JedzenieStyl życia

Trendy dietetyczne 2018

W zeszłym roku dużo sły­sze­li­śmy o biał­ku roślin­nym i zdro­wych tłusz­czach. Nowy rok to nowe wyzwa­nia dla świa­ta die­te­ty­ki i żywie­nia. Skon­cen­tru­je­my się na die­tach, któ­re pomo­gą zapo­bie­gać cho­ro­bie Alzhe­ime­ra popra­wią nasze tra­wie­nie. Kon­fe­ren­cja Food…

Więcej
Newsroom

Nowe studio w Warszawie - 4MC

 To wspa­nia­łe, że coś się koń­czy, by mogła zacząć się nowa przy­go­da, Stu­dio Ver­re z Narbut­ta zosta­ło prze­nie­sio­ne do Lofto­wej prze­strze­ni w ser­cu arty­stycz­nej Pra­gi.     Ate­lier Znaj­du­je na par­te­rze posia­da dwa osob­ne wejścia,…

Więcej
Styl życia

JAK POKONAĆ LĘK PRZED ODRZUCENIEM?

Kto z nas cho­ciaż raz w życiu nie odczuł lęku przed odrzu­ce­niem? Cza­sa­mi przy­wią­zu­je­my się do danych osób, miejsc i sytu­acji. Kocha­my tak moc­no, że nawet jeśli nie ma ku temu pod­staw, ocza­mi wyobraź­ni widzimy,…

Więcej
Styl życia

Jak nie zwariować przed ślubem?

Każ­dy dobrze wie, jak powi­nien wyglą­dać dzień Two­je­go ślu­bu. Mama już od dzie­się­ciu lat ma w gło­wie wizję Cie­bie w tra­dy­cyj­nej, bia­łej suk­ni, przed kościel­nym ołta­rzem. Nie mówiąc o tym, że wie rów­nież, jak powinien…

Więcej
Styl życia

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

Idea „life long lear­ning” zakła­da, że nauka jest pro­ce­sem, a nie tyl­ko roz­dzia­łem w życiu. Prze­bie­ga eta­pa­mi i zale­ży od sys­te­mu edu­ka­cji, tego, jakie masz aspi­ra­cje, mię­dzy jaki­mi ludź­mi prze­by­wasz, jak postrze­gasz świat i czym…

Więcej
JedzenieStyl życia

Co jeść na tydzień przed ślubem?

Na kil­ka tygo­dni przed ślu­bem cięż­ko myśleć o pra­wi­dło­wym odży­wia­niu. Wie­le z nas w ostat­niej chwi­li decy­du­je się na restryk­cyj­ne, mono­ton­ne die­ty, któ­re zde­cy­do­wa­nie nie słu­żą orga­ni­zmo­wi, gdyż potrze­bu­je on zbi­lan­so­wa­nej die­ty dostar­cza­ją­cej dużej ilości…

Więcej
Styl życia

PSYCHOLOGIA KOLORÓW

Chodź, poma­luj mój świat na żół­to i na nie­bie­sko”. Ta kul­to­wa pio­sen­ka to naj­lep­szy wstęp do tego, by uka­zać siłę i emo­cje, jakie skry­wa­ją w sobie kolo­ry. Poznaj ich zna­cze­nie! KOLORY TO EMOCJE  Bar­wy to…

Więcej
Styl życia

Jak zorganizować niezapomniany wieczór panieński?

Two­ja naj­lep­sza przy­ja­ciół­ka wycho­dzi za mąż. Od mie­się­cy myśli zaprzą­ta jej suk­nia, welon, kolor kwia­tów i wzór zapro­szeń. Chcia­ła­byś jej pomóc, ale wiesz, że ślub musi zro­bić po swo­je­mu, razem z przy­szłym mężem. Jest jednak…

Więcej
Styl życia

Wypalenie zawodowe

Czu­jesz się wyczer­pa­ny i bez­sil­ny, nie masz poję­cia gdzie podzia­ła się Two­ja kre­atyw­ność i zapał do pra­cy, czu­jesz nie­chęć do współ­pra­cow­ni­ków a to co robisz wyda­je się nie mieć sen­su? Jeśli czy­ta­jąc poprzed­nie zda­nie potakiwałeś,…

Więcej
JedzenieStyl życia

Jak schudnąć przed ślubem?

Nic tak nie moty­wu­je kobie­ty do utra­ty wagi, jak pier­ścio­nek zarę­czy­no­wy. Sukien­ka, zdję­cia, mie­siąc mio­do­wy… Dla nie­któ­rych kobiet ślub i wese­le to naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie w życiu. Przy­go­to­wu­ją się do nie­go tygo­dnia­mi, a nawet mie­sią­ca­mi. Jedynym…

Więcej
DesignStyl życia

Gdzie kupować meble online?

Kupo­wa­nie mebli może być uciąż­li­we. Zwłasz­cza jeśli nie mamy samo­cho­du, a salo­ny z naj­pięk­niej­szy­mi mebla­mi znaj­du­ją się poza mia­stem. Na szczę­ście coraz wię­cej skle­pów ofe­ru­je sprze­daż onli­ne, dzię­ki cze­mu zaku­py są szyb­kie, wygod­ne i nie…

Więcej
KulturaStyl życia

Witryny sklepowe w architekturze miejskiej 

Daw­niej o witry­nach skle­po­wych pisał Emil Zola. Dziś są one nie­od­łącz­ną wizy­tów­ką skle­pu, a do ich two­rze­nia zatrud­nia­ni są spe­cjal­ni pra­cow­ni­cy. To wła­śnie Visu­al mer­chan­di­se­rzy dba­ją o ich wygląd i przy ich pomo­cy kreu­ją obraz obec­nej kolekcji.…

Więcej