­ży­ca, aran­ża­cji jesien­nych, z nie­co melan­cho­lij­nie opa­da­ją­cy­mi liść­mi lub zimo­wych, obsy­pa­nych śnie­giem, jest już wręcz nor­mą. Swój styl moż­na wyra­zić kon­cen­tru­jąc się na cha­rak­te­ry­stycz­nych fil­trach nakła­da­nych na kadr lub poprzez spe­cy­ficz­ne wypeł­nia­nie kadru niczym malarz. Atmos­fe­ra same­go kadru też się liczy – od hiper przy­ja­znej z żywy­mi dzien­ny­mi kolo­ra­mi, do tajem­ni­czej, z wyko­rzy­sta­niem wia­tru pod­ry­wa­ją­ce­go rucho­me deta­le kadru. – doda­je Grze­gorz Goworek.

Wizualizacja Studio O Wizualizacja Studio O Wizualizacja Studio O Wizualizacja Studio O Wizualizacja Studio O

Wię­cej inspi­ra­cji na: http://studioorganic.pl/

www.facebook.com/studio.o.organicdesign

www.instagram.com/studio_organic/

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ArchitekturaDesign

Organic Shelter, czyli magiczne siedlisko na brzegu jeziora

Studio.O. to wyjąt­ko­wa pra­cow­nia, w któ­rej powsta­ją pro­jek­ty budyn­ków, wnętrz i kra­jo­bra­zów, w któ­rych miesz­ka czło­wiek, a któ­re zosta­ją stwo­rzo­ne w taki spo­sób, aby bez prze­szkód móc pozo­sta­wać w nie­roz­łącz­nym kon­tak­cie z natu­rą i samym sobą.…
Więcej